COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 12 / 2015

Poslanci, kteří se podílejí na koncepci vzdělávání sester, na konferenci ČAS nepřišli

Datum: 7. 12. 2015
Autor: Mgr. Nina Müllerová; Mgr. Veronika Di Cara

„Sestry, hybná síla změn. Efektivita nákladů a péče“ byl podtitul podzimní konference prezidia České asociace sester (ČAS), která se konala v pátek 30. října 2015 v Kongresovém centru IKEM.

Do Prahy přijely nejen všeobecné sestry z celé republiky, ale i další nelékařští zdravotničtí pracovníci (NLZP), které tato profesní organizace sdružuje. Ačkoli byl pátek a řada z nás si brala dovolenou, více než 260 účastníků zaplnilo přednáškový sál do posledního místa.

Odborný program byl lákavý nejen zajímavými přednáškami, ale i příslibem účasti poslanců MUDr. Davida Kasala a Mgr. Jany Pastuchové, kteří měli promluvit na téma „Vzdělávání sester a jejich role v systému zdravotních služeb – poslanecká vize“. Jaké bylo zklamání, když musela prezidentka ČAS PhDr. Martina Šochmanová, MBA, oznámit, že poslanci, kteří se podílejí na koncepci budoucího vzdělávání všeobecných sester, se nedostaví. Atmosféra v sále se změnila, přítomní projevovali nevoli a absenci poslanců vnímali jako projev neúcty, ať už byly jejich důvody jakékoliv. Prezidium ČAS se proto rozhodlo na tento poslanecký přístup písemně reagovat.

Úvodní přednáška odborného programu patřila MUDr. Jaromíru Matějkovi, Ph.D., Th.D., z Ústavu etiky 3. LF UK a členovi etické komise Ministerstva zdravotnictví ČR. Byla zaměřena na etické poradenství, které řečník představil jako novou službu v českém zdravotnictví. V praxi se stále častěji setkáváme s dříve vysloveným přáním pacienta, který si v případě, že bude „beznadějně nemocný“, nepřeje určité chirurgické zákroky, které by jen prodlužovaly proces jeho umírání. Poskytnutí informovaného souhlasu se tak může přenést na jeho blízké, kteří respektují jeho přání. Co však dělat, když je šance na život a uzdravení? Právě zde může sehrát svou roli etické poradenství, které pomůže řešit eticky nejasné a komunikačně nepřehledné situace související s poskytováním zdravotní péče. MUDr. Matějka ve své přednášce dále uvedl, jaká je situace v etickém poradenství ve světě, jaké jsou jeho formy a role v nemocnici – kdy je třeba etické konzilium požadovat a kdo je může žádat. V následné diskuzi zazněla například otázka, jaké existují studie, které potvrzují větší spokojenost personálu, pokud je tato služba v nemocnici poskytována.

Transplantační program v ČR a roli transplantačního koordinátora představila ve své přednášce Mgr. Monika Horáčková. Objasnila nejen, jak je vedena čekací listina na transplantaci, rozdělení dárců orgánů, legislativní zabezpečení transplantačního programu či princip předpokládaného souhlasu s darováním orgánů, ale zaměřila se i na mýty kolem dárcovství. „Do jednoho procesu transplantace je zapojeno osmdesát lidí a ze strany Koordinačního transplantačního střediska proběhne kolem čtyř set telefonních hovorů,“ upozornila. Zmínila i skutečnost, že indikační kritéria pro odběry orgánů se rozšiřují a od 1. ledna 2016 bude za každý odebraný a využitý orgán platit nový signální kód pro poskytovatele zdravotních služeb, kde odběr proběhne.

O aktuální situaci v ČAS referovala její prezidentka
PhDr. Martina Šochmanová, MBA (druhá zleva)
fota: Magda Hettnerová

V následné pauze se účastníci konference v sále vystřídali s delegáty fóra ČAS, jejichž úkolem bylo schválit nové stanovy a další navazující dokumenty. Změna dokumentů byla nutná vzhledem k účinnosti nového občanského zákoníku. Nové prezidium musí předložit základní dokumenty a nechat zapsat změny u Městského soudu v Praze. Úpravy dokumentů se ujala advokátní kancelář Šustek & Co, kterou při schvalování stanov zastoupila Mgr. Kateřina Jirásková. Některé změny jsou pouze formální. „Občanské sdružení“ se mění na „zapsaný spolek“ a „organizační složky“ se mění na „pobočné spolky“ – abychom mohli i nadále ponechat naše klasické názvosloví pro sekce a regiony, jsou tyto názvy ponechány v závorce. Hlavní změnou je pak přesunutí fóra delegátů za prezidium (to zůstává výkonným/statutárním orgánem). Nejvyšším orgánem ČAS se tak nově stává sněm předsedů sekcí a regionů, který se schází dvakrát ročně. Důvodem této změny je povinnost svolávat fórum delegátů jednou ročně, což je organizačně i finančně náročné. Ve stanovách je ponechána možnost svolat mimořádné fórum delegátů, které je určeno především k volbám jednou za čtyři roky i dříve, pokud se shodne více než jedna třetina členů nebo jedna třetina předsedů sekcí a regionů. Další změnou je poměr členů sekcí/regionů, kteří se vypočítávají na počet delegátů, z původních 50 se počet snížil na 40. Všechny změny byly delegátům promítány, diskuzi vedla Bc. Anna Skalická a výklad podávala v případě nejasností Mgr. Kateřina Jirásková. Stanovy i navazující dokumenty byly jednohlasně odsouhlaseny. Nyní může prezidium přistoupit k jejich podpisu a zapsání do rejstříku spolků. Zveřejněny budou i na webu www.cnna.cz.

Zvýšení prestiže sesterské profese řeší všude v Evropě

První přednášky v odpoledním bloku se ujala Mgr. Veronika Di Cara, která zaujala posluchače zprávou o setkání sester ze zemí evropského kontinentu – European Federation of Nurses Associations (EFN) a o několika hlavních bodech, o kterých se na setkání diskutovalo. První z nich se týkal vzdělávání zdravotnických asistentů. V EU se začíná diskutovat o společných vzdělávacích programech pro zdravotnické asistenty, kteří jsou nutně potřeba k poskytování péče stále většímu počtu obyvatel. EFN se mj. zabývalo i dostatečným náborem mladých lidí do zdravotnických profesí a setrváním zkušených pracovníků v profesi. Položky jako adekvátní platy, úměrná pracovní zátěž, poměr mezi prací a odpočinkem, uznání manažery, spolupráce v týmu či možnost kariéry jsou všude považovány za potřebné k tomu, aby byla naše profese atraktivní. Otázkou je, jak dlouho budeme muset ještě o těchto problémech, o nichž všichni víme, hovořit, než se něco změní. Dalším velmi závažným tématem, které řeší všechny evropské státy, je zvyšující se počet pacientů s různými formami demence. Všichni zdravotníci by proto měli být vzděláni v tom, jak se s tyto pacienty co nejlépe starat. Problémem je i otázka boje s infekčními chorobami. V tiskovém prohlášení o ebole EFN zdůraznilo, že zdravotníci v první linii obvykle nejsou dobře připraveni na další epidemii infekční choroby, a proto bychom měli do této přípravy investovat. Sestry specialistky v organizaci ESNO formulovaly své požadavky na uznávání svých kvalifikací v EU.

Další přednáška patřila Mgr. Daně Křivské, která představila Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020. Hlavním cílem této národní strategie je zlepšit zdravotní stav populace a snižovat výskyt nemocí a předčasných úmrtí, kterým lze předcházet. V rámci této národní strategie bylo stanoveno celkem 13 akčních plánů (AP). Mezi nimi i AP č. 10 pro zajištění celoživotního vzdělávání zdravotníků. Plán má pět klíčových priorit – zefektivnění péče poskytované NLZP, kontinuální zlepšování přípravy NLZP na výkon zdravotnického povolání, zvýšení efektivnosti plánování a podpory NLZP, zlepšení edukace v oblasti zdraví, prevence nemocí a sebepéče a zajištění systematického vzdělávání zejména nižšího a středního managementu NLZP v oblasti vedení a řízení lidí. Jednotlivé priority přednášející dále rozvedla a na závěr uvedla, že jednotlivé AP jsou v současné době diskutovány a projednávány s věcně příslušnými ministerstvy, institucemi a zástupci z řad odborné veřejnosti, neziskového sektoru a dalšími. Všechny jsou pak podrobně dostupné na webu MZ ČR www.mzcr.cz.

Do konce dne zazněly ještě přednášky Jaroslavy Kreuzbergové, DiS., která představila akční plán Správná výživa a stravovací návyky, a MUDr. Františka Vojtíka, zástupce Asociace výrobců klinické výživy, který představil Mezinárodní den výživy – nutritionDay 2015. Tato aktivita má kořeny v Rakousku a ČR se do ní zapojuje již několik let, ovšem jen na několika pracovištích. Jejím cílem je získat co nejvíce validních dat, na jejichž základě by se mohla učinit opatření ke snížení malnutrice a zlepšení stavu výživy pacientů směrem k plátcům zdravotní péče. Přednášející posluchačům vysvětlil, jak se do této aktivity zapojit a kam se obrátit pro informace. Na závěr své prezentace pustil film, v němž přítomné pozdravil a vyzval k zapojení se do akce předseda SKVIMP doc. MUDr. Pavel Těšínský.

Za Prezidium ČAS Mgr. Nina Müllerová, Mgr. Veronika Di Cara

 
  • tisk
  • předplatit si