COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 - 2 / 2015

VI. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v oftalmológii s medzinárodnou účasťou

Datum: 9. 2. 2015
Autor: Mgr. Jana Sedláková, dipl. s.; Mgr. Iveta Slizová; Zita Kramolišová

V priestoroch Grand Hotel Bellevue v Hornom Smokovci sa v dňoch 24. a 25. októbra 2014 pri príležitosti 40. výročia otvorenia očného oddelenia v Poprade konala VI. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v oftalmológii s medzinárodnou účasťou a XX. výročný kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti, ktoré slávnostne otvoril prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Organizátormi konferencie boli SKSaPA, RKSaPA, Sekcia sestier pracujúcich v oftalmológii v spolupráci s Oftalmologickým oddelením JZS Nemocnica Poprad, a. s.

Hlavné témy konferencie boli zamerané na špecifiká v ošetrovateľskej starostlivosti v oftalmológii.

Slávnostného zahájenia a privítania hostí sa ujala predsedníčka výboru sekcie sestier pracujúcich v oftalmológii Mgr. Jana Sedláková, dipl. s. Snahou celého organizačného a programového tímu bolo pripraviť konferenciu, ktorá prinesie podnetné, užitočné a aktuálne informácie. Cťou pre našu odbornú sekciu bolo, že pozvanie prijal viceprezident SKSaPA Mgr. Ján Škarba, riaditeľ úseku pre LPS Nemocnice Poprad, a. s., MUDr. Jaroslav Marčišin, primárka oftalmologického odd. jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnice Poprad, a. s., MUDr. Mária Michalková a vedúca sestra oftalmologického odd. JZS Nemocnice Poprad, a. s. Pozvanie prijala aj prezidentka SKSaPA Mgr. Iveta Lazorová, regionálna prezidentka SKSaPA v Poprade Emília Kloudová a riaditeľka pre ošetrovateľstvo Nemocnice Poprad, a. s., Mgr. Eva Mušková, ale z pracovných dôvodov na poslednú chvíľu museli účasť na konferencii zrušiť. Účastníkov srdečné pozdravovali.

Pozvanie na konferenciu prijali (zľava) viceprezident SKSaPA Mgr. Ján Škarba, vedúca sestra
oftalmologického odd. JZS Nemocnice Poprad, a. s., Mgr. Aneta Cirjáková, riaditeľ úseku pre
LPS Nemocnice Poprad, a. s., MUDr. Jaroslav Marčišin, bývala inštrumentárka
oftalmologického oddelenia JZS Nemocnice Poprad, a. s., Rozália Sceranková a predsedníčka
výboru sekcie sestier pracujúcich v oftalmológii Mgr. Jana Sedláková (vpravo)
foto: autorka

Veľmi sme si vážili, že okrem slovenských sestier prijala naše pozvanie predsedníčka oftalmologickej sekcie Českej asociácie sestier Mgr. Žofia Schneiderwindová z Prahy, vedúca sestra Očnej kliniky FN Ostrava Bc. Kolarčík, traja hostia z Poľskej republiky z Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej SU w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum a Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, pozvanie prijala riaditeľka z Rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých v Levoči Mgr. Labajová a bývala inštrumentárka oftalmologického oddelenia JZS Nemocnice Poprad, a. s., Rozália Sceranková.

Ctení hostia vystúpili s krátkymi príhovormi a primárka oftalmologického oddelenia MUDr. Mária Michalková s prezentáciou 40. výročia otvorenia očného oddelenia v Poprade. Nadviazali sme na túto tému a zaspomínali sme si na rok 1992, kedy pod vedením prim. MUDr. Jozefa Slahu a inštrumentárky Rozálie Sceránkovej bola v Poprade realizovaná prvá operácia katarakty, perforačná keratoplastika, glaukóm, operácia strabizmu pod mikroskopom a mnoho ďalších intrabulbárnych a extrabulbárnych operácií. Rozke Sceránkovej sme pri tejto príležitosti poďakovali za spoluprácu, za dlhoročnú, obetavú, náročnú a zodpovednú prácu ako inštrumentárka, ktorou prispela k skvalitneniu ošetrovateľstva, za to, čo nás naučila a ako nás viedla. V mene celého očného kolektívu sme poďakovali aj bývalej vrchnej sestre Oľge Šelingovej, ktorá realizovala tieto zmeny celého oddelenia, ktoré bolo potrebné vykonať pre danú situáciu, úspešne viedla sestry a motivovala ich, aby zvládali každú zmenu pre náročnú prácu. Oľga Šelingová sa ale pre pracovné vyťaženie nemohla dostaviť.

Pre 136 účastníkov bol program konferencie rozdelený do dvoch dní a 29 prednášok do šiestich blokov. V každom bloku boli zaujímavé témy zamerané na diagnostiku, liečbu, prevenciu a ošetrovateľskú starostlivosť o očného pacienta. Kolegovia z Prahy nám predstavili elektronickú ošetrovaciu dokumentáciu, ktorú používajú na ich klinike. Dokáže nahradiť papierovú formu, významne ušetrí čas zdravotníckeho personálu. Riaditeľka Rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých v Levoči sa zamerala na zviditeľnenie strediska, ktoré je jedinou štátnou inštitúciou svojho druhu na Slovensku a snaží sa o celkovú integráciu zrakovo postihnutých formou komplexnej starostlivosti. Poľskí kolegovia sa zamerali na význam výchovy k zdraviu pri včasnej diagnostike a liečení VPDM a na ošetrovateľskú starostlivosť u pacientov liečených protónovou rádioterapiou. Prednášajúci mali témy prednášok veľmi zaujímavé, poučné a vypracované na vysokej odbornej úrovni. Po každom bloku prebiehala bohatá diskusia.

Prvý pracovný deň bol ukončený spoločenským večerom v Grand Hoteli Bellevue s bohatým programom.

Prezentácia odborných prednášok pokračovala na druhý deň dvomi blokmi prednášok. Účasť na konferencii bola príležitosťou na výmenu skúseností pri starostlivosti o pacienta v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach a na získanie nových vedomostí a poznatkov. V tento deň konferencie sa uskutočnilo aj pracovné stretnutie výboru sekcie sestier pracujúcich v oftalmológii, ktoré viedla predsedníčka Mgr. Jana Sedláková, dipl. s., a viceprezident SKSaPA Mgr. Ján Škarba. Výbor znova zdôraznil potrebu otvorenia certifikačného štúdia v odbore pleoptika – ortoptika vzhľadom na skutočnosť, že klesá počet kvalifikovaných sestier v tomto odbore a stúpa počet detí s poruchami zraku.

Na záver podujatia predsedníčka sekcie Mgr. Jana Sedláková, dipl. s., zhodnotila konferenciu, ktorá plnou mierou naplnila svoje poslanie, a informácie, poznatky a vedomosti, ktoré prinesú úspech a odzrkadlia sa v ďalšej nesmierne náročnej práci v celom jej kontexte. Poďakovala všetkým účastníkom a celému organizačnému týmu za spoluprácu a úspešný priebeh tohtoročnej konferencie. Prítomných oboznámila s termínom konania VII. konferencie sestier pracujúcich v oftalmológii, ktorá sa uskutoční 16.–17. októbra 2015 v Košiciach.

Mgr. Jana Sedláková, dipl. s., predsedníčka výboru sekcie sestier pracujúcich v oftalmológii
Mgr. Iveta Slizová, členka výboru sekcie sestier pracujúcich v oftalmológii
Zita Kramolišová, členka výboru sekcie sestier pracujúcich v oftalmológii

 
  • tisk
  • předplatit si