COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2013

Ambasadoři transplantace se sešli v IKEM

Datum: 8. 7. 2013
Autor: Bc. Vladěna Homolková; Mgr. Marie Kolářová

V roce 2012 vznikl na základě iniciativy zdravotnického personálu Kliniky nefrologie IKEM a za významné podpory přednosty této kliniky prof. MUDr. Ondřeje Viklického, CSc., projekt Ambasador transplantace.

Jeho hlavním cílem je zlepšit povědomí pacientů s nezvratným selháním ledvin o transplantacích ledvin, včetně transplantací ledvin od žijících dárců, a do celého procesu informovanosti více zapojit sestry. Během prvních tří kurzů jsme proškolili 109 sester z dialyzačních pracovišť a nefrologických ambulancí z celé České republiky.

Sestry - ambasadorky mají za cíl edukovat pacienty a spolupracovat s lékaři na vyhledávání pacientů vhodných k transplantaci ledvin
foto: Bc. Vladěna Homolková

Náplní práce sestry - ambasadorky transplantace je aktivně spolupracovat s lékaři při vyhledávání pacientů vhodných k transplantaci ledviny a věnovat se jejich edukaci. Rok a čtvrt od zahájení projektu uspořádala Klinika nefrologie IKEM pro ambasadory transplantace setkání, jehož hlavním tématem byla problematika transplantací ledvin od žijících dárců. Akce se konala 23. května a zúčastnilo se jí 80 sester - ambasadorek.

V dopoledním bloku přednášek zazněly příspěvky od lékařů Kliniky nefrologie IKEM, které se věnovaly statistice léčby nezvratného selhání ledvin v ČR za rok 2012 a transplantacím ledvin od žijících dárců. MUDr. Pokorná z Oddělení odběru orgánů IKEM seznámila přítomné s novým transplantačním zákonem a nakonec si všichni vyslechli velmi zajímavou přednášku MUDr. Radkina Honzáka, CSc., zaměřenou na komunikaci s dárcem a příjemcem ledviny.

Odpoledne jsme pro ambasadorky připravili workshop, v němž jsme se snažili společně identifikovat problémy, se kterými se sestry při své činnosti setkávají, a najít a navrhnout jejich možná řešení.

Sestry byly také seznámeny s výsledky dotazníkového šetření, jehož úkolem bylo zmapovat prvních šest měsíců jejich činnosti. Z tohoto průzkumu je možné konstatovat, že zavedený program je funkční, sestry aktivně předávají informace o transplantaci ledviny pacientům a významnou měrou se tak podílejí na jejich informovanosti. Reakce pacientů na rozhovor s ambasadorkou jsou většinou pozitivní a pacienti tuto možnost vítají.

Pro ambasadorky bylo toto setkání možností předat si své zkušenosti a pro nás, pracovníky transplantačního centra a koordinátory projektu, seznámit se s jejich problémy a pomoci jim je řešit.

Bc. Vladěna Homolková, Klinika nefrologie, IKEM Praha
Mgr. Marie Kolářová, Klinika nefrologie, IKEM Praha

 
  • tisk
  • předplatit si