COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 9 / 2014

Setkání s prezidentkou rakouské asociace pro prevenci dekubitů (APUPA) ve FN Plzeň

Datum: 1. 9. 2014
Autor: Mgr. Nina Müllerová

Fakultní nemocnici Plzeň (FN Plzeň) navštívila 1. července 2014 paní Zita Kis Dadara, prezidentka rakouské organizace pro prevenci proleženin – Austrian Pressure Ulcer Prevention Assotiation (APUPA) a členka výboru Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (EPUAP), aby se seznámila se systémem prevence a léčby dekubitů ve FN Plzeň.

Návštěvu uskutečnila na základě podnětu, kterým byla zpráva náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Bc. Ing. Andrey Mašínové, MBA, a vedoucí Centra řízení kvality Mgr. Niny Müllerové o zapojení FN Plzeň k výzvě EPUAP – světovému dni STOP dekubitům. Paní Zita Kis Dadara ocenila již v listopadu 2013 popsané aktivity sester naší nemocnice a projevila zájem vidět ošetřovatelskou péči v praxi, aby mohla informovat výbor EPUAP a navázat s FN Plzeň spolupráci. Setkání a neformální diskuze se uskutečnily v dostatečném předstihu, neboť další termín dne STOP dekubitům je vyhlášen na 20. listopad 2014.

Návštěva byla zahájena na útvaru ošetřovatelské péče Mgr. Světluší Chabrovou, která paní Zitu uvítala, popsala organizaci ošetřovatelské péče a strategii v prevenci dekubitů, spolupráci nemocnice a vzdělávacích institucí v této oblasti, zaměřila se i na adaptační proces sester, ve kterém nesmí chybět seznámení nových zaměstnanců se zavedenými standardními postupy. Paní Zitu zajímalo, jak je vzdělávání rozděleno, zda je zaměřeno na různé stupně kvalifikace nebo profese. Upozornila, že existují značné rozdíly mezi jednotlivými školami, nemocnicemi i státy, a proto se výbor EPUAP rozhodl zrušit tyto rozdíly a připravit jednotné kurikulum.

Diskutovalo se na téma používání různých hodnotících škál pro stanovení rizika pacientů, dále se hovořilo o tom, jak probíhá sběr dat o dekubitech a jaké jsou používané informační materiály pro laickou veřejnost. Vedoucí epidemiologická sestra Bc. Lenka Fiedlerová uvedla svoje zkušenosti s vedením pracovní skupiny pro prevenci dekubitů a jaká je její role, dále předvedla, jak probíhá sběr dat o dekubitech do Národního referenčního centra a jejich zpracování na národní úrovni.

Jak je zajištěna prevence dekubitů na jednotkách intenzivní péče a jaké jsou používané krycí materiály, popsala a názorně předvedla Bc. Anna Holíková, staniční sestra Metabolické JIP I. interní kliniky. Specifickou péči o kardiochirurgické pacienty popsaly vrchní sestra Mgr. Dagmar Pinkasová a staniční sestra Bc. Marie Konopásková na RES Oddělení kardiochirurgie. Následoval přesun do FN Plzeň-Bory, kde se paní Zita setkala s vrchní sestrou II. interní kliniky a garantkou vzdělávání sester pro oblast dekubitů Bc. Ivanou Witovou. Po krátkém představení kliniky se debatovalo o průběhu kurzu, nových možnostech využívání různých informačních technologií, fotodokumentaci, zkušenostech se zapojením rodiny pacienta do vzdělávání a o tom, jak se vzájemně motivovat k dalšímu propagování dne STOP dekubitům. Setkání s paní Zitou jsem se také zúčastnila, abych doplnila informace o zapojení naší nemocnice do projektů a aktivit Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) – příprava jednotné metodiky sběru dat o dekubitech (v systému ÚZIS a NRC), národní strategie ke snížení výskytu dekubitů a bariérách, které musíme překonávat. Prezentovala jsem informační materiály, které jsme použili při propagaci světového dne STOP dekubitům, a tiskovou zprávu MZ ČR na téma dekubity. Zaznělo, že některé problémy máme s kolegyněmi ze zahraničí společné – nízké kompetence sester v preskripci převazových materiálů, omezení úhrady preventivních materiálů ze strany zdravotních pojišťoven nebo malý zájem veřejnosti dozvědět se více o dekubitech do doby, než se jich to začne týkat.

O zapojení FN Plzeň do projektů a aktivit MZ ČR informovala Zitu Kis Dadara Mgr. Nina Müllerová (vlevo), vedoucí Centra řízení kvality FN Plzeň
foto: FN Plzeň

Paní Zita byla velmi mile překvapena, jak funguje mezioborová spolupráce, s jakou samozřejmostí naše sestry hodnotí riziko pacientů ke vzniku dekubitů, jak pečlivě vedou záznamy a nebojí se vzniklé dekubity hlásit. Ocenila vysokou odbornost a špičkové vybavení, které měla možnost zhlédnout, specializovanou ambulantní péči o pacienty s chronickými ranami nebo komplexní péči o pacienty vyšších věkových skupin na II. IK. Potěšila ji velmi přátelská atmosféra na všech navštívených pracovištích a nabídla nám možnost sdílet v budoucnu zkušenosti a informační či edukační materiály. O naší dobré praxi bude informovat výbor EPUAP.

Setkání bylo oboustranně přínosné a věříme, že je to jen začátek naší dlouhodobé spolupráce.

Mgr. Nina Müllerová, vedoucí Centra řízení kvality FN Plzeň

 
  • tisk
  • předplatit si