Zpět na detail čísla

Číslo 1 - 2 / 2014

Sestrou pacientům, sestrou také sobě

Datum: 3. 2. 2014
Autor: PhDr. Helena Chvátalová

V pátek 15. listopadu 2013 se v Charvátově sále III. interní kliniky VFN v Praze uskutečnila XIV. konference Sestra.IN s názvem Sestrou pacientům, sestrou také sobě. Jednotlivá sdělení mapovala problematiku všech věkových období lidského života.

Schizofrenie s plně vyjádřenými příznaky je u dětí vzácná

Doc. MUDr. Ivo Paclt z Psychiatrické kliniky VFN informoval o příznacích duševních poruch v dětském a adolescentním věku, a to především u schizofrenie. Konstatoval, že schizofrenie se může klinicky manifestovat kdykoli ve věku 4–50 let, nejčastější začátek onemocnění spadá do období mezi 17 a 23 lety. „Podíl raných schizofrenií začínajících před 21. rokem věku je v celkovém výskytu této choroby odhadován na 47 %, podíl dětských schizofrenií začínajících před 15. rokem na 4 %, před desátým rokem věku na 1 %. Schizofrenie s plně vyjádřenými příznaky je u dětí vzácná,“ uvedl doc. Paclt a dodal, že v 75 % případů schizofrenního onemocnění se objevuje nejprve víceméně skrytá prodromální fáze s nespecifickými symptomy, jako jsou depresivní ladění, paronoidita, vznětlivost apod. „V prodromálních stadiích dětské schizofrenie se často objevuje úzkostnost a agresivita, a to jak vůči ostatním dětem, tak vůči dospělým,“ uvedl také doc. Paclt a upozornil, že zhoršení akademické výkonnosti ve věku 7, 11 a 16 let je v prodromálním stadiu schizofrenie vážnější než u jiných duševních poruch dětského věku.

Podle doc. Paclta u většiny dospělých pacientů, kteří byli přijati na oddělení s první schizofrenní epizodou ve věku přes dvacet let, začala prodromální fáze již před tímto věkem, jen u 11 % z nich se objevily první psychotické příznaky v tomto období. Nápadná může být změna ve vývoji osobnosti, samotářství, ale také obsedantně kompulzivní projevy. Konstatoval také, že chlapci bývají přijati na léčení o 4–5 let dříve než dívky a že dívky a mladé ženy od 11 do 28 let bývají na psychiatrické oddělení poprvé přijaty s diagnózou jiné duševní nemoci.

Sexuální problémy seniorů jsou většinou lékařů ignorovány

O sexuálních potřebách seniorů – pacientů v ústavech sociální péče informovala MUDr. Taťána Šrámková, CSc., z Urologické kliniky a Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN Praha a Sexuologického oddělení a Kliniky úrazové chirurgie TC FN Brno a LF MU.

Uvedla, že do roku 2050 se zvýší počet lidí starších 65 let o 70 %, starších 80 let o 170 %, je tedy nezbytné postupně vytvářet zdravotnické programy pro seniory. Zdůraznila, že tvrzení, že staří lidé jsou asexuální, je jen mýtus. Proto je důležitá komunikace lékař–senior na téma sexuality, přičemž ovšem diskuzi o sexuálním životě s lékařem zahájila pouhá 4 % žen a 32 % mužů. Lékař zahájil diskuzi na toto téma s 32 % vyšetřovaných žen a s 86 % vyšetřovaných mužů.

Schizofrenie se může klinicky manifestovat kdykoli ve věku 4–50 let, nejčastější začátek onemocnění spadá do období mezi 17 a 23 lety
foto: Profimedia

„Výzkum, který byl prováděn u 120 seniorů žijících v sociálních zařízeních jižní Moravy nestandardizovaným dotazníkem o 20 otázkách, ukázal, že aktivním sexuálním životem žije 58 % dotazovaných seniorů. Osmapadesát procent dotázaných zároveň udalo snížení frekvence sexuální aktvity po vstupu do domu pro seniory a stejné procento si stěžovalo na nedostatek soukromí. Je důležité edukovat personál, eliminovat negativní postoje k sexualitě ve stáří a naučit zdravotníky jednání a zásadám komunikace při eventuálním rušivém chování klientů zařízení,“ uvedla MUDr. Šrámková. Dodala také, že i když se s věkem vytrácí výskyt sexuálních deviací závislých na androgenech, pedofilové musejí být sledováni a dispenzarizováni do vysokého věku a někdy se dokonce pedofilie manifestuje až ve stáří.

PhDr. Helena Chvátalová

 
  • tisk
  • předplatit si