COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 9 / 2014

Speciální psychologie; 5., přeprac. vydání

Datum: 1. 9. 2014
Autor: PhDr. Ing. Renáta Hrdličková, DiS.

/ A. Mellanová, V. Čechová, M. Rozsypalová / NCO NZO Brno, 140 s., 310 Kč / ISBN 978-80-7013-559 / rok vydání 2014

Tyto učební texty vychází po deseti letech v aktualizované a doplněné formě. Text je určen pro studenty středních a vyšších zdravotnických škol. Některé kapitoly mohou být přínosné i pro studenty bakalářských ošetřovatelských programů. Nově přepracované vydání vychází z učebního plánu, v němž je nově pojata koncepce ošetřovatelství.

Obsahuje 10 tematických celků, které jsou rozčleněny do kapitol a podkapitol. Text je vhodně doplněn schématy, obrázkem, tabulkou a obsahuje 10 adekvátních příloh. V závěru každé kapitoly je uvedeno několik zajímavých úkolů, které slouží nejen k zopakování poznatků, ale také motivují čtenáře aktivně se zamýšlet nad jednotlivými tématy.

První kapitola se věnuje ontogenetické psychologii, druhá sociální psychologii a definicím základních pojmů. Třetí kapitola je věnována komunikaci – text byl rozšířen o asertivní a nedirektivní komunikační styly, jejichž osvojení je pro práci sestry nezbytné. Čtvrtá kapitola se zabývá psychologií nemocných. Popisuje techniky, které slouží k vyrovnání se s náročnými životními situacemi, a věnuje se i potřebám nemocného. Pátá kapitola je zaměřena na profesionální chování sestry, šestá kapitola je věnována zvláštnostem práce s dětmi a zaměřuje se mj. na problematiku nemocného dítěte a jeho pobyt v nemocnici. Další kapitoly se věnují problematice nemocných s mentálním, smyslovým a tělesným defektem, psychosociálnímu vývoji ženy, problematice stáří a psychice starších nemocných a na závěr nechybí kapitola věnující se psychologii sestry.

Učební text navazuje na učebnici Obecná psychologie pro SZŠ a je užitečným shrnutím základních poznatků ze sociální, vývojové a zdravotnické psychologie. Je vhodným materiálem pro studenty nelékařských oborů a je možné jej doporučit i k samostudiu nejen zdravotním sestrám, ale i dalším zdravotníkům. Text je podán srozumitelně a čtivě. Bude to hlavně tím, že autorský kolektiv se již dlouhá léta angažuje při výuce předmětu Psychologie.

PhDr. Ing. Renáta Hrdličková, DiS., Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK

 
  • tisk
  • předplatit si