COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 10 / 2014

Poranění ostrými předměty byla tématem mezinárodní konference

Datum: 6. 10. 2014
Autor: Magda Hettnerová

Bezpečnost pracovníků ve zdravotnictví: prevence poranění ostrými předměty. Tak zněl název mezinárodní konference, která se konala v úterý 30. září v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí v centru Prahy. Na konferenci, která se věnovala nejen prevenci bodných poranění a aktuální situaci v ČR, ale především implementaci Směrnice Rady EU 2010/32/EU pro prevenci poranění ostrými předměty ve zdravotnictví, se sjeli odborníci z celé Evropy.

Po úvodních slovech moderátorky akce Daniely Písařovicové a předsedy pořádající organizace – Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků – Bc. Tomáše Válka, DiS., dostal slovo spolupředseda European Biosafety Network prof. Dr. Máximo A. Gonzáles Jurado ze Španělska.

Řekl, že Španělsko, jako první evropská země, již v roce 2005 zakotvilo povinnost prevence poranění ostrými předměty ve zdravotnictví do své legislativy. „V letech 1990 až 2000 jsme poté spolupracovali s Evropskou komisí a s Evropským parlamentem na tom, aby byla vytvořena jednotná směrnice,“ řekl Dr. Gonzáles Jurado. Dne 1. června 2010 tak byla odsouhlasena směrnice Rady EU 2010/32/EU a do 11. května 2013 měla být implementována do legislativ všech 28 členských zemí EU. Směrnice obsahuje základní principy, práva zaměstnanců a povinnosti zaměstnavatelů v oblasti hodnocení rizik poranění a nákazy, prevence poranění (včetně volby bezpečných pomůcek), zvyšování povědomí zdravotníků o tomto problému, hlášení poranění, reakce na poranění a následná opatření a sankce za neplnění směrnice. Jednotlivé členské státy mají povinnost směrnici transponovat do svých právních řádů a dosáhnout dobrých výsledků pomocí správné implementace v praxi. Bohužel, podle prof. Gonzálese Jurada žádný z 18 států, které transpozici provedly, ji neprovedl správně. Nikdo z nich totiž nezavedl systém sankcí, které směrnice požaduje. Deset členských států EU dokonce dosud transpozici neprovedlo. Naopak velmi dobře je směrnice implementována např. v Německu a v Nizozemsku. „Kvůli těmto rozdílným přístupům zemí k implementaci by měla být v březnu příštího roku k dispozici databáze s veškerými údaji týkajícími se této směrnice. Cílem této databáze je co nejlepší zavádění směrnice do praxe,“ upozornil prof. Gonzáles Jurado. Chybět by neměly podle jeho slov ani informační kampaně, protože zdravotníci mají nárok na to, aby byli chráněni a aby jim bylo v celé Evropě vytvořeno stejně bezpečné prostředí.

O implementaci směrnice v Polsku pohovořila prezidentka Polské asociace sester
Dr. Dorota Kilańska
foto: redakce

Je stávající legislativa dostačující?

O implementaci směrnice 2010/32/EU do českého právního systému pohovořila advokátka JUDr. Barbora Dubanská, Ph.D., LL.M.

Upozornila na to, že směrnice byla do naší legislativy implementována částečnou novelizací stávající právní úpravy. Podle jejích slov je tato implementace nedůsledná, výsledná úprava je roztříštěná a je formulována příliš obecně. Zatímco v sousedních státech, jako např. na Slovensku, byla implementace směrnice provedena prostřednictvím nařízení vlády (a některé oblasti jsou upraveny zákoníkem práce), v Maďarsku prostřednictvím vyhlášky a v obou státech jsou povinnosti poskytovatelů zdravotnických služeb a pozice zaměstnanců ve zdravotnickém sektoru výslovně upraveny, u nás jsou jednotlivá práva a povinnosti roztříštěny do desítky předpisů, např. zákoníku práce, zákona o ochraně veřejného zdraví, zákona o BOZP, zákona o inspekci práce, do nejrůznějších vyhlášek a nařízení vlády a platí obecně. „Podle nás je nutné, aby byla přijata konkrétní právní úprava a klíčové povinnosti stanovené směrnicí byly upraveny nejlépe formou zákona nebo jiného předpisu s obdobnou právní silou a vymahatelností,“ uzavřela své sdělení JUDr. Dubanská.

Na to reagovaly obě zástupkyně Ministerstva zdravotnictví ČR – hlavní sestra ČR Mgr. Alena Šmídová a MUDr. Anežka Sixtová. Ta hned v úvodu svého sdělení poukázala: „V době, kdy se návrh směrnice v roce 2010 projednával, bylo vše podstatné již v legislativě ČR obsaženo.“ To bylo podle MUDr. Sixtové důvodem, proč byla směrnice implementována pouze jednou konkrétní novelizací stávající právní úpravy. Dále vyjmenovala všechny zákony, vyhlášky a metodické návody, kterých se to týká, a upozornila na klesající trend nákaz virem HAV a HBV u zdravotnických pracovníků v letech 1982-2013. Hlavní sestra ČR Mgr. Alena Šmídová přidala ještě výčet nejčastějších chyb v souvislosti s poraněními ostrými předměty, k nimž mezi zdravotníky dochází. Kromě vracení krytek na použité jehly to je nedostatek periodického celoživotního vzdělávání a školení, absence „referenčních sester“, fakt, že nejsou k dispozici ochranné pomůcky – kupují se levnější, které zdravotníky nechrání, nezapíše se a nenahlásí poranění ostrým předmětem, použité jehly se ukládají do nevhodných nádob, zdravotníci nechodí na zdravotní prohlídky a nedochází k hodnocení rizik.

foto: redakce

Následující blok patřil zahraničním hostům, kteří referovali o implementaci směrnice v jejich zemích a o tom, jakým způsobem pracují na prevenci poranění ostrými předměty. Mgr. Iveta Lazorová, prezidentka Slovenské asociace sester, představila mj. Metodický pokyn při poranění zaměstnance kontaminovanou jehlou, ostrým předmětem, v němž je dopodrobna popsáno, jak v případě této nežádoucí události postupovat; prof. Sabine Wicker, ředitelka pracovního lékařství z Fakultní nemocnice Frankfurt, představila výsledky šetření z této univerzitní nemocnice. Ukázalo se např., že 74 % poranění se dá předcházet používáním bezpečnostních pomůcek.

Odpolední blok konference patřil diskuzím např. o prevenci a ochraně v praxi a o nákladech na prevenci. V rámci této diskuze také Bc. Tomáš Válek, DiS., představil výsledky průzkumu mezi zdravotnickým personálem, který jeho organizace provedla v září 2014. Z něho vyplynulo, že 57 % respondentů se poranilo ostrým předmětem při výkonu svého zaměstnání. Prof. Dr. Andreas Wittman z Wuppertalské univerzity dále dodal, že tato poranění nejsou zdaleka levná – jeho průzkum ukázal, že jedno poranění ostrým předmětem stojí v průměru 395-577 EUR.

Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si