COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2013

Konference traumatologicko-ortopedické sekce ČAS přinesla informace ze všech oblastí praxe

Datum: 6. 5. 2013
Autor: red

Informace potřebné pro všechny odbornosti přinesla konference s názvem Z každé oblasti informace, uvítá jistě tvoje praxe..., kterou 28. března v posluchárně Ústavu klinické a experimentální stomatologie v Praze pořádala traumatologicko-ortopedická sekce ČAS ve spolupráci s VFN v Praze.

Celým dnem provázela předsedkyně sekce Mgr. Dagmar Škochová, MBA, která konferenci moderovala. O tom, jak by se měl zdravotník i pacient chránit před chřipkou a ostatními respiračními infekcemi, promluvil hygienik MUDr. Vladimír Polanecký. Ve svém sdělení se zaměřil na očkování jako prevenci infekčních onemocnění. „Očkování proti chřipce se provádí každoročně u osob umístěných v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, domovech důchodců, domovech - penzionech pro seniory a u chronicky nemocných (nespecifické onemocnění dýchacích cest, chronické onemocnění srdce, cév a ledvin, diabetes mellitus) v ústavech sociální péče. U těchto osob se dále jednorázově provádí očkování proti nákazám vyvolaným Streptococcus pneumoniae," řekl Polanecký. Složení vakcín proti chřipce se pro nastávající chřipkovou sezónu kaž­doročně inovuje dle aktuálního doporučení WHO. „Děti, u kterých je jejich základní onemocnění indikací k očkování proti chřipce, je možné očko­vat od půl roku věku," řekl Polanecký. Očkování proti chřipce a nákazám vyvolaným Streptococcus pneumoniae se také provádí u všech osob, které pracují v léčebnách dlouhodobě nemocných, v domovech důchodců, v domovech - penzionech pro seniory a v ústavech sociální péče.

Konference traumatologicko- -ortopedické sekce ČAS prinesla informace všem odbornostem.
foto: Mgr. Dagmar Škochová, MBA

V rámci mimořádného očkování je očkování proti chřipce prováděno u osob trpících chro­nickým onemocněním srdce, cév a ledvin nebo diabetem každoročně před chřipkovou sezónou některou z dostupných očkovacích látek. V pří­padě mimořádné epidemiologické situace lze očkovat i proti infekčním onemocněním, proti nimž existuje očkovací látka, např. proti virové hepatitidě A (např. při povodních či epidemickém výskytu), proti meningokokové meningitidě apod. „Každé očkování musí být zapsáno ve zdravotnické doku­mentaci očkovaného a v jeho očkovacím průkazu," upozornil Polanecký s tím, že do průkazu se zazna­menává druh očkovací látky, číslo šarže, datum podání a razítko a podpis očkujícího lékaře.

Očkování proti hepatitidě B je i pro studenty

V následné diskuzi se hovořilo mimo jiné o tom, jak motivovat rodiče, kteří odmítají dávat své děti očkovat, o očkování proti meningokokové meningitidě A + C, které se provádí u osob na pracoviš­tích ZZS, ARO, infekčních odděleních a dětských lůžkových odděleních. Účinnost tohoto očkování je typově specifická a přetrvává tři roky. Dále o oč­kování proti hepatitidě typu B, které se provádí u pracovníků činných při vyšetřování a ošetřování osob, a to ještě před zahájením jejich činnosti. Jedná se o pracoviště chirurgických oborů (chirurgie, ortopedie, urologie, ORL, oční a stomatochirurgie), oddělení hemodialyzační, infekční, lůžková interní oddělení včetně interních pracovišť provádějících invazivní výkony, ARO, jednotky intenzivní péče, laboratoře mikrobiologické, hematologické, bio­chemické, imunologické a laboratoře transfuzních stanic. Očkování proti virové hepatitidě typu B se dále provádí v domovech důchodců, léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech - penzionech pro seniory, ústavech sociální péče a také u stu­dentů lékařských fakult a zdravotnických škol, studentů jiných vysokých škol, než jsou lékařské fakulty, připravovaných pro činnost ve zdravot­nických zařízeních při ošetřování a vyšetřování nemocných a u studentů středních a vyšších odborných sociálních škol připravovaných na činnost v ústavech sociální péče při vyšetřování a ošetřování klientů těchto zařízení.

Zákony je nutné znát

O novinkách v zákoně o zdravotních službách (č. 372/2011 Sb.), které se týkají praxe sester, pohovořila právnička JUDr. Lucie Široká. Zdů­raznila, že zákon je pro sestry tak důležitý, že by ho měly mít i na svém nočním stolku. Mj. totiž sjednocuje podmínky pro udělování oprávnění k výkonu zdravotnických služeb a zpřesňuje pod­mínky sdělování informací, práva a povinnosti pacientů. Zdravotnické služby tak lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svolením a informova­ným souhlasem. Tato zpřesnění zvyšují i nároky na přesně a správně vedenou ošetřovatelskou dokumentaci. Se stravováním ortodoxních Židů a muslimů seznámila přítomné nutriční terapeutka Zuzana Ráčková z VFN v Praze. „Pacientů s tímto vyzná­ním v našich zařízeních přibývá, a proto je třeba jim rozumět," vysvětlila. MUDr. Radkin Honzák, CSc., se ve své přednášce zaměřil na fakt, že pacient musí být pro zdravotníky vždy jen člově­kem, a to bez ohledu na to, zda je či není V. I. P., a o vztazích mužů a žen a jejich typických posto­jích v moderní společnosti pohovořila doc. PhDr. Laura Janáčková, Ph.D. Na svou rodnou Afriku zavzpomínala ve svém příspěvku sestra Fatou Diallo, která pochází ze Senegalu a pracuje ve VFN v Praze. „U nás jsou cizinci ve studentském i pracovním kolektivu přj ímáni pozitivně. Když si uvědomíme, co máme společného, dokážeme lépe vidět a ocenit i rozdílnosti," řekla. Bezpečí a respekt jsou podle jejích slov základní potře­bou každého jedince bez ohledu na jeho kulturní zázemí. Na závěr své přednášky uvedla několik statistických dat týkajících se senegalského zdravotnictví (1999):

  • 1 lékař na 17 000 obyvatel (doporučení WHO 1/5000-10 000);
  • 1 sestra na 8700 obyvatel (doporučení WHO 1/300);
  • 1 porodní asistentka na 4600 obyvatel (dopo­ručení WHO 1/300).

Na závěr konference pak vystoupila ještě MUDr. Ivana Patráková, která pohovořila o pro­jektu s názvem Podpora rozvoje nemocnice v Halaba-Kulito: Zpřístupnění kvalitní zdravotní péče.  

red

 
  • tisk
  • předplatit si