COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2014

Klinické aspekty sesterské péče u dialyzovaných pacientů

Datum: 4. 7. 2014
Autor: Jindřiška Pavlicová

Ve dnech 16.–17. května 2014 se sešly všeobecné sestry v oboru nefrologie na pracovním setkání v Brně. Nad edukačním pracovním dnem převzala odbornou garanci nefrologická sekce České asociace sester.

Odborný program zahájila předsedkyně nefrologické sekce ČAS Mgr. Jindra Kracíková, která zároveň pozvala všechny přítomné na další akce, které se budou ještě letos konat. Nejbližší z nich byl kongres ČNS v Praze, na němž měla nefrologická sekce svou část ve dnech 25.–27. 6. 2014.

První den byl věnován kvalitě hemodialyzační léčby. V průběhu let je zřetelné, jaký nastal pokrok nejen v samotné hemodialyzační léčbě, ale i k jakému posunu od kvantity ke kvalitě došlo. V úvodní přednášce se této tematice věnovala velmi podrobně prof. MUDr. S. Dusilová-Sulková, DrSc. Posluchači si díky ní osvěžili i historii léčby a připomněli si výrazné osobnosti v nefrologii.

V průběhu let docházelo ke změnám v systému terapie a poskytované péče. V 70. letech minulého století šlo hlavně o co nejdelší přežití pacientů v dialyzačním programu. Období od 70. do 90. let bylo dobou velkého zkoumání a od roku 1995 se soustavně zabýváme kvalitou péče a kvalitou života dialyzovaných pacientů.

Další sdělení bylo zaměřeno na cévní přístupy pro hemodialýzu – jaké jsou chirurgické možnosti přípravy a následné našití cévních přístupů. Problematikou nás provedl MUDr. I. Guňka, Ph.D., který se po obecném úvodu posléze věnoval všem komplikacím, léčbě, ale především kladl důraz na prevenci. Zde hrají obrovskou roli kompetence sester. Sestra je u pacienta nejčastěji, nejdéle a má ve svých standardních postupech stanovené povinnosti, jak pečovat, ošetřovat a hlavně jak předcházet problémům s cévními přístupy. Všichni jsou si vědomi toho, že cévní přístup je pro pacienta tzv. spojnicí života.

Obě sdělení posluchači nejen pozorně vyslechli, ale také o nich posléze živě diskutovali.

Následovala přednáška o nejčastější bolesti sester, kterou je bolest zad. Přednáška byla spojena s praktickými ukázkami a nácvikem, čehož se bezchybně zhostili fyzioterapeuti Bc. Oplt a Bc. Chlebečková. Pro obrovský zájem všech účastníků s nimi byla domluvena do budoucna další spolupráce, a to nejen v teoretické části, ale i v praktických cvičeních. Z tohoto bloku bych ráda vyzdvihla fakt, že byl zaměřen na sestry a ostatní nelékaře, kterým ukázal, co mohou a co by měli dělat pro to, aby je záda nebolela. Je povinností každého zdravotníka, aby o své zdraví pečoval tak, aby mohl poskytovat ošetřovatelskou péči nejen lege artis, ale i bezchybně a bezproblémově a aby nepoškozoval vlastní zdraví.

Další den byl zahájen sdělením o bezpečnosti práce personálu při péči o dialyzované pacienty. Bezpečnost je důležitým článkem péče, nelze ji podceňovat a hlavně je potřeba si opakovaně připomínat platnou směrnici č. 2010/32/EU, která v ČR vstoupila v platnost v květnu 2013.

Za nefrologickou sekci ČAS přivítala posluchače na pracovním setkání i Jindřiška Pavlicová
foto: FILENO s. r. o.

Další sdělení se týkalo toxicity fosforu, kalcifikací a fosfátových vazačů u dialyzovaných pacientů. Z tohoto sdělení byl pro účastníky vytvořen kvíz, který všichni na konci pracovního dne vyplnili a odevzdali. Další sdělení se týkalo významu adherence/compliance k léčbě u dialyzovaných nemocných a po něm následoval závěrečný workshop, při němž byli účastníci rozděleni do skupin. Tento workshop je účastníky vždy dobře hodnocen pro možnosti, které nabízí. Po závěrečném shrnutí a zhodnocení pracovního setkání byly ještě vyhlášeny ceny pro vítěze kvízu. Pracovní den byl účastníky hodnocen velice pozitivně a velký dík patří také společnosti Sanofi za organizační i finanční pomoc.

Jindřiška Pavlicová, nefrologická sekce ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si