COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2013

Praxe a nové trendy v PD v roce 2013

Datum: 8. 4. 2013
Autor: Magda Hettnerová

Pouze 8 % českých pacientů s nezvratným selháním ledvin se v ČR léčí pomocí peritoneální dialýzy (PD), a to i přesto, že tato metoda zachovává pacientům nezávislost a odborníci její klady neustále vyzdvihují.

BAXTER CZECH, spol. s. r. o.

Přispět k tomu, aby se počet těchto pacientů zvý­šil, mělo za úkol i 8. sympozium o peritoneální dialýze pracovišť Čech a Moravy, „Czech PD Day", které se konalo 27. března v pražském hotelu Diplomat. Tématem letošního ročníku byla praxe a nové trendy v roce 2013. Záštitu nad akcí, na jejíž organizaci se podílely Univerzita Karlova v Praze, LF a FN Plzeň, 1. LF UK a VFN v Praze, IKEM Praha a BAXTER CZECH, spol. s r. o., přijali rektor UK v Praze prof. RNDr. Václav Hampl, CSc., děkan LF UK v Plzni doc. MUDr. Boris Breuzberg, CSc., a děkan 1. LF UK v Praze prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Jako první vystoupil se svým sdělením Vliv zá­nětů na kardiovaskulární onemocnění u pacientů podstupujících dialýzu jeden ze zahraničních hostů prof. Roberto Pecoits-Filho z Brazílie. Upo­zornil mimo jiné, že zánět jako marker kardiovas­kulárního rizika se podílí na mortalitě pacientů na dialýze. O tom, jak důležitých je při PD prvních 90 dní, pohovořil prof. Peter Rutherford ze spo­lečnosti Baxter Healthcare SA, hostující profe­sor na britské Glyndwr University. Jak ukázala například nizozemská studie (Kolesnyk et al., 2010), v prvních třech měsících je u pacientů na dialýze velmi významné riziko úmrtnosti. Na dalších studiích pak ukázal nejčastější důvody, proč v prvních třech měsících pacienti přecházejí z PD na hemodialýzu. Nejčastějšími důvody jsou technické selhání, chybějící sociální podpora a infekce. „Pro to, aby pacient na PD vydržel, je důležitý dobrý start, dostatečná edukace a pří­prava pacienta v predialyzační fázi," upozornil Rutherford, který později vystoupil ještě s jed­nou přednáškou na téma problémy a řešení nízké glukózy při PD.

Odpolední blok byl rozdělen na sesterskou a lékařskou sekci. V té například MUDr. Vladi­míra Bednářová, CSc., z VFN Praha seznámila posluchače s tím, jak vypadá léčba vzácných peritonitid. Také v sesterské sekci zazněla řada zajímavých přednášek a kazuistik. Ohlas vyvolala například kazuistika V. Řapkové ze slovenského Zvolena. 49letého polymorbidního muže romské národnosti, který ukončil základní vzdělání ve 4. třídě a žil v otřesných hygienických podmín­kách, se i přesto podařilo udržet 17 měsíců na PD bez jakýchkoli komplikací. „Zjistili jsme, že i needukovatelný pacient je schopný naučit se princip PD a vykonávat léčbu sám a že ani nevyhovující životní prostředí není překážkou PD," shrnula na závěr přednášející.

Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si