COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2013

XIII. konference pneumologické sekce ČAS byla nejen o astmatu

Datum: 3. 6. 2013
Autor: Eva Kašáková

XIII. konference pneumologické sekce ČAS se konala 13. dubna v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce a zúčastnilo se jí 80 sester z České republiky a Slovenska.

První část konference měla téma Astma ve zvláštních situacích. Pozvání k aktivní účasti přijala MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., z Alergologické ambulance Interní gastroenterologické kliniky FN Brno, která se problematice astmatu v těhotenství, což bylo i náplní jejího sdě­lení, věnuje již mnoho let. Ve své přednášce uvedla, že více než 12 % žen má v těhotenství astma. Léčba astmatu v těhotenství je stejná jako mimo ně. U dvou třetin žen se v těhotenství změní jeho tíže a podle toho je třeba léčbu upravit. Obecně platí, že astma se má léčit nejmenší možnou dávkou léku, která je udrží pod kontrolou. Pro těhotné astmatičky je důležité dodržovat režimová opatření, samo­zřejmostí by mělo být nekouřit, nepřerušovat léčbu kontrolujícími (preventivními) antiastmatiky, astma častěji kontrolovat a dostatečně léčit exacerbace.

XIII. konference pneumologické sekce ČAS se konala v Kongresovém sále Nemocnice Na Homolce
foto: Profimedia

Kazuistiky dvou těhotných astmatiček, které byly hospitalizovány pro akutní exacerbaci astma­tu, připravily Bc. Vierka Szijártová a Mgr. Alžběta Machálová z KP a F - JIS, UNB Ružinov v Bratislavě. O astmatu indukovaném aspirinem (AIA) u osob, které trpí nesnášenlivostí kyseliny acetylsalicylové a ostatních nesteroidních protizánětlivých léků, hovořila MUDr. Novotná ve svém druhém sdělení. Přítomné seznámila s klinickými projevy, diagnostikou i léčbou pacientů s AIA. Tento typ astmatu vzniká většinou v dospělosti, mívají ho častěji ženy a bývá provázen chronickou rinosinusitidou, nosní polypózou a častými exacerbacemi. S kazuistikou právě takové pacientky s AIA s výše uvedenými fenotypy vystoupila Eva Kašáková ze společnosti Lerymed spol. s r. o., Praha.

Obézních astmatiků přibývá

Obezitou u astmatiků se ve své přednášce zabýval prim. MUDr. Viktor Kašák (Lerymed Praha), který byl již tradičně i odborným garantem konference. V České republice trpí obezitou 30 % dospělé po­pulace a stále se zvyšuje počet dětí a mladistvých, kteří jsou obézní nebo mají nadváhu. Obezita a zvláště obezita abdominální a nadváha jsou rizi­kovým faktorem pro vývoj astmatu zvláště u žen. Obézní astmatici mají nižší ventilační hodnoty, vyšší výskyt komorbidit a horší odpověď na léčbu inhalačními kortikosteroidy. Obezitu u astmati­ků je nutno diagnostikovat, monitorovat a léčit, ovšem nejlepší by bylo jí předcházet.

Kazuistiku pacientky s astmatem po bariatrické operaci připravila Monika Macháčková ze společnosti Lerymed Praha, která úvod své přednášky věnovala možnostem chirurgické (bariatrické) léčby obézních pacientů.

Primář Kašák pak pokračoval sdělením o plá­novaných chirurgických výkonech u pacientů s astmatem. Chirurgický výkon v celkové anestezii přináší u pacientů s astmatem zvýšené riziko respiračních komplikací, proto je nutné předoperační astmatologické vyšetření včetně spirometrie, před­operační příprava pacienta a preventivní podání systémových kortikosteroidů v den operace. Pro bezpečný průběh chirurgického výkonu u astmatických pacientů je nezbytná komunikace mezi pacientem, praktickým lékařem, astmatologem, internistou, anesteziologem a chirurgem, která za­tím nefunguje tak, jak by si naši pacienti zasloužili.

První část konference uzavřela Jana Chrudimská z Dětského oddělení Nemocnice Na Bulovce, která si připravila kazuistiku dětského pacienta - astma­tika, který trpěl refluxní chorobou jícnu (GERD), což je častá komplikace astmatu nejen v dětském věku. 

Odborným garantem konference byl již tradičně prim. MUDr. Viktor Kašák ze společnosti Lerymed spol. s r. o.
Na konferenci přijelo 80 sester z ČR a SR
fota: Eva Kašáková

CHOPN ze všech úhlů pohledu

Druhý blok přednášek byl věnován chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Zahájil jej MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., z Plicní kliniky FN Hradec Králové, který přítomné seznámil s novým doporučeným postupem pro diagnostiku a léčbu CHOPN v ČR, jehož je hlavním autorem. Ve své druhé přednášce se věnoval nové klasifikaci a léčbě CHOPN. Obecné přednášky byly doplněny výsledky dvou průzkumů nové kombinované klasifikace CHOPN z praxe. První se týkala hos­pitalizovaných pacientů s CHOPN a prezentovali ji Mgr. Zuzana Varjasiová a MUDr. Štefan Laššán z UNB Ružinov v Bratislavě. Druhá byla sondou z terénního pneumologického pracoviště a týkala se ambulantních pacientů s CHOPN, s jejími vý­sledky posluchače seznámila Eva Kašáková.

Závěr konference patřil sestřičkám z Plicní kli­niky FN Hradec Králové. První dvě, Zlata Hýsková a Jitka Grundová, se věnovaly fenotypické léčbě CHOPN, konkrétně endobronchiální volumredukci, která spočívá v bronchoskopickém zavedení chlopně do průdušek a používá se u pacientů s CHOPN, kteří mají těžkou formu emfyzému plic. Tímto intervenčním bronchoskopickým zákrokem se pacientům mimo jiné zlepší plicní funkce, zvýší se možnosti jejich denních aktivit a zvýší se tolerance fyzické námahy. Zavádění endobron­chiální chlopně měli posluchači možnost sledo­vat na videu, kterým autorky doplnily teoretickou část.

Pro pacienty s CHOPN je velmi důležitá pulmonální rehabilitace. Vrchní sestra Plicní kliniky FN Hradec Králové Bc. Jana Kollarová proto přítomné seznámila s rehabilitačním programem pro tyto pacienty, který probíhá na jejich pracovišti od roku 2006, trvá 8 týdnů a absolvovalo ho již více než 300 pacientů s CHOPN. Po obou blocích se rozvinula zajímavá disku­ze, z čehož je patrné, že prezentovaná témata posluchače zaujala.

Eva Kašáková, předsedkyně pneumologické sekce ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si