COVID-19
Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2013

Implantace Argus adjustable male sling z pohledu perioperační sestry v MOÚ

Datum: 3. 6. 2013
Autor: Jitka Zámečníková; Petra Čermáková

Souhrn / Argus sling je miniinvazivní slingová technika léčby mužské inkontinence. Principem této metody je měkká komprese bulbární uretry silikonovým polštář kem, který je zavěšen z obou stran na vrapovaném silikonovém závěsu, ten je protažen z každé stra­ny pomocí speciálních protahovacích jehel (součást setu) nad sponou stydkou do stěny břišní, kde je zakotven a fixován silikonovými kroužky.

Klíčová slova / implantace - argus páska - inkontinence - silikonový polštářek - protahovací jehly.

Implantation Argus male sling adjustable in terms of perioperative nurses MOÚ

Summary/ Argus sling technique is minimally invasive technique available for the male incontinence treatment. The principle of the implantation method is soft bulbar urethral compression with silicone pad, which is suspended from the both sides of the silicon corrugated hinge that is pulled from each side using special stretching needles (part of set) above the pubic symphysis to the abdominal wall, where it is anchored and fixed with silicone rings.

Keywords / implantation - argus tapes - incontinence - silicone cushion - stretching needles.

Úvod

Argus sling je nová metoda v léčbě muž­ské inkontinence. Provádí se u mužů ze­jména po operaci prostaty. V Masarykově onkologickém ústavu provádíme tento typ operace od konce roku 2009 a dosud jsme implantovali 23 Argus adjustable male sling. Inkontinence je charakterizována sa­movolným odtékáním nebo odkapává­ním moči. Nemocný si odtok moči uvě­domuje, ale nemůže mu zabránit (Pacík a kol., 1996). K močové inkontinenci u mužů dochá­zí zejména po operačních výkonech pro­staty. Inkontinence má nesmírný dopad na psychiku muže a výrazně ovlivňuje kvalitu jeho života.

1 – Argus adjustable male sling
2 – Utahováky
3 – Protahovací jehly
4 – Silikonové kroužky
5 – Meřítko

Instrumentárium a pomůcky

kontejner se základním instrumentáriem;

- perineální rozvěrač;

- jednorázové katetry;

- balónkový katetr;

- džbán;

- elektrokoagulace;

- šicí materiál;

- flexibilní cystoskop s příslušenstvím;

- fyziologický roztok; 

- infuzní set; Gentamycin 320 mg.

Příprava

Nezbytná je antibiotická profylaxe. Na našem pracovišti se podává 30 minut před výkonem Augmentin 1 g i.v. Před implantací naměří operatér hla­dinu vodního sloupce irigačního rozto­ku, což se provede na infuzním stojanu, který je umístěn na operačním stole. Hor­ní okraj stydké kosti určuje 0 cm vodní­ho sloupce. Hladina vodního sloupce je 39 cm nad stydkou kostí. Operaci provádíme v celkové anestezii v litotomické poloze.

Břicho a perineum musí být důkladně oholeno. Dle doporučení instruktážního videa výrobce omývá asistence operač­ní pole houbičkou s Braunolem po dobu deseti minut a dalších deset minut dez­infikuje pomocí tamponů. Pak následuje pečlivé zarouškování včetně konečníku.

Obr. 1 – Litotomická poloha
Obr. 2 – Perineální rozvěrač
Obr. 3 – Peroperační cystoskopie
Obr. 4 – Dotahovací kroužek
Obr. 5 – Před uzavřením operační rány

fota: archiv autorek

Operační technika v MOÚ

Na perineu provedeme střední řez a uvol­níme bulbus uretry od okolních tkání. Následují dvě krátké suprapubické incize, ze kterých se na každé straně uvolní podkoží letálně od tuberculum publicum až na Cooperovy vazy. Poté jsou z perinea zavedeny retropubickou cestou protahovací jehly a jimi vytaženy oba vrapované silikonové závěsy slingu. Následuje kontrola neporušenosti stěny měchýře a uretry, kterou provedeme pomocí peroperační cystoskopie flexibilním cystoskopem. Na vrapované závěsy navlečeme dotahovací kroužky. Do penilní uretry je zaveden jednorázový katetr CH 16, na kte­rý je napojen infuzní set s fyziologickým roztokem. Sling je dotahován za kontroly irigace uretry gravitačním tlakem 39 cm fyziologickým roztokem až do zástavy kapání. Tato část se pro kontrolu opaku­je třikrát. Nakonec zavedeme balónkový katetr Tieman CH 16-18. Poté implantát před uzavřením obložíme houbičkou Garamycinu, která slouží jako nosič antibiotika. Následuje sutura ran vstřebatelným šicím materiálem. Po celou dobu proplachujeme gentamycinem zředěným fyziologickým roztokem.

Výsledky

Plně kontinentní                        2 (9,5 %)

Snížení počet plen o 70-90 %   8 (38 %)

Snížení počet plen o 50 %         5 (23,8 %)

Minimální nebo žádné zlepšení  4 (19 %) 

Závěr

Za předpokladu pečlivé indikace je implantace Argus adjustable male sling jed­noduchým a efektivním řešením v léčbě mužské inkontinence. Výhodou této me­tody je možnost v pooperačním období upravit tlak polštářku na bulbární uretru povolením nebo dotažením silikonových kroužků a tím upravit případnou hyperkorekci s obstrukční mikcí nebo přetrvá­ní inkontinence. U této úpravy není vždy nutná celková anestezie.

Jitka Zámečníková, COS, Masarykův onkologický ústav

Petra Čermáková, COS, Masarykův onkologický ústav

Recenzovali

MUDr. Ivan Pavlík, MBA, Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

doc. MUDr. Jan Doležel, PhD., primář Oddělení urologické onkologie, MOÚ, Brno

 
  • tisk
  • předplatit si