COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2013

Úraz dítěte při hospitalizaci

Datum: 6. 5. 2013
Autor: JUDr. MUDr. Lubomír Vondráček, Bc. Eva Kučková

Každá komplikace při poskytování zdravotních služeb je pacienty a jejich blízkými vnímána velice negativně. O to více se to pak týká úrazů při hospitaliza­cích, zejména úrazů hospitalizovaných dětí, u nichž vždy rodiče požadují řádné přešetření a potrestání viníků, kteří úraz způsobili nebo mu nezabránili.

Skutkový stav - záznam o nežádoucí události

Dne 15. 2. 2013 ve 13 hodin došlo k události, kdy během hry dětí v herně oddělení přivřel jeden pacient, kte­rý trpí lehkou mentální retardací se známky hyperaktivity, pacientce, která má také poruchy chování a mentální retardaci, prst mezi stoly. Sestra usly­šela pláč a ihned upozornila službumající lékař ku. Byl proveden RTG PHK, kde byla potvrzena fraktura středního článku V. prstu pravé ruky. Dívka byla vyšetřena na ortopedii, byla provedena dlahová fixace - předpokládaná doba fixace 3 týdny. Rodina byla informována lékařkou.

Diskuze

Herní činnosti jsou součástí denního rozvrhu hospitalizovaných dětí. Sku­tečnost, že si děti hrály v herně, tedy na místě k tomu určeném a vybaveném, jen dokládá legálnost této činnosti. Při hře v herně jsou děti pod kvalifikovaným dozorem. Počet dohlížejících je volen podle počtu hrajících si dětí a podle jejich onemocnění. Diskutována byla skutečnost, že k úrazu došlo ve 13 hodin, tedy v době, kdy děti mívají polední klid.

Při řešení problému a zejména pak při obhajobě ošetřujících se vychází především ze záznamů ve zdravotnické dokumentaci a následně i z výpovědí svědků. V záznamu o nežádoucí udá­losti není uvedeno, kolik dětí si v herně hrálo a kdo na ně dohlížel. V záznamu o nežádoucí události je uvedeno „sestra uslyšela pláč". Z toho není patrné, kdo na děti dohlížel a zda byl přítomen v herně. Nebyl proveden RTG PHK - pravé horní končetiny, jak je uváděno, ale RTG pravé ruky. Není uveden čas ošetření. Zdůrazňování, že si hrály děti lehce mentálně postižené a hyperaktivní, bylo nadbytečné.

Závěr

Jak vyplývá z výpovědí svědků, byl v herně přiměřený počet dětí, které si tam hrály. Při hře se chovaly odpovídají­cím způsobem, žádný konflikt mezi nimi nebyl. K posunutí stolu došlo náhle, když se o něj dítě opřelo, a nedalo se mu předejít. Zranění dítěte bylo pře-šetřeno a projednáno na semináři, ale nebyla zjištěna žádná pochybení sester, která by byla v příčinné souvislosti se zraněním malíku pravé ruky pacientky. Proto také nebyl sestrám uložen žádný postih. Rodiče po opakovaném jed­nání a vysvětlení upustili od poža­davku odškodnění úrazu a potrestání sester.

Poučení

Uvedené skutečnosti dokládají, že požadavek, aby ošetřující lékař v ordi­naci uvedl, zda má mít dítě vzhledem ke svému zdravotnímu stavu zvýšený dohled, je oprávněný. Zejména u hospi­talizovaných dětí je důležité a efektivní vzniklý problém vysvětlit a projednat při osobním jednání s rodiči v klidu, trpělivě a třeba i opakovaně. Je třeba věnovat odpovídající pozor­nost Záznamu o nežádoucí události, který má být pravdivý, věcný, podrobný a ve kterém jsou skutečnosti uvedeny tak, jak se staly, ale i tak, aby nesvědčily proti sestře. Provoz a užívání herny musejí být upraveny v provozním řádu oddělení, se kterým je při přijetí dítěte k hospitalizaci seznámen jeho doprovod.

JUDr. MUDr. Lubomír Vondráček, Bc. Eva Kucková

 
  • tisk
  • předplatit si