COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2013

Projekty bezplatného vzdělávání zdravotníků skončily

Datum: 6. 5. 2013
Autor: IPVZ

Vzdělávací aktivity realizované v rámci individuálních projektů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) financované z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR skončily v dubnu letošního roku.

Od května 2010 bylo vyčerpáno 512 miliónů Kč a počet úspěš­ných absolventů překročil 51 ti­síc. Více o tomto ojedinělém projektu prozradil ředitel Institutu postgraduál­ního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) MUDr. Vladimír Pavelka.

MUDr. Vladimír Pavelka

Pro koho byly jednotlivé vzdělávací aktivity určeny a proč?

Vzdělávací aktivity byly primárně určeny pro mimopražské zdravotníky s pracov­ním úvazkem ve zdravotnickém zařízení. Hlavními cíli projektů bylo zvýšit kvali­fikaci zdravotníků a rozšířit povědomí o nových metodách léčby.

Jaké byly původní záměry a cíle projektů a jak se je podařilo naplnit?

Možnost čerpat prostředky EU znamená vytvořit jasně strukturovaný projekt, který přesně definuje náplň vzdělávání a počet zdravotnických pracovníků, kterým jsou dané zdroje určeny. Již nyní je patrné, že počet účastníků vzděláva­cích akcí převýšil plánovaná čísla, a to současně se značnou finanční úsporou. V projektu „Vzdělávání lékařů" kurzy úspěšně zvládlo 13 800 absolventů a v rámci projektu „Vzdělávání neléka­řů" bylo úspěšných absolventů více než 37 700. Z finančních zdrojů bylo oproti původně plánovaným 722 miliónům vyčerpáno 512 miliónů Kč.

Jaké nejzajímavější vzdělávací aktivity byste za dobu realizace projektu vyzdvihl? 

Kromě celé řady zajímavých certifikovaných a akreditovaných kurzů se díky finančním zdrojům EU podařilo zrealizo­vat jedinečné vzdělávací aktivity, jako kurzy ATLS (péče o zraněného pa­cienta - „Advanced Trauma Life Support for Doctors"), licencované Americkou chirurgickou společností, či konferenci neurorehabilitace. S velkým zájmem se setkaly také e-learningové kurzy.

S jakými překážkami jste se v projektu potýkali?

Je to již zmiňovaná limitace účasti pouze pro mimopražské zdravotníky a také fakt, že vzdělávacích aktivit se mohli účastnit pouze ti, kteří mají pevnou smlouvu. Přitom o kurzy byl velký zájem i z řad lidí, kteří se rekvalifikují a o práci ve zdravotnictví teprve usilují. Vlastní proces realizace obou projektů i administrace ztěžovala také přísná a složitá pravidla operačního programu. Především u lékařů zkomplikoval situaci i fakt, že v roce 2011, zásadním roce projektu, došlo k protestům lékařů, s je­jichž následky se nemocnice téměř půl roku vyrovnávaly a tím pádem byl zájem o vzdělávání minimální.

Jaké jsou vize do budoucna?

Vzdělávání zdravotníků zcela jistě zůstane i nadále jednou z priorit zdra­votnického systému. Nekončí ani snahy využít možností evropských programů a finanční podpory. Právě úspěšnost a smysluplnost končícího vzděláva­cího programu jsou zárukou toho, že obdobné projekty lze realizovat i u nás. Myslím, že je na co navázat a systém odborného vzdělávání zdravotníků tak dále rozvíjet.  

PR


Vzdělávání lékařů bylo realizováno pro­střednictvím individuálního projektu OP LZZ „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v ma­nažerských dovednostech" (číslo projektu CZ.1.04/1.1.00/46.00002). Vzdělávání nelékařských pracovníků bylo realizováno pro­střednictvím individuálního projektu OP LZZ „Prohlubování a zvyšování úrovně odbor­ných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborné pro­fesní vzdělávání v manažerských dovednos­tech" (číslo projektu CZ.1.04/1.1.00/46.00001). Oba jsou financovány z prostředků Evropské­ho sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR. Generálním dodavatelem obou projektů je Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze.

 
  • tisk
  • předplatit si