Zpět na detail čísla

Číslo 10 / 2014

Ve Stockholmu probíhalo 17. jednání Evropského panelu pro prevenci dekubitů

Datum: 6. 10. 2014
Autor: Mgr. Nina Müllerová, Mgr. Jitka Hovorková

Ve dnech 27.–29. srpna 2014 se ve švédském Stockholmu konala 17. konference Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (EP UAP), organizovaná ve spolupráci se Švédskou asociací sester (SSIS). Akce se konala v areálu prestižní Stockholmské univerzity v konferenčních sálech Aula Magna, které byly navrženy švédským architektem Ralphem Erskinesem.

Konference se zúčastnilo přes 500 účastníků z 32 zemí celého světa, což byl nový rekord EP UAP . Hlavním tématem konference bylo „Dekubity od narození do smrti – prevence, léčba, rehabilitace“. Předneseno bylo více než 80 ústních sdělení, vystaveno bylo 78 posterů, konalo se 9 workshopů a několik dalších satelitních sympozií.

Českou republiku prezentoval kolektiv autorů z Fakultní nemocnice Plzeň a Masarykovy univerzity Brno. Naše účast na konferenci byla podpořena vzdělávacím grantem společnosti Mölnlycke Health Care. Abychom získaly co nejvíce informací, budeme muset čerpat ze sborníku abstrakt, protože ani při nejlepší vůli se nám ve dvou lidech nepodařilo navštívit všechny zajímavé přednášky a akce. Dále uvádíme alespoň malý výčet informací, které na setkání zazněly.

Ve Švédsku neexistuje národní registr výskytu dekubitů

Konferenci zahájila členka švédského parlamentu paní docentka Barbro Westerholm, která ve svém proslovu připomněla problém stárnoucí populace a potřebu vést lidi k tomu, aby se starali o své zdraví. Uvedla, že dekubity se netýkají jen starých lidí a že je potřeba věnovat jim pozornost. Zdravotní péče musí být založena na důkazech, a proto hraje důležitou roli i publikace výsledků. Posteskla si, že ve Švédsku neexistuje národní registr výskytu dekubitů, což by pomohlo tamní situaci zlepšit, a zdůraznila, že ekonomická data jsou používána spíše politicky. Proto jsou důležitá setkání, jako je EP UAP , kde si odborníci mohou vyměnit informace a posunout se dále.

Následně vystoupili nový prezident EP UAP Amit Gefen z Izraele a za švédské pořadatele Christina Lindholm, kteří přivítali přítomné a poděkovali organizačnímu týmu za náročnou práci, zejména pak Švédské organizaci sester a sponzorům akce. Christina Linholm uvedla prvního řečníka, několikanásobného olympijského vítěze paralympiády v alpském lyžování Ronnyho Perssona. Ronny, který je upoután na invalidní vozík, zaujal přítomné svým příběhem. Asi to nejsilnější na jeho sdělení byl fakt, že nikoli vážný úraz, ale až chronická rána mu na několik let dokázala prakticky zničit život – ať už z hlediska fyzického, psychického či sociálního.

17. konference EPUA P se zúčastnilo více než 500 účastníků z 32 zemí celého světa
foto: Mgr. N. Müllerová

Další přednášku věnovanou problematice kůže z hlediska pohlaví a tomu, jak mohou rozdíly mezi mužem a ženou ovlivnit v budoucnosti zdravotní péči, přednesla Äsa Boström. Výskytu dekubitů u novorozenců a dětí se věnoval Guido Ciprandi z Itálie. Upozornil na důležitou roli nácviku fixace katetrů, protože nesprávný postup nebo nevhodně zvolený materiál mohou způsobit tlakové rány. Na jeho pracovišti analyzovali výskyt dekubitů od roku 2005 do roku 2014 a za cíl kvality si stanovili snížit výskyt dekubitů vhodnými opatřeními – vytvořili tým pro prevenci dekubitů, zavedli standardní postupy, edukovali zdravotnický personál, trénovali fixační techniky apod. Jejich cílem je také snížit výskyt infekcí, bolesti a nákladů.

Vzdělávání ošetřovatelského personálu je nezbytné

Další sdělení se týkala sledování výskytu dekubitů v souvislosti s operačními výkony – je prokázáno, že některé dekubity vznikají už na operačních sálech, zejména tehdy, když je přijetí pacienta prodlužováno pobytem na příjmové ambulanci (administrativa, odběry na laboratorní vyšetření, RT G vyšetření – přesouvání z lůžka na vyšetřovací stůl, transport). Proto je potřeba příjem pacientů urychlit tak, aby se při cestě na operační sál nevyskytlo riziko vzniku dekubitů. Vybavení antidekubitními matracemi je důležité nejen na lůžkových stanicích, ale také na operačních sálech.

Seminář společnosti Linet s názvem Moving and handling
foto: Mgr. N. Müllerová

Také vzdělávání ošetřovatelského personálu bylo věnováno hodně času a řada přednášejících se zaměřovala na včasnou detekci rizika vzniku dekubitů a hodnocení jednotlivých stupňů. Například na geriatrické stanici Capio Geriatrics Dalen v Dalens Hospital ve Stockholmu hodnotí, stejně jako my v našich nemocnicích, riziko pacientů hned po přijetí dle modifikované škály Nortonové. Hodnoty sledují každý měsíc a za posledních 10 měsíců tu výskyt dekubitů klesl z 22 % na 8,6 %.

Vznikla nová směrnice pro prevenci a léčbu dekubitů

Zcela zásadní bylo sdělení Lisette Shoonhoven, která představila novou směrnici pro prevenci a léčbu dekubitů, která je od 9. září 2014 zveřejněna na stránkách EP UAP – www.epuap. org. Na aktualizaci směrnice pracovalo 27 skupin odborníků, kteří odvedli obrovskou práci především kritickým přezkoumáním stávajících důkazů o dekubitech. Pracovní skupiny byly složeny z expertů Evropského panelu (EP UAP), Národního panelu (NP UAP) a P an Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA). Důkazy o dekubitech jsou čerpány z devíti databází; je dbáno na jejich kvalitu a kategorie důkazů jsou rozděleny do skupin A – B – C. Doporučení jsou založena na principu, co musí nebo může být provedeno. Směrnice také obsahuje novou kapitolu zaměřenou na prevenci dekubitů u specifických skupin pacientů – například u kriticky nemocných pacientů, pacientů na operačních sálech, na spinálních jednotkách, pacientů vyšších věkových skupin nebo naopak u pediatrických pacientů.

Směrnice byla dříve přeložena do 17 světových jazyků a v nejbližší době bude na webových stránkách aktualizována procedura pro provádění překladů. Věříme, že se 280 stran nové směrnice podaří přeložit do češtiny co nejdříve.

Jelikož výbor EP UAP přikládá edukaci zdravotnických pracovníků v oblasti dekubitů zásadní význam, vyvinul k tomu také odpovídající nástroj – e-learningový kurz. Jeho novou verzi PuClas3 představil Dimitri Beeckman. Tento kurz je dostupný na webových stránkách EP UAP zdarma, ale pouze pro členy. Jedná se již o třetí verzi kurzu, na kterém spolupracovala řada odborníků, kteří se museli shodnout na jednotlivých definicích a stupních. Obrázky jsou zpracovány ve vysokém rozlišení a jsou doprovázeny kazuistikami. Jednotlivé kapitoly zahrnují definice a příčiny vzniku dekubitů, hodnocení jednotlivých stupňů dekubitů, nová kapitola je věnována i správnému hodnocení inkontinentní dermatitidy vs. dekubitů či hodnocení kombinovaných typů poškození kůže. Kurz je možné přeložit do různých světových jazyků, ale problémem je možnost širšího přístupu veřejnosti.

Den STOP dekubitům se slaví více

Zhodnocení výsledků druhého Světového dne ST OP dekubitům se ujala Zita Kis Dadara, která poděkovala všem, kdo se do této akce zapojili. Ve srovnání s rokem předcházejícím měla tato iniciativa ještě větší ohlas a některé reakce je možné zhlédnout i na webu EP UAP. Potěšilo nás, že Zita Kis Dadara ocenila aktivitu ČR a prezentovala fotografie z certifikovaného kurzu FN Plzeň.

Úspěch měly i workshopy

Velmi zajímavý byl workshop společnosti Linet, spol. s r. o., s názvem Moving and handling. V něm nám klinická specialistka Loraine Demott předvedla možnosti, jaké moderní lůžka nabízejí, a upozornila, že personál často všechny tyto možnosti nevyužívá. Nejenže se tak sám namáhá, ale při nevhodné manipulaci může pacientovi způsobit poranění (střihový efekt, odřeniny, zhmoždění). Zprvu jsme nechápaly, co může být na předvedení postupu polohování pacienta pomocí slide sheet tak zázračného, ale když nám s pomocí dobrovolnice předvedla, jak snadno se pacient na lůžku posouvá, nezbylo nám než se zeptat, kde je tato pomůcka k dostání. Také laterální náklon lůžka tak, aby se pacient z polosedu sám postavil, je velkou pomocí nejen pro pacienta, ale i pro ošetřovatelský personál.

Také workshop společnosti Mölnlycke „Chraňte vaše pacienty před dekubity“ byl velice zajímavý. Nás přilákal především skvělý řečník profesor Nick Santamaria z University of Melbourne and Royal Melbourne Hospital v Austrálii. Již na předchozím setkání EP UAP ve Vídni prezentoval výsledky studie prováděné u pacientů v kritickém stavu na JIP s využitím preventivního krytí Mepilex © Border Sacrum v oblasti sakra; tentokrát se zaměřil na paty a prokázání finanční efektivity prevence oproti nákladům na léčbu – používáním Mepilex© Border Heel. Doložil důkazy o snížení nákladů až o polovinu při používání preventivních krycích materiálů. Zdůraznil, že je třeba sestry zapojit do prevence, protože je nutné snížit variabilní náklady na zdravotní péči. Přítomné zaujal svým prohlášením, že zatímco v A ustrálii jsou náklady spojené s hojením dekubitů plně hrazeny jako komplikace stavu, v USA je úhrada za péči v případě výskytu dekubitů zdravotní pojišťovnou krácena.

To potvrdila i další expertka na dekubity Peggy Kalowes, která prezentovala výsledky studie prováděné v Community Hospital Long Beach v Kalifornii. Uvedla, že výskyt incidence dekubitů se na všech stanicích pohyboval v letech 2010–2011 od 2,6 % do 4,5, % a na JIP od 3,57 % do 6,90 %. Výsledky studie používání preventivního krytí v sakrální oblasti jednoznačně potvrdily snížení výskytu dekubitů. Do studie bylo zapojeno 313 pacientů, přičemž kontrolní skupina, u které byly používány běžné preventivní techniky, zahrnovala 152 pacientů a intervenční skupina, u kterých byl používán Mepilex© Border sacrum, zahrnovala 161 pacientů. U první skupiny došlo k rozvoji 20 dekubitů, zatímco u druhé skupiny pouze pěti dekubitů. Peggy Kalowes dále uvedla, že není nutné Mepilex© Border měnit již po třech dnech (jak doporučuje prof. Santamaria), ale až po sedmi dnech, pokud není k výměně jiný důvod.

Závěr

Téma dekubitů spojuje všechny lidi na celém světě, a proto je nutné podpořit výzvu ST OP dekubitům, kterou EP UAP vyhlásil na 20. listopad 2014. Každý z nás může přispět, jak umí a může – ať už vzdělávacími aktivitami v prevenci a léčbě dekubitů, či organizováním akcí, které pomohou sdílet informace o dekubitech a zvýšit povědomí veřejnosti o tomto problému. O naší cestě budeme informovat hlavní sestru ČR Mgr. Alenu Šmídovou a prezidentku ČAS Mgr. Danu Juráskovou, Ph.D., MBA , a věříme, že stejně jako loni nám pomohou zapojit velkou část zdravotnických pracovníků a dalších klíčových osob ve zdravotnickém managementu do boje proti dekubitům.

Mgr. Nina Müllerová, vedoucí Centra řízení kvality, FN Plzeň,
Mgr. Jitka Hovorková, asistentka náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, FN Motol, Praha

 
  • tisk
  • předplatit si