Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2014

XV. volební konference pneumologické sekce ČAS

Datum: 4. 7. 2014
Autor: Eva Kašáková

Celkem 55 sester z celé republiky se zúčastnilo v pořadí již patnácté konference pneumologické sekce ČAS, která se konala již tradičně v přednáškovém sále Nemocnice Na Homolce dne 17. května 2014. Jejím tématem byly nemoci spojené s chronickou bronchiální obstrukcí.

Vzácným a milým hostem konference byla paní prezidentka ČAS Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, která na začátku konference pozdravila zúčastněné a mluvila o návrhu novely zákona č. 96/2004 Sb., která by mimo jiné měla řešit změny v registraci sester. Seznámila zúčastněné i se situací okolo připravované Komory nelékařských zdravotnických pracovníků.

Odborný blok zahájil primář MUDr. Viktor Kašák (LERYMED Praha), který byl i odborným garantem konference, úvodem do problematiky nemocí spojených s bronchiální obstrukcí, kam řadíme především asthma bronchiale a chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN).

Následoval doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D. (Centrum alergologie a klinické imunologie Nemocnice Na Homolce Praha), s přednáškou Kašel – nejčastější příznak nemocí spojených s bronchiální obstrukcí. Mluvil o rozdělení kašle na akutní, subakutní a chronický, zdůraznil význam odebrání podrobné anamnézy pro stanovení diagnózy pacienta, zmínil dostupné vyšetřovací metody i možnosti léčby. Svoji přednášku uzavřel odkazem na potřebu dobré komunikace mezi odborníky pro včasné stanovení diagnózy u pacientů, které trápí kašel.

V pořadí již 15. konference pneumologické sekce ČAS se i letos zúčastnily desítky sester z celé republiky
foto: Pneumologická sekce ČAS

Přednášku doc. Čápa doplnila Monika Macháčková (LERYMED Praha) dvěma kazuistikami pacientů, kteří trpěli kašlem. Příčinou kašle byly betablokátory – léky, které se používají na léčbu hypertenze a pro pacienty s astmatem jsou kontraindikované, protože způsobují kašel a zhoršení astmatu.

Ke slovu se vrátil MUDr. Kašák a hovořil o akutních exacerbacích (AE) CHOPN – kdy je možné léčit pacienta ambulantně a kdy už je nutné jej odeslat k hospitalizaci.

Na přednášku MUDr. Kašáka navázal as. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. (Plicní klinika FN Hradec Králové), který mluvil o léčbě exacerbací CHOPN v nemocnici. Oba zdůraznili potřebu rychlého stanovení diagnózy a včasného nasazení léčby. Důležitá je také prevence, jednak farmakologická a jednak i nefarmakologická, tj. nekouření, dobré komunální a pracovní prostředí, rehabilitace, očkování a zdravá výživa. Opakované AE snižují kvalitu života pacientů, snižují plicní funkce, zhoršují prognózu nemoci a jsou bohužel nejčastější příčinou úmrtí při CHOPN.

Dopolední blok přednášek uzavřela Eva Kašáková (LERYMED Praha), která přítomné seznámila s novými inhalačními systémy na českém trhu. Pro efektivitu léčby pacientů s astmatem i CHOPN je správná inhalační technika klíčová a zde je nezastupitelná role sester – je nutné pacienty správnou techniku inhalace naučit a opakovaně ji monitorovat.

Druhý blok přednášek otevřela svým sdělením Cystická fibróza (CF) u dospělých MUDr. Zuzana Antušová (Plicní klinika FN Hradec Králové). Seznámila nás s definicí CF, s příčinami, diagnostickými možnostmi, léčbou i s prognózou této závažné nemoci, kterou trpí jedno ze tří tisíc narozených dětí. CF může postihnout celou řadu orgánů, ale v 95 % se jedná o plicní postižení. V roce 1938, kdy byla CF poprvé popsána, umíralo 70 % nemocných v prvním roce života. Nyní je medián přežití v ČR 30–32 let a CF se stala také nemocí dospělých osob. V současné době máme v ČR 576 pacientů s CF, z toho je 61 % dětí.

Následovala kazuistika 26leté pacientky s diagnózou cystická fibróza, kterou si připravila Bc. Jana Kollarová (Plicní klinika FN Hradec Králové). Upozornila na úskalí ošetřovatelské péče u nespolupracující pacientky.

Konferenci uzavřela Mgr. Jana Zelenková (Pneumologická klinika FN Motol) další kazuistikou 44leté pacientky s velmi vzácným onemocněním plicní alveolární proteinóza. Při tomto onemocnění dochází u kuřáků k hromadění lipoproteinových hmot v alveolech, nemocní mají stále se zhoršující dušnost, potřebují stálé podávání kyslíku a prognóza onemocnění je velmi špatná. Pacientce byla provedena vysokoobjemová plicní laváž (40 litrů fyziologického roztoku). Výkon trval 9 hodin a byla nutná spolupráce anesteziologa, perfuziologa, bronchologa, bronchoskopických sester a fyzioterapeuta. Tento celosvětově unikátní zákrok výrazně zlepšil kvalitu života pacientky, která není dušná, nepotřebuje kyslík a je schopna téměř normálního života.

Podle bohaté diskuze po obou blocích myslím, že téma zúčastněné zaujalo, a věřím, že konference přispěla k rozšíření vědomostí a získání nových zkušeností v péči o pacienty s chronickou bronchiální obstrukcí.

Na závěr konference proběhly volby do výboru a revizní komise pneumologické sekce ČAS a byl zvolen nový výbor i revizní komise sekce pro období 2014–2018.

Eva Kašáková

 
  • tisk
  • předplatit si