COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 12 / 2014

Otázky pro kandidáty do voleb prezidia ČAS pro rok 2015

Datum: 1. 12. 2014
Autor: ČAS

V roce 2015 proběhnou volby do prezidia České asociace sester (ČAS). Kandidáty na post prezidentky ČAS, do prezidia ČAS a do Revizní komise ČAS jsme požádali o odpovědi na tři otázky:
1. Kde pracujete, jaké je vaše pracovní zařazení?
2. Jak dlouho pracujete ve zdravotnictví?
3. Co jste v uplynulém období udělal/a pro ČAS ?

Kandidáti na prezidentku ČAS

Mgr. Veronika Di Cara

1. Po zhruba pěti letech práce u lůžka pracuji nyní jako odborná poradkyně MZ ČR v otázkách ošetřovatelství a učím anglický jazyk zdravotníky v Německu.

2. Ve zdravotnictví pracuji od roku 1993.

3. Od roku 2009 jsem oficiální delegátkou ČAS v Evropské federaci sesterských asociací (EFN), což je nejaktivnější a největší sesterská organizace v EU, která zásadně ovlivňuje profesi sestry a hájí zájmy této profese, jakož i zájmy pacientů v EU. Práce v EFN znamená fyzickou účast na zasedáních dvakrát ročně a přípravu na tato zasedání, kde zpracováváme a schvalujeme dokumenty ovlivňující profesi sestry v EU. Dále se jedná o průběžnou celoroční práci, jako je zodpovídání dotazů partnerů, vyplňování dotazníků o ošetřovatelství v naší zemi, připomínkování dokumentů Evropské komise. Důležitou součástí této práce je přenesení získaných informací do ČR a jejich využití. Naposledy jsem za ČAS organizovala připomínkování Personální vyhlášky na podzim 2014 na základě žádosti hlavní sestry ČR. Připravuji stanoviska ČAS k vzdělávání sester, zajistila jsem vyjádření ICN a EFN k tomuto tématu. Oslovila jsem kandidáty na europoslance a požádala jsem je o jejich postoj k otázkám týkajícím se zdravotníků. Další mé aktivity se týkají lepší implementace směrnice EU o poranění zdravotníků ostrými předměty do každodenní praxe v letech 2013 a 2014. Jsem členkou pracovní skupiny pro úpravu ošetřovatelské dokumentace, jejímž cílem je zefektivnění ošetřovatelské dokumentace v praxi. Iniciovala jsem a prováděla šetření ČAS Pracovní podmínky zdravotníků v ČR na podzim 2013, oslovení managementů zařízení na stejné téma v létě 2014. Spolupracuji s ombudsmankou ČR jako zástupce ČAS. Jsem členkou pracovní skupiny MZ pro transformaci ošetřovatelství. Průběžně komunikuji s předsedkyněmi sekcí a členy ČAS o aktuálních problémech a průběžně komunikuji se zahraničními organizacemi na aktuální témata. Účastním se aktivně i pasivně konferencí ČAS, sekcí a regionů, jiných subjektů i mezinárodních konferencí (naposledy mezinárodní konference POUZP v září 2014), podporuji sekce a regiony při spolupráci se zahraničními odbornými společnostmi (Sekce onkologická a pediatrická). Publikuji v časopise Florence a aktivně jsem se účastnila dvou projektů ČAS (e-learningové kurzy o funkcích nemocničních lůžek, technologické inovace ve vzdělávání zdravotníků).

PhDr. Irena Nerudová

1. Své zkušenosti z nemocniční péče, zdravotnického managementu i z oblasti zdravotně-sociální uplatňuji v současném působišti, kde také získávám řadu nových poznatků. Pracuji jako odborná učitelka Vyšší odborné školy zdravotnické, Alšovo nábřeží 6, Praha 1. Své mnohaleté vědomosti, zkušenosti a dovednosti mohu zužitkovat při výuce oborů, které úzce souvisejí s týmem spolupracovníků v ošetřovatelství, a poznat tak vzdělávací programy, které jsem detailně neznala a které jsou v ošetřovatelské péči důležité. Také se snažím budoucí zdravotníky připravit na zátěž zdravotnického povolání výchovou ke zdraví a ve zdraví. Připravuji k realizaci obor Diplomovaná všeobecná sestra v úzké spolupráci se zdravotnickými zařízeními. Vypracovala jsem návrh projektu spolupráce zdravotnické školy a zdravotnického zařízení, který jsem si ověřila v ošetřovatelské praxi. Zařadili jsme také do přípravy studia DVS zdravotně-relaxační týden jako kompenzační přípravu na zátěž povolání sestry a umění si s touto zátěží poradit.

2. Ve zdravotnictví pracuji 27 let, ale v kontaktu s ním jsem od prvního vstupu do zdravotnické školy v Praze Na Košince od roku 1975, takže skoro 40 let. Po absolvování studia na SZ Š jsem nastoupila na II. chirurgickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice jako zdravotní sestra. Po roce zkušeností jsem se rozhodla pro denní studium ošetřovatelství na Filosofické fakultě, obor Pedagogika – Péče o nemocné, studijní ročník paní doc. PhDr. Marty Staňkové, CS c., první ročník denního studia, kde jsem měla možnost setkat se s velkými osobnostmi českého lékařství a ošetřovatelství. Ve svém profesním životě jsem pracovala jako zdravotní sestra na chirurgické klinice, urologickém oddělení, gynekologicko-porodnickém oddělení (pomáhala jsem zavádět rooming in), na ošetřovatelských lůžkách a také částečně v domově seniorů. Pedagogické zkušenosti jsem získala ve zdravotnických školách a jako odborná asistentka jsem pracovala v Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství FVL UK (dnes 1. LF UK), 3. LF UK a konzultačně i na dalších VŠ. Profesní zkušenosti ve vedení ošetřovatelských a zdravotnických týmů jsem získala jako asistentka hlavních sester ve FN Na Bulovce a v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. Dále jsem pracovala ve funkci náměstkyně pro ošetřovatelskou péči ve FN Na Bulovce. Působila jsem také jako vedoucí zdravotnického týmu v mobilním hospici Cesta domů, kde jsem získala vědomosti o práci domácí hospicové péče. Ve funkci poradkyně paní ředitelky Domova sociální péče na Hagiboru pro přeživší holocaust jsem získala další zkušenosti v oblasti zdravotně- sociální a doplnila jsem si je o další rozměr vědomostí, dovedností, zkušeností ve funkci vedoucí sestry Domova seniorů v Rudné. Zkušenosti a vědomosti jsem získala také spoluprací s paní doc. M. Staňkovou, CS c., na MZ ČR při tvorbě Oddělení vědy a vzdělávání MZ ČR a zakládání oborových a předmětových komisí. Pracovala jsem také v redakčních radách časopisů Sestra, Florence, Diagnóza v ošetřovatelství. Byla jsem členkou Centrální etické komise MZ ČR. Během celého profesního života jsem byla aktivní při prosazování nových trendů v oblasti ošetřovatelství ve zdravotnickém terénu, na konferencích, odborných seminářích, v publikační činnosti, vždy s ohledem na historii a zkušenosti sester, lékařů a všech zdravotnických pracovníků v péči o pacienta.

3. Pracovala jsem a zkušenosti nabírala nejdříve jako členka České společnosti sester a později v předsednictvu České společnosti sester. Po roce 1989 jsem pomáhala zakládat ČAS a následně jsem pracovala v prezidiu České asociace sester. Založila jsem Sekci odborných učitelek ČAS (Pedagogická sekce), ve které jsem působila jako předsedkyně. Vždy jsem se aktivně snažila zlepšit kvalitu péče o pacienty i spokojenost zdravotníků – sester jak vlastní prací, tak příspěvky na konferencích s poukazem na podmínky práce sester, vzdělávání, kompetence sester. Poukázala jsem také na belgické zkušenosti s ošetřovatelským DR G. Výzkumem ve FN Na Bulovce, kde jsem pracovala, jsme jako první zároveň s ICN a ČAS v roce 2001 poukázali na násilí ve zdravotnických zařízeních. Šetřením – průzkumem spokojenosti sester jsem v roce 2005 poukázala na problémy a podmínky sester na pracovištích z hlediska organizace, financí, personálního zajištění, technického a materiálního zajištění. Průzkum byl také proveden v rámci Sdružení fakultních nemocnic s informovaností ČAS. Prosazovala jsem ČAS danou ze zákona, profesionalizaci prezidentky ČAS, prezidia a vytvoření Komory zdravotnických pracovníků. V posledních letech jsem se snažila doplnit si své zkušenosti a vzdělání v oblasti, které jsem znala pouze okrajově – zdravotně-sociální péče, mobilní hospic, domov sociální péče, domov seniorů. Své zkušenosti jsem prezentovala na odborných seminářích a konferencích. Všechny znalosti, zkušenosti a dovednosti bych ráda použila ve prospěch ošetřovatelství – zdravotníků – sester – České asociace sester.

PhDr. Martina Šochmanová, MBA

1. V současné době pracuji v IKEM na pozici náměstka ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu.

2. Ve zdravotnictví pracuji 25 let. Zastávala jsem pozici sestry u lůžka, sestry specialistky na oddělení akutní kardiologie, sestry v ambulantní péči a také pozici vrchní sestry.

3. V rámci aktivní práce pro ČAS spolupořádám odborné konference jako členka výboru sekce managementu. Díky svému neustálému působení ve zdravotnických zařízeních mám zkušenosti, znalost prostředí a problémů, které nelékaře trápí. V rámci své funkce hlavní sestry se věnuji problematice, která je úzce navázána na činnosti ČAS, jako je úprava personální vyhlášky apod.

Kandidáti do Prezidia ČAS

Mgr. Ilona Antoníčková

1. Pracuji ve FN Olomouc jako staniční sestra novorozenecké JIRP.

2. Ve zdravotnictví pracuji od roku 1986, vždy jsem pracovala jako dětská sestra v nemocnici na pediatrických odděleních.

3. Pracuji jako místopředsedkyně Pediatrické sekce ČAS. Účastním se aktivně seminářů a konferencí u nás i na Slovensku, aktivně se účastním také spolupořádání těchto akcí. Jsem zapojena do spolupráce s mezinárodní organizací dětských sester PNEA. Aktivně se zapojuji do zavádění nových poznatků v ošetřovatelské práci. Participuji na rozpravách o vzdělávání dětských sester a pracovních podmínkách sester na všech pracovištích.

Lenka Cejnková

1. Od roku 1996 pracuji jako ředitelka zdravotní péče v Remedia Centrum spol. s r. o., která poskytuje komplexní domácí péči.

2. Ve zdravotnictví pracuji 33 let.

3. V ČAS pracuji již třetí volební období v předsednictvu Sekce domácí péče, z toho osm let jako předsedkyně. Podílím se na pořádání konferencí a vzdělávacích akcí pro sestry domácí péče, které jsou ze strany sester hodnoceny velmi kladně. Na NC O NZ O přednáším v certifikovaném kurzu pro sestry domácí péče, jehož jsem i odborným garantem. Jako poradce působím při tvorbě nových vzdělávacích programů. Jako zástupkyně ČAS pro dohodovací řízení o cenách připravuji a připomínkuji návrhy pro domácí zdravotní péči. Ve spolupráci s ostatními členkami předsednictva se podílím na návrzích a připomínkách nové i stávající legislativy. Účastním se jednání se zástupci MZ ČR a zdravotních pojišťoven, při kterých hájím spolu s ostatními zástupci segmentu domácí péče zájmy sester domácí péče. V rámci propagace domácí péče jsem se v roce 2011 podílela jako spoluautorka na seriálu o domácí péči pro středočeské rádio. V odborných časopisech jsem publikovala články o problematice domácí péče.

Jiří Černoch

1. Pracuji jako vedoucí cytologické, bioptické a nekroptické laboratoře na anatomicko- patologickém oddělení v Chrudimské nemocnici.

2. Ve zdravotnictví pracuji 32 let.

3. Jsem členem výboru Chirurgické sekce ČAS, pomáhám s přípravou konferencí a kongresů, organizuji konference na krajské úrovni Pardubického kraje.

Mgr. Veronika Di Cara

Viz výše

Mgr. Jana Fejfarová

1. V současné době pracuji na Ministerstvu zdravotnictví České republiky na pozici vedoucí oddělení zdravotního dohledu.

2. Ve zdravotnictví pracuji 26 let.

3. Pracuji ve výboru Sekce managementu České asociace sester, kde se podílím na přípravě odborných konferencí pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

Mgr. Petra Charvátová, Ph.D.

1. Pracuji ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze na úseku léčebné péče jako manažer kvality.

2. Ve zdravotnictví pracuji od roku 1990.

3. Tvořím a spravuji internetové stránky ČAS, spravuji databázi členů ČAS, píšu a rozesílám členům Zpravodaj ČAS, mám na starosti komunikaci s členskou základnou. Podílela jsem se na šetření ČAS zabývajícím se pracovními podmínkami zdravotníků v ČR, včetně vyhotovení závěrečné zprávy. Jsem členkou pracovní skupiny ohledně vytvoření metodiky ošetřovatelské dokumentace, která má za cíl zjednodušit a zefektivnit ošetřovatelskou dokumentaci. Jsem členkou týmu pro tvorbu národní strategie elektronického zdravotnictví na MZ ČR.

Mgr. Lenka Kalábová, Ph.D.

1. Pracuji v Městské nemocnici v Litoměřicích jako manažer pro nelékařské zdravotnické obory. Do roku 2012 jsem byla náměstkem pro ošetřovatelskou péči a kvalitu. Nový název souvisí se změnou v uspořádání organizační struktury nemocnice, která má jako statutární orgán tříčlennou správní radu; požadavkem zřizovatele bylo, aby zanikla místa náměstků. Z tohoto důvodu byli náměstci přejmenováni na manažery. Pracovní náplň zůstala stejná a odpovídá povinnostem náměstků. V mém případě mám na starosti jednak veškeré činnosti zajišťované nelékařskými zdravotnickými pracovníky (všemi, kteří jsou definováni v zákoně č. 96/ 2004 Sb.), dále se starám o aktualizaci Přílohy 2 a styk se zdravotními pojišťovnami, který z této povinnosti vyplývá. Krom toho se podílím na stížnostní agendě a řešení stížností jak ze strany uživatelů služeb nemocnice, tak ze strany zaměstnanců. K mým dalším povinnostem, krom jiného, patří též implementace požadavků vyplývajících z právních norem do nemocniční praxe.

2. Ve zdravotnictví pracuji od srpna 1984, tedy 30 let.

3. Pro ČAS jsem do této chvíle aktivně nepracovala.

Mgr. Lucie Kopalová

1. Pracuji ve Střední zdravotnické a Vyšší odborné škole zdravotnické Mladá Boleslav na pozici zástupce ředitelky školy pro VOŠ a jako odborná učitelka.

2. Ve zdravotnictví pracuji od roku 1987.

3. Zastávala jsem a zastávám funkci předsedkyně Regionu Mladá Boleslav, jsem zapojena do projektu Inovace ve vzdělávání.

Mgr. Dana Křivská

1. Pracuji ve FN v Motole v Praze jako vrchní sestra Dětského kardiocentra.

2. Ve zdravotnictví pracuji od roku 1975.

3. Členkou ČAS jsem od roku 1993 a od roku 2010 jsem předsedkyní Sekce ARIP. Jsem také členkou pracovní skupiny pro řešení problematiky související se vzděláváním a poskytováním ošetřovatelské péče v oboru anesteziologie MZ ČR a členkou pracovní skupiny pro celoživotní vzdělávání v rámci implementace Strategie Zdraví 2020 MZ ČR.

Mgr. Ivana Kupečková, MBA

1. Pracuji jako vrchní sestra Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.

2. Ve zdravotnictví pracuji od roku 1979.

3. Členkou ČAS jsem se stala v roce 1993. V rámci Chirurgické sekce jsem pracovala jako členka výboru. Stala jsem se zakladatelkou Kardiochirurgické sekce. Dodnes aktivně pracuji v Regionu Hradec Králové, kde jsem byla v období let 2000–2004 předsedkyní. Od letošního roku (2014) jsem členkou výboru Sekce ARIP, se kterou jsem profesně propojená mnoho let. V letech 1994–1999 jsem byla dvě volební období aktivní členkou prezidia ČAS.

Miloslava Machovcová

1. Pracuji ve farní charitě Neratovice, která byla založena v roce 1991 a od roku 2001 zde pracuji na pozici statutárního zástupce – ředitelky organizace. Zakládala jsem domácí zdravotní péči, která se postupně rozvíjela po celém Středočeském kraji. V rámci komplexní domácí péče byla rozšířena i o sociální služby.

2. V roce 1991 jsem vstoupila do ČAS a 17 let jsem byla předsedkyní Sekce domácí péče, v níž jsem se aktivně zapojila. Společně jsme se podílely na koncepci domácí zdravotní péče, tvořily odbornost 925 – výkony pro domácí péči a 913 – výkony pro pobytová zařízení.

3. Naše agentura je akreditované pracoviště pro školení sester domácí péče. Máme certifikát ISO 15224:12 jako druhá agentura v republice a Národní cenu kvality. Nyní působím v prezidiu ČAS druhé volební období. Jsem také členkou kreditní komise při ČAS.

Mgr. Nina Müllerová

1. Pracuji ve Fakultní nemocnici Plzeň na pozici vedoucí centra řízení kvality, pracuji jako interní auditor a manažer kvality.

2. Ve zdravotnictví pracuji od roku 1974, zastávala jsem pozice sestry u lůžka, sestry specialistky na JIP, staniční sestry, hlavní sestry nemocnice i vedoucí oddělení ošetřovatelství na Ministerstvu zdravotnictví ČR.

3. V roce 2011 jsem obnovila činnost ČAS v Plzeňském regionu, který úspěšně plní svou vizi a cíle. Angažuji se v pracovní skupině pro legislativu, zastupuji ČAS v rámci Kulatého stolu pro otázky dekubitů, publikuji v časopise Florence, snažím se aktivně přispívat nápady k činnosti ČAS na jednání sněmu předsedů a navazuji spolupráci s mezinárodními společnostmi, například s Rakouskou společností pro prevenci dekubitů.

Bc. Hana Pekárková

1. Jsem všeobecná sestra, která v roce 1993 založila agenturu domácí zdravotní péče jako fyzická osoba. Od roku 2006 došlo ke změně právní subjektivity naší společnosti z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným, kde jsem jednatelkou. Oficiální název agentury domácí péče je Pracoviště ošetřovatelské péče s. r. o.

2. Ve zdravotnictví pracuji nepřetržitě 40 let.

3. Pro ČAS jsem vždy pracovala spíše zprostředkovaně, kdy jsem poskytovala své odborné rady a zkušenosti v oblasti vzdělávání, připomínkování legislativních návrhů především v oblasti terénní, dlouhodobé a paliativní péče i při rozvoji a obraně domácí zdravotní péče.

Bc. Anna Skalická

1. Pracuji ve FN Motol Praha, Ústav imunologie, jako vrchní laborantka.

2. Ve zdravotnictví pracuji 42 let.

3. Pracuji jako stálý člen Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR, jsem členkou prezidia ČAS a zajišťuji po organizační stránce veškeré konference, sněmy předsedů, Den sester, jsem předsedkyní Kreditní komise ČAS, která uděluje souhlasná stanoviska s pořádáním odborných akcí, a jsem předsedkyní Sekce zdravotních laborantů, která patří k největším sekcím v ČAS.

PhDr. Martina Šochmanová, MBA

Viz výše

Mgr. Jana Zelenková

1. Pracuji od roku 2008 jako vrchní sestra Pneumologické kliniky 2. LF UK a FN v Motole.

2. Ve zdravotnictví pracuji od roku 1981.

3. Pracuji jako předsedkyně revizní komise Pneumologické sekce. Na požádání připomínkuji jako externí členka akreditační komise vzdělávací programy v oboru alergologie a klinická imunologie, pneumologie a pediatrie.

Kandidáti do Revizní komise ČAS

Marie Pekařová

1. Pracuji na Kardiologické klinice pro dospělé FN v Motole v Praze v sekci arytmologie jako úseková sestra.

2. Ve zdravotnictví pracuji 38 let.

3. V ČAS jsem od roku 1995 a 14 let jsem členkou Regionu Praha. Dvanáct let jsem pracovala jako místopředsedkyně po boku paní Bc. M. Zvoníčkové, která mě mnohému naučila a stále je pro mě vzorem. V současné době jsem ve funkci předsedkyně, přičemž samozřejmě platí, že práce pro ČAS je kolektivní záležitostí celého výboru, jakož i dalších členek, včetně mých kolegyň v práci. Druhé volební období pracuji v Revizní komisi ČAS. Naší hlavní činností je organizace konferencí a seminářů a považuji za velký úspěch, že máme na těchto akcích vždy plně obsazeno. Samozřejmou součástí mé práce je vysvětlování cílů a programu ČAS kolegyním na pracovišti a těší mě, když se přijdou podívat na naše akce a rozhodnou se aktivně zapojit do práce našeho regionu.

Milena Nociarová, DiS.

1. Pracuji jako všeobecná sestra Interní kliniky ve Fakultní nemocnici Ostrava.

2. Ve zdravotnictví pracuji od roku 1976.

3. Byla jsem předsedkyní Pediatrické sekce ČAS jedno volební období, byla jsem zakladatelkou a předsedkyní Moravskoslezského regionu ČAS, dnes členka výboru, jsem předsedkyní Revizní komise ČAS již druhé volební období.

Jana Zuková

1. Pracuji na Oddělení centrální sterilizace Nemocnice s poliklinikou Karviná jako všeobecná sestra.

2. Ve zdravotnictví pracuji 38 let.

3. V uplynulém období jsem pracovala v Revizní komisi ČAS.

 

 
  • tisk
  • předplatit si