COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 11 / 2015

V belgickém Gentu probíhalo 18. jednání Evropského panelu pro prevenci dekubitů

Datum: 9. 11. 2015
Autor: Mgr. Nina Müllerová, FN Plzeň; doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.; Mgr. Jitka Hovorková

Ve spolupráci s Katedrou ošetřovatelství a porodní asistentce Univerzity v Gentu a se všemi belgickými organizacemi pro ošetřování ran EduWound, CNC, WCS België a AfiScept se ve dnech 16.–18. září 2015 konala v belgickém Gentu již 18. konference European Pressure Ulcers Advisory Panel (EPUAP).

Organizátoři zvolili pro konání konference nádherné prostory historické univerzitní budovy. Konference se zúčastnilo více než 640 účastníků z 36 zemí světa, bylo přihlášeno 93 řečníků a publikováno 120 abstrakt. Nechyběli odborníci z Velké Británie, Irska, USA, Austrálie, Nizozemska, Belgie, Španělska, Portugalska, Švédska, Itálie, Slovenské republiky a dalších zemí. Českou republiku zastupovali tentokrát dva přednášející, prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc., z Fakultní nemocnice Hradec Králové a doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., z Ústavu zdravotnických informací a statistiky a Katedry ošetřovatelství Masarykovy univerzity v Brně. Konferenci podpořilo více než 30 výrobců a distributorů zdravotnických prostředků, z nichž většina dlouhodobě spolupracuje s EPUAP a podporuje jeho aktivity. Naše účast na konferenci byla podpořena vzdělávacím grantem společnosti Mölnlycke Health Care.

Konferenci zahájil profesor Dimitri Beeckman, předseda vědeckého výboru konference, který přivítal všechny účastníky. Dosavadní prezident EPUAP profesor Amit Gefen uvedl téma konference: Putting the Pressure in the Hearth of Europe (Dostat dekubity do srdce Evropy). Zhodnotil i sedmileté období práce EPUAP a poděkoval všem za jejich práci, nadšení, s jakým bojují proti dekubitům, a za rozvoj nových myšlenek a metod, které jsou uvedeny v nové směrnici EPUAP, kterou veřejnost velmi pozitivně přijala. Uvedl, že praktická aplikace této směrnice do lokální úrovně bude na programu příští konference, která se bude konat v italské Florencii, kam všechny účastníky pozval. Následovala zdravice profesora Petera Van Bogaerta z Belgického institutu kvality ošetřovatelských aktivit, který prezentoval postupy identifikace a statistické analýzy stanovených indikátorů kvality zdravotních služeb, včetně tzv. ošetřovatelsky senzitivních klinických indikátorů, mezi něž patří i dekubity. Mj. uvedl: „Můžeme být hrdi na to, že v Belgii je zaveden systém sledování indikátorů kvality a zlepšování péče.“ Prof. Lisette Shoonhoven, která byla výborem zvolena novou prezidentkou pro nadcházející období, představila ve své prezentaci osobnost profesora dr. Toma Defloora, kterému byla udělena cena EPUAP za celoživotní dílo in memoriam. Profesor ošetřovatelství Tom Defloor působil na Univerzitě v Gentu, byl velkým propagátorem výzkumu a průkopníkem v klinické praxi. Zasloužil se zejména o klasifikaci dekubitů, byl zapojen též do přípravy e-learningového programu PuClas a působil jako prezident EPUAP v letech 2005–2007.

Aktivita ČR v akci STOP dekubitům byla oceněna

Následoval den plný odborných sdělení zaměřených na inovaci vědeckého zkoumání o dekubitech, například modelaci mechanických příčin vzniku dekubitů, prevenci jejich vzniku pomocí signalizačních čidel umístěných v oděvu pacienta či na ekonomické aspekty nákladů a modely výpočtu nákladů na prevenci či léčbu jednotlivých stupňů dekubitů.

Odborné sekce byly zaměřeny na speciální skupiny pacientů. Nás zaujala pediatrická sekce, zejména proto, že zde přednášela naše kolegyně z Bratislavy Mgr. Miroslava Hargašová o prevenci dekubitů v sakrální oblasti u dětských pacientů na jednotce intenzivní péče Detského kardiocentra. V prezentované prospektivní studii byla hodnocena strategie prevence dekubitů u 242 operovaných dětských pacientů za období 10 měsíců s využitím vícevrstvého krytí Mepilex Border na sakrální oblast, s prevalencí sakrálních dekubitů 5,1 %.

Mgr. Zita Kis Dadara hovořila o velkém úspěchu vyhlášeného Světového dne STOP dekubitům, který je vyhlášen na každý třetí čtvrtek v listopadu. Potvrdila, že hlavního cíle tohoto dne – zapojení různých partnerů (odborných společností, profesionálů, institucí či laické veřejnosti) ke zviditelnění problematiky dekubitů – je reálně dosahováno, a názorně předvedla fotografie z různých zemí včetně ČR. Připomněla termín 15. listopadu 2015 a nové motto pro letošní rok: „Váš hlas pro prevenci dekubitů“.

Prof. Lisette Shoonhoven hovořila o nové publikaci EPUAP Doporučení pro klinickou praxi v prevenci a léčbě dekubitů a Quick reference Guide (kontakty pro zakoupení tištěné verze najdete na www.dekubity.eu), poděkovala všem odborníkům za spolupráci i za zájem o překlady zkrácené verze do jiných jazyků. Potěšilo nás, že byla uvedena i Česká republika jako jedna ze šesti zemí, které již překlad zajistily; dalších deset zemí na překladu pracuje. Vyzvala všechny přítomné, aby poskytovali zpětnou vazbu o využívání publikací v klinické praxi.

Při klasifikaci dekubitů pomůže nový edukační nástroj

Prof. Dimitri Beeckman znovu připomněl, že hodnocení jednotlivých stupňů dekubitů je obtížné a chyby, kterých se sestry dopouštějí při rozlišování počínajícího dekubitu a dermatitidy související s inkontinencí (IAD), jsou poměrně časté; proto je nutné vyvíjet nástroje edukace a tréninku, aby se optimalizovaly klasifikační dovednosti sester. Představil změny v e-learningovém kurzu PuClas3 – Pressures Ulcers Classification Tool. Tento edukační nástroj zahrnuje klasifikaci dekubitů upravenou dle nové směrnice EPUAP a je rozšířen o hodnocení dermatitidy související s inkontinencí. Cílem nového nástroje je pomocí vysoce kvalitních fotografii naučit sestry dobrému rozlišování jednotlivých stupňů dekubitů včetně odlišení od IAD. Na webu EPUAP budou uvedena pravidla pro překlad do dalších jazyků. Již na konferenci jsme se v naší skupině dohodli, že tento překlad zajistíme a umožníme zdravotnickým pracovníkům využívání na portálu www.dekubity.eu.

Novinkou konference bylo vyhlášení soutěže o nejlepší projekt implementace preventivních opatření a doporučení EPUAP v praxi. Z mnoha zaslaných projektů bylo vybráno pět a jedním z oceněných byl projekt našeho českého týmu: „Národní strategie v prevenci dekubitů – nejen snaha, ale efektivní aktivita“, který za celý realizační tým úspěšně prezentovala doc. PhDr. A. Pokorná, Ph.D. V prezentaci byly shrnuty nejen dosavadní aktivity realizované ve spolupráci s MZ ČR, zejména hlavní sestrou ČR, NCO NZO, ale také jejich účelné propojení s aktivitami na lokální úrovni jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb nejen v souvislosti s realizací dne STOP dekubitům. Zazněly také informace o budoucích plánech, např. přípravě národní strategie prevence a léčby dekubitů, stanovení nového resortního bezpečnostního cíle MZ ČR a přípravy národního registru dekubitů.

Společnost Mölnlycke uspořádala pro účastníky konference workshop s přednášejícími z různých zemí i kontinentů, kteří se zaměřili především na nové klinické studie a vědecké důkazy o účinnosti krytí v prevenci dekubitů. Prof. Nick Santamaria (University of Melbourne & Royal Melbourne Hospital) představil nejnovější výsledky studie na prevenci dekubitů na patách s využitím krytí Mepilex Border Heel a prof. Amit Gefen (Tel Aviv University, Izrael) prezentoval důkazy o účinnosti stejného produktu, ale s využitím speciální metody, tzv. Metody konečných prvků. Obě práce tak korespondují s Doporučeními EPUAP, která použití vícevrstvých pěnových krytí rovněž uvádějí jako jeden z vhodných nástrojů prevence.

Na konferenci zaznělo mnoho sdělení z oblasti prevence, léčby, metodologie výzkumu, různé sofistikované způsoby evidence dekubitů v rámci jak prevalenčních, tak incidenčních přístupů, výpočty nákladů – metodiky, jak je účelně kvantifikovat, sdělení o významu podpory nutrice, používání antidekubitních matrací a jiných preventivních pomůcek, edukace odborníků i laiků a jiné. Sdělení, která jsme měli možnost vyslechnout, měla jedno společné – zdravotníci i pacienti musejí být neustále vzděláváni. Zdravotníci převážně ve správném hodnocení rizikových faktorů a hodnocení jednotlivých stupňů (kategorií) ran.

Největším přínosem z celého kongresu byl pro nás pocit, že aktivity realizované v našich nemocnicích jsou na mezinárodní úrovni a že jdeme správným směrem. Na příštím kongresu bychom chtěli prezentovat implementaci nových doporučení v praxi v našich nemocnicích. I nadále se chceme držet stávajících cílů „kvalita ošetřovatelské péče, lidský přístup k pacientům“, a to tak, aby ošetřovatelská péče měla pozitivní vliv na kvalitu života pacientů. Stále si musíme připomínat, že není žádoucí zahltit zdravotní systém daty, ale správně získaná a zaznamenaná data efektivně využívat. To zvýší nejen kvalitu péče, ale ovlivní to i kvalitu pracovního života zdravotníků.

Mgr. Nina Müllerová, FN Plzeň,
doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., Ústav zdravotnických informací a statistiky, Praha, LF MU Brno,
Mgr. Jitka Hovorková, Fakultní nemocnice v Motole, Praha

 
  • tisk
  • předplatit si