COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2013

900 let zkušeností ve zdravotnické a sociální péči

Datum: 6. 5. 2013
Autor: Dana Mikulášová

Mezinárodní den ošetřovatelství, který slavíme 12. května, je připomínkou velikého díla zakladatelky ošetřovatelství Florence Nightingale.

Tato „dáma s lampou", jak jí pře­zdívali vojáci, kterým pomáhala v Krymské válce, a jejíž jméno nese i tento časopis, byla členkou angli­kánské větve Suverénního řádu maltéz­ských rytířů, který nepřetržitě funguje už neuvěřitelných 900 let v oblasti nejen zdravotní, ale i sociální a humanitární. Řád je původně katolický, ale v někte­rých zemích má své protestantské větve.

Řád původně vznikl v roce 1099 jako bratrstvo italských kupců, kteří v Jeru­zalémě provozovali hospic pro poutníky a svůj život a práci řídili podle benedik­tinské řehole. V roce 1113 byl Řád oficiál­ně potvrzen bulou papeže Paschala II. jako samostatný křesťanský církevní řád, jehož hlavním posláním je obrana křes­ťanské víry a péče o chudé a nemocné.

Pohnuté dějiny byly důvodem, proč Řád, jehož oficiální název je Suverénní vojenský a špitální řád sv. Jana Jeru­zalémského z Rhodu a Malty, musel přemístit svou centrálu ze Svaté země na jiná území. V roce 1291 to bylo na Kypr, v roce 1307 na více než dvě stě let na ostrov Rhodos a v roce 1523 na ostrov Malta, kde zůstal až do roku 1798. V době, kdy se Řád přemístil na Rhodos, získal tento ostrov jako vlastní území a majetek a tím získal suverenitu. Stal se nezávislým, ekonomicky a politicky silným nejmenším státem na světě s tr­valou neutralitou vůči ostatním křesťan­ským státům. V zemích, v nichž měl Řád v nejstarších dobách svá oficiální cent­ra, založil a provozoval velké, možno říci mezinárodní nemocnice, nemocnice pro ženy, hospice a jiná charitativní zařízení. O jejich provozu se dodnes zachovaly podrobné záznamy. Barvy Řádu se velmi často objevovaly i tam, kde docházelo k válečným střetům, a bojujícím stranám byla poskytována humanitární pomoc. Již od 17. století poskytoval Řád pomoc i při přírodních katastrofách. Jedním z prvních takových míst bylo zemětře­sením zničené město Augusta na Sicílii v lednu roku 1693. Velení Řádu tehdy z Malty vyslalo pro postižené obyvatele Sicílie lodě s potravinami, ošacením a lékařskou pomocí.

Sirotkům poskytoval Řád péči i vzdělání

Četné písemné prameny a dobová vyobrazení popisují nejstarší podobu péče poskytovanou Řádem jako tradiční službu nemocným a chudým v nemocni­cích a hospicech - jako čestnou službu Ježíši Kristu. Jeho dnešní zdravotnická a sociální činnost je profesionálně poplatná moderní době a zachovává tradiční křesťanské holistické postoje ke službě a úctě k nemocným.

Zajímavostí je, že již v Jeruzalémě, v počátcích své existence, adoptoval Řád odložené děti chudých matek, pře­dával je náhradním matkám, finančně přispíval na jejich výchovu a kontroloval úroveň péče o ně. Pokud zjistil, že je výchova nedostatečná, předal děti jiné matce. Dokud děti nedospěly, ponechá­val si Řád jejich právní zastoupení a zajistil jim vzdělání. Během let se myšlen­ka i skutky pomoci a služby nemocným rozšířily z Jeruzaléma, ostrova Rhodos a Malty do Evropy a všech světadílů. Řád tak položil základy organizované péče o nemocné.

V současné době má Řád malé území v Římě, které je sídlem vlády a velmistra. V Římě také působí řádový mezinárodní výbor, který koordinuje a podporuje veš­keré zdravotnické, sociální a humanitární programy, které uskutečňují národní asociace, podpřevorství a velkopřevorství v jednotlivých zemích. Řádové heslo „Tuitio fidei et obsequium pauperum" (Obrana víry a služba chudým), bez ohledu na národnost, rasu či náboženské vyznání, naplňuje tradiční službou a pro­fesionální pomocí 13 500 členů Řádu, 80 000 odborně zaškolených dobrovol­níků a 25 000 zaměstnanců v medicín­ských a pomáhajících profesích. Každá země, v níž Řád působí, má své specifické zdravotní a sociální potřeby a Řád se začleňuje mezi poskytovatele těchto služeb vhodným a efektivním způsobem tak, aby naplňoval své poslání a zároveň byl partnerem státu v realizaci zdravotní a sociální politiky vůči obča­nům. Diplomatické zastoupení má Řád ve 104 zemích, v šesti státech má oficiální zastoupení na úrovni velvyslanectví a své pozorovatele má i v OSN, členy v Radě Evropy, Mezinárodním ústavu lidských práv, organizaci UNESCO, Mezinárod­ním výboru vojenského zdravotnictví a v Organizaci středoamerických států. Diplomatická zastoupení Řádu v jed­notlivých zemích jsou velmi významná a rozhodující pro rychlost nasazení vlast­ních záchranných sborů při přírodních katastrofách a válečných konfliktech (od roku 1994 nesou tyto sbory název ECOM - Emergency corps of Malta). Není možné vyjmenovat všechna postižená místa na světě, kterým již byla poskytnuta hu­manitární pomoc, snad jen pro ilustraci nabízím některá - viz Místa pomoci.

Zdravotní i sociální pomoci se dostává lidem na celém světě

Řád se angažuje také v mírové záchran­né a ambulantní službě a v organizaci kurzů první pomoci asi ve 30 zemích. Národní asociace Řádu působící v Irsku je považována za zakladatele aktivit v první pomoci již od roku 1938. V této oblasti se významně angažuje také anglikánská větev Řádu. Kromě toho provozuje Řád i lůžková zařízení. Celkem jde o asi 350 nemocnic a sociálních zařízení v Evropě i mimo ni. Řadí se mezi ně i specializovaná zařízení pro seniory, pro léčbu bolesti, hospice pro onkologicky nemocné, ústavy pro léčbu nemocných AIDS, pro HIV pozitivní mat­ky a jejich děti a četné lékárny.

Na špičkové úrovni udržuje 17 větších nemocnic - např. Nemocnici Svaté rodi­ny v Betlémě v Izraeli, která plní funkci porodnice pro ženy bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Od roku 1882 do roku 1997 se tu narodilo 57 tisíc dětí. V Jeruzalémě provozuje specializovanou oční kliniku, která se zabývá výzkumem a léčbou trachomu, v Jordánsku jsou zase k dispozici mobilní gynekologické ambulance, které se pohybují po poušti a nabízejí své služby ženám žijícím v odlehlých oblastech. Na ostrově Malta provozuje Řád dvě skladovací a distri­buční centra léků a krevní banku. Velkou iniciativu vyvíjí Řád i v oblasti výzkumu a léčby lepry. Od roku 1958 se touto problematikou zabývá samostatný výbor CIOMAL (Committee International of the Order of Malta). V léčbě lepry se anga­žuje především Národní asociace Řádu působící ve Francii, která provozuje nemocnice v Kamerunu, na Madagaska­ru, v Burkině Faso, Senegalu, Kambodži a na Filipínách. V Argentině je velká rehabilitační klinika pro tělesně handica­pované pacienty, kteří lepru prodělali.

Sociální pomoc chudým a lidem bez domova uplatňuje Řád v mnoha zemích provozem jídelen a útulků. V posledních letech směřuje svou pomoc i do Ruska a Běloruska. Již více než 50 let také Řád organizuje pouť pro těžce nemoc­né a tělesně postižené pacienty do francouzských Lurd k Panně Marii, aby na těchto svatých místech načerpali při modlitbách duševní i tělesnou sílu.

U nás Řád pomáhá nejen seniorům

V ČR se pomoc Řádu orientuje zejména na sociální oblast. Sociální služby po­skytují Maltézská pomoc o. p. s. a Česká maltézská pomoc o. p. s. Svá centra mají v Praze, Českých Budějovicích, Mělníku, Olomouci, Přerově, Brně, Hradci Králové, České Lípě a v Žatci. Obě tyto organizace zaměstnávají více než 100 lidí a využívají i pravidelné nebo občasné pomoci řady dobrovolníků. Hlavní činností těchto profesionálních organizací je poskyto­vání sociálních služeb pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením a pro rodiny s dětmi ve formě osobní asisten­ce, sociálního poradenství a sociální aktivizace. Rozvíjejí také terénní program například pro bezdomovce, pachatele trestné činnosti, průvodcovské a předčitatelské služby či dopravu postižených dětí do škol.

Maltézská pomoc o. p. s. je hlavním organizátorem setkávání vozíčkářů při Dnech lidí dobré vůle na Velehradě, po­řádá i dětské tábory pro děti ze sociálně slabších rodin, dobročinné bazary či zdravotní dozor na církevních shro­mážděních. Má také program v oblasti humanitárních projektů, kterými se v ČR podílí na pomoci zaplaveným oblastem. Své významné jubileum, 900 let trvání Řádu, oslavili jeho členové, příznivci i dobrovolníci při bohoslužbě v bazilice sv. Petra v Římě za účasti po­zvaných hostů, představitelů některých zemí a Svatého otce Benedikta XVI. letos v únoru. Při pracovních mítincích, které byly součástí několikadenního se­tkání v Římě, byly také stanoveny další směry v pokračování nepřetržité cesty pomoci, jež se započala před devíti stoletími.


Místa pomoci

■    1956: povstání v Maďarsku.

■    1964-1975: válka ve Vietnamu. Řád tu založil a vedl nemocnici.

■    1975-1990: občanská válka v Li­banonu. Řád poskytl zdravotnické zabezpečení.

■    1996: humanitární pomoc uprchlí­kům v oblasti Velkých jezer v Africe.

■    90. léta 20. století: válka v Jugoslávii. Zdravotnickou a materiální pomoc poskytl Řád v této době také po země­třesení v Itálii.

■    1997: Řád poskytl zdravotnickou a materiální pomoc při záplavách v ČR - obec Troubky. Dále na Ukrajině a v Polsku.

■    2000-2001: pomoc obětem záplav v Mosambiku.

■    2004: pomoc obětem po zemětřesení v Íránu.

■    2004: pomoc uprchlíkům při válce v Dárfúru a Súdánu.

■    2005: opakovaná pomoc při stavební obnově po zásahu vlnou tsunami v jihovýchodní Asii.

■    2005: pomoc po řádění hurikánu Katrina v New Orleans v USA.

■    2007: pomoc po zemětřesení na Haiti.

■    2007: pomoc obětem záplav v Mexiku.

■    2010: první pomoc pro oběti zemětře­sení na Haiti a v Chile.

■    2012: potravinová pomoc při suchu ve východní Africe.


k věci

Co říkají spisy

Studium řádových spisů a další litera­tury poskytne rozsáhlý, devítisetletý přehled o historii a celé řadě oblastí života a činnosti Řádu, o společensko-politicko-náboženském významu Řádu, o jeho přínosu pro křesťanství, o jeho členech, o organizaci a členění Řádu, o mezinárodních vztazích, přibližuje jeho vojenský význam v ev­ropském vývoji, podrobně popisuje účast ve válečných konfliktech již v době středověku, zejména ve vedení námořních bitev, poskytuje informa­ce o ekonomických poměrech Řádu v různých časových obdobích a také existují zajímavé informace o přínosu v rozvoji věd, jako je teologie, právo, architektura, farmacie, medicína, školství a výtvarné umění. Je možné se také seznámit s dokumenty o podí­lu Řádu při založení Červeného kříže a o jeho významné účasti při zabez­pečení zdravotnické péče o raněné na bojištích v době první světové války v podobě sanitních vlaků, ve kterých byly řádovými lékaři a ošetřovateli provedeny tisíce ošetření. Nejen o nich jste se mohli dočíst v časopise Florence v roce 2006 a 2007.

Literatura:

1. Bradford E. Řádoví rytíři. Praha: Zvon, 1996. ISBN 80-7113-135-0.

2. Buben M. Řád maltézských rytířů v his­torii a současnosti. Praha: Public History, 1993. ISBN 80-901432-4-5.

3. Cassar P. Medical History of Malta. London, 1964.

4. Riley-Smith J. Hospitallers. The History of the Order of St. John. London: The Ham-bledon Press, 1999. ISBN 1 85285 197 x.

5. Waldstein-Wartenberg B. Řád johanitů ve středověku. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1381-1.

Dana Mikulášová, Interna Zábřeh s. r. o., ošetřovatelské oddělení

 
  • tisk
  • předplatit si