COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 12 / 2015

V Deštném se konala konference manažerek domácí péče

Datum: 7. 12. 2015
Autor: Milica Sklenčková

Celostátní konference manažerek domácí péče se konala ve dnech 16.–17. října 2015 v Deštném v Orlických horách. Dvoudenní jednání probíhalo v příjemném prostředí Alfa Resort. Konference byla plně obsazena účastníky ze všech koutů republiky.

Zúčastnily se nejen manažerky a manažeři domácí péče, ale i další sestry z tohoto oboru. Hosty konference byly Mgr. Ilona Antoníčková, která přijala pozvání za prezidium ČAS, NCO NZO zastupovala PhDr. Michaela Hofštetrová-Knotková. Z  přednášejících byli hosty prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc., vedoucí Centra pro výzkum a vývoj LF UK a FN Hradec Králové, Ing. Luděk Ogoun ze společnosti Hartmann-Rico a. s. a kriminalista Milan Jurča. Ten hovořil o účincích omamných a psychotropních látek a jejich příznacích. Ve své přednášce nám přiblížil problematiku drog a své osobní i teoretické závěry prokládal konkrétními příklady z praxe. Hovořil o všech kategoriích drog, způsobech jejich užívání, projevech abúzu i o známkách předávkování. Nezpomněl ani na jejich rizika u dětí i u řidičů za volantem.

            Prof. MUDr. Z. Zadák, CSc. hovořil o klinické výživě v domácí péči. Mluvil o křehké populaci, kategoriích malnutrice ve stáří a o rizicích mortality v důsledku malnutrice, zejména při hospitalizacích. Hlad je silné imunosupresivum a při polymorbiditě, polypragmazii v terapii a vlivech zevního prostředí, je velkým rizikem. Apeloval i na nutnost registrace nutričního stavu nemocného s tím, že je třeba vzít v potaz, že ani domácí prostředí nezaručuje kvalitní výživu.

            O systému vzdělávání a registru pracovníků nelékařských zdravotnických oborů v NCO NZO hovořila PhDr. M. Hofštetrová-Knotková. V první přednášce nás seznámila s projektem „Systém vzdělávání v komunitní péči a zajištění kvality poskytované zdravotní péče”, který je spolufinancován z prostředků ESF a v současné době vrcholí. Hovořila o klíčových aktivitách projektu, seznámila nás s jeho výstupy a informovala nás i o průběhu stáže v Holandsku. Na závěr pozvala posluchače na konferenci s názvem Budoucnost komunitní péče v ČR, která se konala ve dnech 23.–24. listopadu 2015 v Brně. V druhé přednášce pak hovořila o stálých chybách žadatelů o registraci, o podmínkách zápočtu výkonu povolání a o tzv. malé novele zákona č. 96/2004 Sb. Připomněla také nutnost včasného podání žádosti o prodloužení registrace.

Poté následovaly přednášky, které připravily kolegyně z agentur domácí péče. Např. Mgr. L Koppová, D. Walachová, MEDICA, Třinec – Příklad dobré spolupráce ADP s poskytovateli sociálních služeb, Mgr. L. Geisslerová, ADP Praha 6 – Současné problémy agentury domácí péče, Mgr. E. Černá, Farní charita Praha 4 – Moje putování sociální džunglí či Mgr. L. Brožková, ADP Lovosice – Zdravotně sociální služby v terénu. Sdělení byla velmi zajímavá, profesionální a vesměs přinášela informace o propojenosti zdravotních a sociálních problémů našich nemocných v domácí péči.

Vedle těchto sdělení byl dostatek času i na informace předsednictva sekce o posledních novinkách – jednání s pojišťovnami, jednání s Prezidiem ČAS a dalších aktivitách předsednictva sekce DP. Z konference jsme odjížděli s nadějí, že se podaří vytvořit jednotný hlas sester domácí péče, že se dokážeme prezentovat jako důležitá odbornost v současném systému zdravotnictví a že se nenecháme ovlivnit mocnou skupinou velkých poskytovatelů zdravotních služeb. Všem organizátorům akce děkujeme.

Milica Sklenčková, Sekce domácí péče ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si