COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 11 / 2014

Lékaři a sestry v Olomouci diskutovali o problematice obezity

Datum: 4. 11. 2014
Autor: Magda Hettnerová

Intenzivní péče o obézní, kardiovaskulární rehabilitace a obezita nebo psychologické apekty péče o obézní, to je jen malý výčet témat, která zazněla na letošním ročníku celostátní konference s mezinárodní účastí Obezitologie a bariatrie 2014, který se konal ve dnech 16.–18. října v hotelu NH Congress v Olomouci.

Součástí třídenní konference byla již tradičně i samostatná sekce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí, jejíž hlavní program probíhal v pátek 17. října. Na ní zazněla celá řada zajímavých přednášek, z níž ta nejlepší – Mgr. Kateřiny Čurdové a Mgr. Jany Sikorové na téma Kosmetické výkony u obezity, byla v závěru dne oceněna cenou v podobě letu letadlem s akrobatickým pilotem. Z posterové sekce získal tuto cenu kolektiv autorů posteru s názvem Pilotní kurz STOB a K.O. kouření a obezitě.

 „U obézních pacientů se provádějí buď bariatrické operace nebo výkony, které spadají do oblasti plastické chirurgie,” vysvětlila na úvod své přednášky Mgr. Kateřina Čurdová z I. chirurgické kliniky VFN Praha. Jedním z takových výkonů, který je na této klinice prováděn, je abdominoplastika – rozsáhlý chirurgický zákrok, který vede ke zploštění břicha odstraněním přebytečného tuku a kůže a zpevnění svalů břišní stěny. „Je to velice bolestivý chirurgický zákrok, který je prováděn kvůli úpravě vzhledu povislého či vyčnívajícího břicha u žen i u mužů,” vysvětlila Mgr. Čurdová. Důvodem, proč je prováděn je buď výrazná redukce hmotnosti, onemocnění břišních svalů, které vede k rozestupu přímých břišních svalů a povolení břišní stěny nebo jako následek vícečetného těhotenství, po němž se kůže nevrátila do původního stavu. Plastické operace břicha lze rozdělit na: kompletní abdominoplastiku, modifikovanou abdominoplastiku, miniabdominoplastiku, obrácenou abdominoplastiku nebo umbilikoplastiku (plastika pupku, kterou lze provést i jako samostatný výkon). Mgr. Čurdová následně uvedla několik kazustik obézních pacientů, u kterých byla provedena abdominoplastika a umbilikoplastika. „Léčba obezity je velmi složitá, zvláště kvůli její heterogenní etiopatogenezi a vyžaduje celoživotní spolupráci nemocného. Je nutné, aby léčba byla komplexní a přístup k pacientům byl individuální,” řekla na závěr.

Léčba obezity je velmi složitá a vyžaduje celoživotní spolupráci nemocného
foto: Flickr

O kompartment syndromu u obézního pacienta pohovořila Mgr. Věra Brzicová také z I. chirurgické kliniky VFN v Praze. „Kompartment syndrom je stav zvýšeného intrafasciálního tlaku, který způsobuje vaskulární okluzi a následně ischemizaci končetiny,” popsala. Příznaky tohoto syndromu jsou bolest, která nereaguje na analgetika, poruchy citlivosti, výrazný otok, změna barvy kůže postiženého místa, omezená hybnost a porucha motorických funkcí. Příčinami jsou nejčastěji krvácení a to jak u zlomenin, střelných poranění, distorzí kloubů a často je vidět u různých koagulopatií (např. u pacientů s hemofilií nebo u pacientů, kteří se léčí antikoagulanty jako ja warfarin a heparin). Terapie je jediná a to fasciotomie. „Fasciotomie je chirurgický zákrok, který se provádí na operačním sále. Chirurg provede široké otevření subfasciálních prostorů a musí provést efektivní dekompresy a snížení tkáňového tlaku,” pokračovala. „Je to prevence vzniku ireverzibilních ischemických změn,” vysvětlila. Ošetřující personál musí po operaci pečovat o ránu, sledovat stav končetiny, stav obvazu a po opadnutí otoku, což bývá do týdne pokud nejsou komplikace, se provádí sutura fasciotomie. Následně prezentovala dvě kazuistiky obézních seniorek léčených warfarinem, u kterých došlo ke kompartment syndromu.

Obézních dětí přibývá, ministerstvo vytáhlo do boje

Druhý dopolední blok přednášek zahájila PhDr. Dagmar Škochová, MBA, přednáškou s názvem „Primární prevence nadváhy a obezity u dětí a adolescentů“.

O tom, že problém dětské obezity v České republice je skutečně aktuální, hovoří i dlouhodobé statistiky. „Vývoj počtu dětí a dorostových pacientů dispenzarizovaných pro diagnózu E66–E68 obezita, hyperalimentace a její následky, je alarmující,“ upozornila PhDr. Škochová. Mezi lety 1996–2012 se absolutní počet dětí ve věku 0–14 let s touto diagnózou ztrojnásobil (z 10,4 tisíce v roce 1996 na 30,9 tisíce v roce 2012), u dorostu ve věku 15–19 více byl nárůst v průběhu sledovaných 16 let ještě vyšší (z 6,1 tisíce na 20,1 tisíce v roce 2012). V současné době lze zařadit do kategorie nadváha či obezita v ČR téměř čtvrtinu dětí. Dvě třetiny z nich se svých nadbytečných kilogramů nezbaví ani v dospělosti a u mnohých se pak objevují z nadváhy a obezity rezultující závažné zdravotní obtíže. Ministerstvo zdravotnictví v rámci dotačního programu Národní program zdraví – projekty podpory zdraví, jehož cílem je primární prevencí dlouhodobě zvyšovat zdravotní gramotnost populace, podpořilo v roce 2014 stejně jako v minulých létech několik projektů zaměřených na prevenci nadváhy a obezity u dětí a adolescentů. Projekty jsou realizovány na cílové populaci dětí přímo ve školách, avšak současně je cílem projektů zvýšit i zájem rodičů a široké veřejnosti o posilování zdraví a předcházení vzniku této nemoci. Mezi podpořené projekty patří ŠIK (Školní informační kanál), který prostřednictvím spotů o zdravé výživě promítaných na velkoplošných obrazovkách ve školách seznamuje žáky a studenty se zásadami zdravé výživy, projekt Putování za zdravým jídlem určený žákům 4 a 5. tříd, projekt Hry našich babiček a dědečků věnovaný podpoře pohybové aktivity dětí ve školních družinách a další projekty.

Dr. Škochová upozornila, že podpora zdravého stravování a pohybové aktivity je i prioritním tématem tohoto dotačního programu sekce hlavního hygienika Ministerstva zdravotnictví pro rok 2015.

Další přednášku na téma amputace dolních končetin u obézních pacientů přednesla Eva Souhradová z VFN Praha. „V ČR se stále zvyšuje počet provedených amputací končetin. Podle ÚZIS je to zhruba 200 výkonů ročně,” řekla. Pro následnou péči a adaptační proces je podle jejích slov důležité důkladné zhojení pahýlu. U obézních pacientů je však hojení ran zpomalené a jejich organismus je více náchylný k zánětlivým reakcím. Následně prezentovala kazuistiku obézní 65 leté pacientky s komplikovaným hojením amputovaných končetin na JIP. Jako další vystoupily V. Vyšatová se sdělením Sledování konzervativní léčby obézních pacientů s vyšším energetickým příjmem a Mgr. Lucie Dolejší s přednáškou Obézní pacient na JIP.

První odpolední blok přednášek byl společný pro lékaře i sestry. V průběhu konference byl také zvolen výbor a revizní komise ČOS na období 2015–2018 a výbor Sekce pediatrické obezitologie ČOS. V závěru dne zazněly ještě přednášky např. na téma nutnost substituce mikronutrientů a kontroly jídelníčku u pacientů po bariatrické operaci či zvláštnost managementu nehojících se defektů a ran u obézních nemocných. Všechna abstrakta přednášek by měla být dostupná u pořadatele  – společnost Galén Symposion a na webu www.ob2014.cz.

Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si