COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2013

O sexualitě chronicky nemocných se diskutovalo v Plzni

Datum: 6. 5. 2013
Autor: Mgr. Nina Müllerová

Co bychom měli vědět v oblasti sexuality chronicky nemocných a seniorů? Odpověď na tuto otázku přinesla konference, kterou 28. března uspořádal plzeňský region ČAS ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Plzni.

Závažná témata v místy lehce odlehčeném duchu si přišlo vyslechnout 70 posluchačů. Čestné předsednictvo, v němž zasedla zástupkyně náměstkyně pro ošetřova­telskou péči FN Plzeň Mgr. Bc. Světluše Chabrová a doc. MUDr. Luboš Holubec, CSc., z Fakulty zdravotnických studií ZČU, přivítalo na úvod přítomné a oceni­lo nejen zajímavý program, ale i zájem posluchačů , kteří se na konferenci sjeli z různých zdravotnických zařízení i škol Plzeňského kraje.

Slova psychiatra V. Vondráčka, že neexistuje neerotický vztah a že je třeba zbořit mýtus o bezpohlavnosti stáří, připomněla ve svém sdělení s názvem Láska kvete v každém věku prof. PhDr. Helena Haškovcová, CSc. Vedoucí lékař Hemato-onkologického oddělení FN Plzeň doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D., se následně ve své přednášce za­měřil na otázky sexuality a reprodukce u onkologicky nemocných. Jeho sdělení doplnil přednosta Psychiatrické kliniky FN Plzeň doc. MUDr. Jiří Beran, CSc., se svou přednáškou nazvanou Co v učebni­cích nezjistíme, v níž upozornil, že lékař ani sestra s nemocným o sexu obvykle nemluví. Taktně a aktivně by s ním však měli na toto téma hovořit a doporučit mu řešení. „Pochopitelně každý v rámci svých kompetencí," upozornil přednos­ta. Obě přednášky jistě vedly poslu­chače k zamyšlení nejen nad problémy nemocných, ale i nad sebou samotnými.

Netradiční téma konference – sexualita chronicky nemocných – zvolil pracovní výbor konference v čele s předsedkyní plzeňského regionu ČAS Mgr. Ninou Müllerovou (uprostřed).
foto: FN Plzeň

O to, jak se rodí Psychosociální centrum onkologie Plzeň - poradna pro nemocné a jejich blízké, se spolu s jednou kazuistikou podělily Mgr. Květa Vachudová a Mgr. Simona Boudová z Onkologického oddělení FN Plzeň. V druhé části konference se hovořilo nejprve o rodičovství handicapovaných z pohledu studentů a vyučujících - s vý­sledky výzkumného šetření na toto téma seznámila posluchače Mgr. Lucie Kašová, vedoucí Katedry ošetřovatelství a porodní asistence z FZS ZČU. Neméně zajímavá pak byla přednáška staniční sestry Mgr. Moniky Korberové a její kolegyně Bc. Ivany Boučkové z dialyzační jednotky I. interní kliniky FN Plzeň na téma dialyzovaní pacienti a jejich sexuální život. S tématem Jak se sestry vypořá­dávají se sexualitou svých nemocných vystoupila sestra z Psychiatrické léčebny v Dobřanech Mgr. Miroslava Moučková. Její přednáška vyvolala mezi posluchači zajímavou diskuzi o tom, jak vypadá péče o pacienty v jiném typu zdravotnického zařízení, než je nemocnice.

Z přednášek MUDr. Vokurky, Mgr. Korberové a Mgr. Moučkové mimo jiné vyplynulo, že nemocní spíše oče­kávají od lékaře, že sám toto téma při rozhovoru otevře.

Na závěr konference vystoupila se svým sdělením náměstkyně pro úsek regulace nelékařských povolání NCO NZO v Brně PhDr. Michaela Hofštetrová-Knotková. Ačkoli se zprvu zdálo, že téma Balíček ICN na rok 2013 nemá se sexualitou chronicky nemocných a seniorů nic společného, přednášejí­cí se podařilo obě tato témata vtipně propojit. Na závěr svého sdělení ocenila, že pracovní výbor konference v čele s předsedkyní plzeňského regionu ČAS Mgr. Ninou Mullerovou zvolil poměrně netradiční, nicméně velmi potřebné téma konference. Zájemci, kteří se na konferenci nedostali, naleznou prezen­tace některých přednášek na webových stránkách www.casrp.cz. K dispozici je tu i zpráva o činnosti výboru a informace o dalších plánovaných akcích. Jednou z nich je i mezinárodní konference Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatel­ství IV., která se koná ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Zápa­dočeské univerzity v Plzni 15. května ve FN Plzeň. Veškeré informace o ní jsou k dispozici na adrese http://konference-fzsplzen.wordpress.com.

Mgr. Nina Mullerová, předsedkyně plzeňského regionu ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si