COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 12 / 2014

Šetrná nekrektomie

Datum: 1. 12. 2014
Autor: Mgr. Kateřina Čurdová, PhDr. Dagmar Škochová, MBA

Nekróza je nejzávažnější regresivní změnou týkající se buněk nebo celých tkání. V následujícím příspěvku jsou prezentovány výsledky moderního ošetření ran, které umožňují rychle a efektivně odstranit nekrotickou tkáň.

Úvod

Přítomnost nekrotické tkáně je jedním ze základních markerů nehojící se rány. Pro úspěšný proces hojení je odstranění nekróz neboli nekrektomie nezbytnou nutností. V současné době existuje několik metod, které k odstranění avitální tkáně můžeme použít a vzájemně kombinovat. V našem příspěvku seznamujeme s débridementem pomocí ultrazvukového přístroje.

Nekróza se vyskytuje na povrchu rány v různých formách a její vzhled závisí na vlhkosti okolního prostředí. Je ideálním prostředím pro rozvoj bakteriální infekce a překážkou pro správný proces hojení. Způsob odstranění se volí dle rozsahu nekrózy a stavu pacienta. Débridement neboli odstranění odumřelé tkáně je standardní součástí péče o ránu. Na chirurgické klinice se nejčastěji používá débridement chirurgický, prováděný pomocí skalpelu, nůžek, pinzet či exkochleačních nůžek. Novou metodou využívanou k odstranění avitální tkáně je ultrazvukový přístroj SonicOne (obr. 1).

Obr. 1 / Ultrazvukový přístroj SonicOne
Obr. 2, 3 / Dekubit na tváři
Obr. 4 / Pracovní nástroj ultrazvukového čističe

Nákup tohoto přístroje byl ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze podpořen projektem OPPK „Materiálně technická základna pro výzkum v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních a onkologických onemocnění a jejich závažných rizik ve VFN v Praze“, reg. č. CZ.2.16/3.1.00/24012, spolufinancovaným z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Pomocí ultrazvukového čističe lze provést rozsáhlý débridement s maximálním šetřením okolních vitálních tkání, které slouží jako základ pro tvorbu granulační tkáně na spodině rány. Přístroj má širokou škálu užití. Jako příklad uvádíme následující kazuistiku.

Obr. 5–7 / Rána po odstranění nekrotické tkáně
Obr. 8 / Rána po aplikaci materiálu vlhkého hojení ran

Kazuistika

Pacient 89 let, přijat na chirurgickou kliniku s diagnózou fraktura pertrochanterica comminutiva l. dx. Zlomenina vznikla následkem pádu, jehož příčinou byla těžká dehydratace. Pacient byl nalezen synem doma na podlaze až za tři dny po pádu. Vinou této doby vznikly dekubity na obou kolenou a dekubit na tváři (obr. 2, 3).

K odstranění nekrózy na tváři jsme použili ultrazvukový čistič. Tento přístroj pracuje na principu přeměny elektrického napětí na elektrický signál a během několika sekund vytváří mechanické vibrace. Přístroj má několik druhů pracovních nástrojů pro různé použití, které jsou barevně odlišené (obr. 4). Pracovní nástroj je dutý, aby do rány mohla proudit kapalina a odplavovat tak odstraněnou tkáň, bakterie a výpotek. Ošetření tímto přístrojem je díky kontinuálnímu zavlažování minimálně bolestivé. Jelikož má každý člověk jiný práh bolesti, lze před výkonem podat analgetika či aplikovat anestetikum do oplachového roztoku. V našem případě anestetikum ani analgetikum podáno nebylo i přesto, že výkon trval necelou hodinu.

Vlivem ultrazvukového záření dokáže pracovní nástroj rozpoznat tkáň zdravou od tkáně poškozené a odebírá pouze tkáň poškozenou (obr. 5). Díky odstranění nekrotické tkáně (obr. 6, 7) byla zkrácena čistící fáze hojení. Následně jsme na ránu aplikovali materiál vlhkého hojení ran – Aquacel Foam (obr. 8).

Závěr

V současné době dochází k velkému rozvoji metod léčby ran, jejichž cílem je urychlení hojení. Použití ultrazvukového přístroje SonicOne vede především ke zkrácení čistící fáze hojení, včetně úspor převazového materiálu, zkrácení celkové doby hojení i hospitalizace pacienta.

Mgr. Kateřina Čurdová, PhDr. Dagmar Škochová, MBA, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 
  • tisk
  • předplatit si