COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 11 / 2015

Prohlášení Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v ČR podporující stanovisko ČAS

Datum: 9. 11. 2015
Autor: prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

Prohlášení ke stanovisku České asociace sester ve věci Potřebují české sestry další typ vzdělávání „4+1“, o němž se hovoří?

Argumentace a tvrzení, že typ studia na středních zdravotnických školách typu „4+1“ zabezpečí dostatečný počet velmi vzdělaných a dobře připravených sester schopných a ochotných pracovat v našem zdravotnictví, jak uvádí poslanecká iniciativa, jsou zavádějící.

Zástupci z řad akademické obce, kteří vyučují ve studijních oborech Všeobecná sestra, s poslaneckou iniciativou týkající se reformy vzdělávání sester v České republice („4+1“) zásadně nesouhlasí. Výše uvedený návrh nevyšel ze solidní celorepublikové diskuze. Stavět návrh změny vzdělávání sester pouze na dílčím prvku v systému vzdělávání v Německu (duální systém) a uměle ho aplikovat do českého vzdělávacího systému nezabrání odchodu absolventů za lépe placenou prací do zahraničí.

Navrhovaná úprava ve finále nepřinese našim pacientům žádná pozitiva, naopak, lze očekávat celou řadu problémů. Chápeme tíživou finanční situaci v oblasti zdravotnictví. Finančních úspor v poskytování zdravotní péče při zachování kvality, dostupnosti a bezpečnosti ošetřovatelské péče lze však dosáhnout jinými mechanismy, než je návrh vzdělávání sester formou „4+1“. Návrh sice hovoří o restrukturalizaci vzdělávání sester, ale nezabývá se kompetencemi sester a dalších zdravotnických pracovníků (nelékařů i lékařů), kteří pracují ve zdravotnickém týmu, což je hlavní předpoklad pro změnu ve financování zdravotnické, ev. ošetřovatelské péče v ČR, např. v souvislosti se sazebníkem výkonů. Je nutné zabezpečit kvalitu péče multidisciplinárním týmem pracovníků s různým stupněm erudice pro získání/obhájení národní a mezinárodní akreditace.

Problém nedostatku sester ve zdravotnických zařízeních nesouvisí se vzděláváním sester ve školách, naopak toto vzdělávání je v souladu se schválenou koncepcí ošetřovatelství. Při poskytování ošetřovatelské péče je zapotřebí disponovat na odděleních dostatečným počtem méně kvalifikovaných pracovníků, kteří mají odlišné kompetence od sester a vykonávají méně náročné ošetřovatelské úkony (např. zdravotnický asistent, sanitář).

Žádáme, aby byly na základě objektivního šetření zjištěny důvody deklarovaného nedostatku sester, aby byly předloženy důkazy, že sestry v praxi opravdu chybějí, a aby byla provedena analýza potřebnosti jednotlivých ošetřovatelských povolání pro zajištění kvalitní a bezpečné péče. Jedině na základě této argumentace je možné otevřít vážnou diskuzi a přicházet s návrhy na úpravu kvalifikačního a postkvalifikačního vzdělávání sester. Ze statistik počtu absolventů oborů Všeobecná sestra a Zdravotnický asistent vyplývá, že počet absolventů v porovnání let 1992 a 2013 poklesl o cca 600. Vzhledem k enormnímu populačnímu poklesu patnáctiletých v porovnání uvedených let, který je o více než polovinu, je jen s podivem, že je rozdíl v počtu absolventů v dotčených oborech takto nízký. V kontextu poklesu počtu lůžek o 47 tisíc v porovnání let 1992 a 2013 je zřejmé, že vidět příčinu nedostatku sester v nastaveném systému vzdělávání sester je nesmyslné a zavádějící.

Za posledních třicet let se poskytování zdravotní péče změnilo a tyto změny se odrazily i v kompetencích všech zdravotnických pracovníků, sestry nevyjímaje. Obsah středního všeobecného i odborného vzdělávání se výrazně změnil. Není možné požadovat, aby se dnes sestra vzdělávala stejně jako před třiceti lety.

Akademická obec vzdělávající nelékařské zdravotnické pracovníky má zájem, aby české sestry byly schopny poskytovat kvalitní ošetřovatelskou péči pacientům na základě nejnovějších poznatků, a rovněž má zájem o zvýšení prestiže povolání sester, která je spojená s motivací dalších zájemců o toto náročné a potřebné povolání.

Z těchto důvodů Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České republice (AVVZP) jednoznačně podporuje vyjádření prezidia České asociace sester. (Toto vyjádření vyšlo v minulém čísle časopisu Florence a je dostupné na www.florence.cz – pozn. red.)

V Českých Budějovicích dne 15. 10. 2015

Za předsednictvo AVVZP:
prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., předsedkyně

 
  • tisk
  • předplatit si