COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2013

Rozhovor s garantkou vzdělávání občanského sdružení Seppia Mgr. Helenou Michálkovou, Ph.D.

Datum: 8. 4. 2013
Autor: IPVZ

Sdružení se zabývá pomocí znevýhodněným osobám a jejich podporou tak, aby si jednotlivé skupiny byly sobě navzájem prospěšné a docházelo k integraci. Do cílové skupiny patří následující osoby: handicapovaní, osoby na mateřské či rodičovské dovolené, osoby dlouhodobě pečující o osobu blízkou a pracující rodiče. Občanské sdružení identifikuje problémy těchto osob a snaží se nalézt jejich řešení.

Jaké zajímavé aktivity nyní Seppia pořádá? Co by mohlo zajímat přede­vším čtenáře časopisu Florence?

Celoživotní vzdělávání se stalo součástí života všech nelékařských pracovníků. Přesto je pro sestry mnohdy obtížné k pracovním a rodinným povinnostem přidat vzdělávací aktivity. K usnadně­ní přístupu ke vzdělávacím aktivitám slouží online přednášky organizova­né občanským sdružením Seppia. Tyto přednášky jsou přístupné všem přes internetovou síť. pozor, nejde však o e-learning. všechny online přednášky jsou realizovány naživo a lektor komu­nikuje se svými studenty stejně jako ve třídě, pouze s tím rozdílem, že každý sedí doma u svého počítače. všechny odborné přednášky jsou akreditovány českou asociací sester a student získá­vá po jejich absolvování kredity.

26. 2. 2013 byly ukončeny online přednášky financované ze zdrojů EU v rámci projektu individuálního vzdě­lávání nelékařských pracovníků. Kolik lidí jimi prošlo? A o jaké kurzy šlo?

Občanské sdružení Seppia zrealizovalo od října 2012 do února 2013 celkem 18 odborných přednášek, které byly pro mimopražské studenty dostupné online přes internetovou síť. Do projektu bylo zapojeno 124 studentů, kteří se účastnili libovolného množství přednášek dle svého zájmu. Lektoři přednášeli ve vir­tuální učebně, v níž studenti přednášejí­cího vidí, slyší, co říká, a mohou přitom sledovat doprovodnou powerpointovou prezentaci lektora. Učebna má mnoho in­teraktivních prvků a umožňuje zapojení studentů přes chat, které studenti hojně využívali. Jednalo se například o před­nášky s tématy psychosociální problémy stomiků, šikana ve zdravotnictví, péče o HIV pozitivního pacienta, komunitní ošetřovatelství, dětský pacient s ADHD a další. Seppia o. s. spolupracuje s časo­pisem Florence, takže na jeho webových stránkách www.florence.cz najdou zá­jemci v rubrice kalendář termíny online přednášek, které sdružení pořádá.

Na vašich stránkách jsme se dočetli o zajímavém a poměrně netradičním projektu, který realizujete pod názvem onlajňáci - o co jde? Je o projekt zájem?

Z pohodlí domova a pomocí počítače se děti spojí s odborným lektorem a mohou se doučovat matematiku, studovat angličtinu, připravit se k přijímacím zkouškám, naučit se programovat anebo navštěvovat filmový kroužek. komunikace mezi žákem a lektorem probíhá pomocí chatu a videorozhovoru v online učebně na internetu. Online kroužky umožní bavit se či vzdělávat i dětem, pro které je dojíždění na krouž­ky nemožné například kvůli zdravot­ním problémům. V tuto chvíli máme otevřeno 6 kroužků a plánujeme otevřít dalších 10. Maximální počet studentů v online kroužku je 15 a délka jedné lekce je 45 minut. 


Vzdělávání nelékařských pracovníků bylo realizováno prostřednictvím individuálního projektu OPLZZ „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborné profesní vzdělávání v manažerských dovednostech" (číslo projektu CZ.1.04/1.1.00/46.00001). Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR. Jeho realizátorem je Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

PR

 
  • tisk
  • předplatit si