COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2014

Východiska ze současných problémů ZZS hledala olomoucká konference

Datum: 5. 5. 2014
Autor: Magda Hettnerová

Na sto účastníků přilákala do Olomouce 6. odborná konference, kterou v Hesperia Hotelu pořádala ve dnech 28.–29. 3. 2014 Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb ČR. Během dvoudenní konference se konal i IX. Sněm Komory záchranářů ZZS ČR, který byl letos sněmem volebním.

Oproti loňským ročníkům doznala letošní konference několika změn. Jednou z nich byl i mnohem větší prostor pro diskuzi, která probíhala formou panelových diskuzí vždy na závěr každého ze čtyř bloků přednášek. Na straně hostů usedli zástupci zřizovatelů, zaměstnavatelů, odborné společnosti, profesních organizací, legislativy a vzdělávacích institucí, které se zabývají přípravou zdravotnických záchranářů a řidičů vozidel ZZS. Nejdiskutovanějšími otázkami se během prvního dne konference stala témata ubývání lékařů v systému přednemocniční neodkladné péče (PNP), přechod výjezdů a indikací na posádky bez lékaře, kvalifikační přípravy a kompetencí zdravotnických záchranářů, financování zdravotnických záchranných služeb a specializační vzdělávání zdravotnických záchranářů v oboru Urgentní medicína.

První blok přednášek byl věnován problémům ZZS v ČR a postavení lékaře v systému ZZS ČR. Jako první vystoupil se svým sdělením MUDr. Michael Fischer, místopředseda Komise rady Asociace krajů ČR, který z pohledu zřizovatelů – krajů mj. poukázal i na finanční náročnost zřizování záchranné služby. Letos totiž uplynulo již deset let od doby, kdy se zdravotnická záchranná služba transformovala do čtrnácti ZZS zřizovaných kraji. Nejpalčivější aktuální problémy ZZS v ČR vyjmenoval ve druhém sdělení prezident Komory ZZS ČR Bc. Drahomír Sigmund. Jedná se především o vytíženost posádek RZP bez lékaře, přenášení indikací na posádky RZP a o zastaralou a nedostatečnou kvalifikační přípravu zdravotnických záchranářů v porovnání s nároky, které jsou na ně v praxi kladeny. Společným jmenovatelem je pak nedostatek financí, které chybějí i na odbornou přípravu, celoživotní vzdělávání a doškolování NLZP. Hlavní úkoly ZZS shrnul ve své přednášce s názvem Lékař na záchrance včera, dnes a zítra MUDr. Jiří Mašek, místopředseda Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky (AZZS ČR) a ředitel ZZS KHK. „Každý systém funguje podle svého nejslabšího článku,“ upozornil na úvod. V současné době má ZZS v ČR podle jeho slov 295 výjezdových stanovišť, včetně LZS, ze kterých vyjíždí 769 vozidel a vzlétá 10 vrtulníků. Zhodnotil, že ZZS je na velmi vysoké úrovni a měli bychom si našeho systému poskytování přednemocniční neodkladné péče (PNP) vážit. Za nejefektivnější způsob zapojení lékaře do systému PNP považuje AZZS ČR zapojení lékaře v systému randez-vous. Ideálním stavem podle asociace je, aby jedna RV posádka spolupracovala se třemi RZP posádkami.

Mezi pozvanými byli i (zleva) Bc. Alan Ryba, MUDr. Jiří Mašek, MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., a MUDr. Michael Fischer
foto: Magda Hettnerová

Nad otázkou, zda patří lékař na ZZS, nebo spíše na oddělení urgentních příjmů, se zamýšlela v poslední přednášce prvního bloku MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., předsedkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP. Přednesla mj. i požadavky na lékaře urgentní medicíny a v tabulce ukázala, jak se za posledních šest let změnil charakter tísňových výzev.

Záchranář a sestra v ZZS se musejí spoléhat jen sami na sebe

Na otázku, jaké je postavení zdravotnického záchranáře/všeobecné sestry, hledal odpověď druhý blok přednášek. V něm vystoupili se svými sděleními Mgr. Mariella Danosová, která se zaměřila na rozdíly a nedostatky v kvalifikační přípravě zdravotnických záchranářů, a Bc. Drahomír Sigmund ve své prezentaci upozornil, že zdravotnický záchranář a všeobecná sestra jsou při výkonu profese v posádkách RZP jediné nelékařské profese, které poskytují zdravotní péči u pacientů s nejtěžšími poruchami zdraví bez rozdílu věku pacienta mimo zdravotnická zařízení v terénu bez možnosti okamžité pomoci lékaře. Specializační vzdělávání v oboru Urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře představil přítomným Bc. Radomír Vlk ze vzdělávacího centra pražské ZZS. Na závěr druhého bloku vystoupil se svou přednáškou Mgr. Ondřej Prudel, který ve sdělení s názvem Na cvičišti, na bojišti přednesl své pocity a zkušenosti z praxe, které na něj čekaly po nástupu do zaměstnání a na které jej škola nepřipravila.

Třetí blok přednášek se věnoval postavení řidiče ZZS v systému ZZS a vystoupili v něm se svými sděleními Bc. Alan Ryba a Ing. David Machálek.

Závěrečný blok nesl název Paradoxní situace a vystoupila v něm např. Bc. Ivana Rokosová, která rozebrala, jaké paradoxní situace mohou v současném systému obecně nastat. S kazuistikou, kdy byla posádka RZP vyslána k téměř banálnímu případu drobného krvácení mladé ženy, z něhož se vyklubala resuscitace těhotné Romky v pokročilém stadiu těhotenství v romském ghettu, která skončila smrtí postižené, vystoupil Mgr. Radek Benda. Ve své přednášce popsal všechny komplikace, důsledky a následky, které neshoda výzvy, potažmo špatně zvolený typ posádky přinesly. Na závěr celého dne vystoupil Pavel Lampa, DiS., který ukázal přítomným na mnoha možných situacích, že operátorům ZOS vlastně všichni velmi často lžou. Pacienti, příbuzní, náhodní volající, obvodní lékaři, lékaři z nemocnic a nakonec i členové výjezdových posádek. Tato vtipná, i když svým obsahem velmi smutná přednáška byla příjemným zakončením celodenního maratonu.

První den konference zakončil již tradičně společenský večer a druhý den se konalo jednání IX. Sněmu KZ ZZS ČR. Jedním z hlavních úkolů delegátů sněmu bylo zvolit nové předsednictvo, které bude v následujícím období 2014–2017 působit v tomto složení: prezident KZ ZZS ČR Bc. Drahomír Sigmund, viceprezident David Klouček, DiS., členové předsednictva Bc. Denisa Fertö, DiS., Mgr. Martin Spurný a Bc. Vladimír Jarušek. Více informací nejen o závěrech jednání sněmu naleznete na www.komorazachranaru.cz.

Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si