Zpět na detail čísla

Číslo 9 / 2014

ČAS partnerem v mezinárodním projektu LdV Partnerství „Posílení inovací ve vzdělávání a odborné přípravě pro zdravotnický personál v Evropě“

Datum: 1. 9. 2014
Autor: Mgr. Lucie Kopalová, Mgr. Ilona Kopecká

V loňském a letošním roce jsme měly jedinečnou možnost zúčastnit se mezinárodního vzdělávacího projektu č. CZ/12/LLP-LdV/PS/134020 „Posílení inovací ve vzdělávání a odborné přípravě pro zdravotnický personál v Evropě“. Realizaci projektu umožnila dotace z evropského programu Leonardo da Vinci, který se zaměřuje na podporu profesního vzdělávání.

Cílem projektu bylo uskutečnění pěti pracovních meetingů u partnerů zapojených do projektu s cílem analyzovat možnosti inovací ve vzdělávání zdravotníků.

Následující organizace zapojené do projektu se přímo podílejí na vzdělávání zdravotníků ve své zemi nebo je ovlivňují:

  • LINET – CZ – předkladatel projektu
  • ČAS – CZ
  • LINET – Švédsko
  • Karolinska University Hospital – Švédsko
  • LINET – Francie
  • Asociace sester – Polsko

V české pracovní skupině byli zapojeni: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D, Mgr. Veronika Di Cara (členové prezidia ČAS), Mgr. Lucie Kopalová (Region Mladá Boleslav), Mgr. Ilona Kopecká (pedagogická sekce), Mgr. Jana Heczková, přednostka Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (členka ČAS).

Realizace projektu probíhala následujícím způsobem:

1. Pracovní meeting (26. 10. 2012), Želevčice, Česká republika – edukační centrum firmy LINET. Náplní prvního setkání bylo vzájemné představení všech partnerů projektu, systém vzdělávání zdravotnických pracovníků v jejich zemích a vize v oblasti inovací ve vzdělávání zdravotnických povolání.

2. Pracovní meeting (19. 4. 2013), Clinical skills and simulation center, Karolinska University Hospital Solna, Stockholm, Švédsko – pracovní den ve švédském simulačním centru byl rozdělen na dopolední a odpolední blok. Simulace ve výuce jsou ve Švédsku velmi rozšířené a tato oblast je na velmi pokročilé úrovni. Dopolední blok zahrnoval představení Centra klinických simulačních dovedností, které slouží k simulacím reálného, ale bezpečného prostředí pro výuku. Švédský partner klade veliký důraz na týmové spolupráce v rámci multidisciplinárního týmu. Odpolední blok byl vyplněn praktickou ukázkou nácviku ošetřovatelských dovedností v urgentní medicíně za využití simulace rozvoje anafylaktického šoku u pacientky – simulátoru na cvičné jednotce intenzivní péče. Důraz byl kladen na správný postup sester při zvládání situace a vzájemnou efektivní komunikaci mezi přítomnými sestrami a sháněným lékařem.

3. Pracovní meeting (18. 10. 2013), Paříž, Francie – na Descartově univerzitě jsme zhlédli moderní simulační centrum, jehož předností je mobilní uspořádání prostor, které umožňuje simulaci různých typů zdravotnického prostředí. Zaujal nás také počítačový výukový program KPR pro laiky zpracovaný formou herní konzole. Francouzští partneři uvažují o pravidelných zkouškách v simulačních centrech pro pracovní týmy z různých typů zdravotnických zařízení. Ty mají sloužit k zachování vysoké profesionální úrovně místní zdravotnické péče. Odpoledne jsme navštívili české velvyslanectví a zhlédli ukázku kolegy z Birminghamské univerzity, který sestrojil speciální přístroj k výuce školy zad. Kouzelná byla také večerní Paříž a noční požární poplach v rámci našeho ubytování.

4. Pracovní meeting (14. 2. 2014), Krakov, Polsko – dech dějin nás ovanul v prostorách Jagellonské univerzity. Polští partneři nám předvedli svá simulační centra, která se podobala odborným učebnám na našich školách. Zajímavá byla návštěva v nově vybudovaném centru intenzivní péče, kde jsme mohli vidět supermoderní vybavení a také nám známé mezery v efektivní profesionální komunikaci tamních kolegů. V rámci tohoto setkání nám odborník z Maďarska představil projekt alternativní dětské nemocnice pojaté v pohádkovém stylu. Potěšující bylo jeho sdělení, že pro výzdobu interiérů hodlají použít motiv našeho animovaného krtečka.

5. Pracovní meeting (6. 6. 2014), Praha, Česká republika – toto setkání proběhlo ve dvou etapách. Nejprve nás v prostorách firmy Linet uvítali předkladatelé projektu. Zde proběhla prezentace velmi zajímavého švédského projektu vzdělávání studentů různých zdravotnických oborů v multidisciplinárním týmu v klinických podmínkách pod pečlivým dohledem tutorů a supervizorů ze všech přítomných oborů (povinná současná praxe studentů ošetřovatelství, medicíny, fyzioterapie a ergoterapie). Tato praxe je velmi dobře hodnocena jak studenty, tak pacienty, velký důraz je kladen na efektivní komunikaci. O systému vzdělávání nelékařů v Litvě zúčastněné informovaly pedagožky Litevské univerzity v Kaunasu. Odpolední program se uskutečnil v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici v Praze. Také zde jsme mohli zhlédnout pomůcky k simulaci zákroků urgentní medicíny (stejný model simulátoru pro KPR a urgentní medicínu jako ve Švédsku), na němž kolegové z ÚVN plánují školit týmy složené ze zdravotníků z různých českých zařízení, kteří vyjíždějí na vojenské mise, dále ošetřovatelskou jednotku intenzivní péče a heliport. Nejvíce na nás zapůsobila simulace určená pro kognitivně-behaviorální terapii vojáků navrátivších se ze zahraničních misí. Vyzkoušeli jsme si aplikaci virtuální reality, která navozuje pocit přítomnosti ve válečné zóně. Následná intenzivní diskuze se týkala možností využití moderních technologií pro pochopení pocitů pacientů a nácviku vhodných reakcí zdravotníků.

Pro nás, členky ČAS vyučující v přímé pedagogické praxi v simulačních i klinických podmínkách byla účast v projektu nesmírným obohacením a inspirací pro další profesní vývoj. Některé zkušenosti získané u zahraničních partnerů lze aplikovat i v našich podmínkách. Intenzivně jsme vnímaly podobnost problematiky českého a polského vzdělávání zdravotníků a velkou snahu evropských vzdělavatelů o posílení postavení sestry v multidisciplinárním týmu. Velmi nás také oslovila profesionalita předkladatele projektu a jeho snaha o hledání nových směrů a cest v mezinárodní spolupráci vzdělavatelů lékařských i nelékařských oborů. Nabyté vědomosti a inspirace jsme průběžně předávaly kolegyním v rámci předmětových komisí při zdravotnických školách. Naši prezentaci projektu zhlédli také účastníci podzimního sněmu předsedů ČAS. Dne 11. června 2014 proběhla ve spolupráci s Regionem Mladá Boleslav a pedagogickou sekcí ČAS odborná konference „Nové trendy ve vzdělávání“, na které byly prezentovány výsledky našeho společného snažení. Závěrem bychom rády konstatovaly, že naše české vzdělávání zdravotnických pracovníků má srovnatelnou úroveň s evropskými parametry. Přes rozličná úskalí, která vývoj zdravotnického školství doprovází, máme Evropě co nabídnout.

Mgr. Lucie Kopalová, Mgr. Ilona Kopecká, odborné vyučující, předsedkyně sekcí

 
  • tisk
  • předplatit si