COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2015

Profesionálne ošetrovateľstvo na základe pôsobenia osobnosti Alžbety Hanzlíkovej

Datum: 13. 4. 2015
Autor: PhDr. Mária Korintušová; PhDr. Karolína Maloňová Friedlová

Dňa 13. marca 2015 sa v Aule Magna Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského uskutočnila ošetrovateľská konferencia venovaná reflexii odborného diela Alžbety Hanzlíkovej pri príležitosti jej nedožitých 80. narodenín. Iniciátorom konania konferencie s medzinárodnou účasťou bol prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD., ktorý bol dlhoročným blízkym odborným spolupútnikom doc. PhDr. Alžbety Hanzlíkovej, PhD.

Osobnosť Alžbety Hanzlíkovej je verejnosti známa dlhé roky. Bola dlhoročnou skvelou a vynikajúco hodnotenou zdravotnou sestrou a učiteľkou na Strednej zdravotníckej škole v Martine. Jej talent a schopnosti sa však mohli naplno prejaviť až po Nežnej revolúcii v roku 1989 a pri možnostiach, ktoré zmeny systému života spoločnosti so sebou priniesli. Jej vytrvalá práca na vlastnom vzdelávaní, ktoré získavala najmä v záujme kvalitnejšieho ošetrovateľského vzdelávania v nových podmienkach, vyústila do získania akademických titulov a vedecko-akademických hodností Mgr., PhDr., PhD. a docentka v odbore ošetrovateľstvo.

V konferenčných príspevkoch prof. PhDr. V. Kozoňa, PhD., doc. J. Betlehema, PhD., a prof. PhDr. V. Tóthovej, PhD., bolo reflektované dielo Alžbety Hanzlíkovej z odborného hľadiska s dosahom i do zahraničia. Začiatok vedeckej kariéry Alžbety Hanzlíkovej sa datuje od roku 1991, kedy začala pôsobiť na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského, kde bola iniciátorkou vysokoškolského štúdia v odbore ošetrovateľstvo. V tom roku bol založený Ústav ošetrovateľstva JLF UK ako prvé pracovisko tohto typu na Slovensku, ktorého bola v rokoch 1992–2000 vedúcou. Je autorkou alebo spoluautorkou viac ako stopäťdesiatich publikácií, a to vo forme vedeckých a odborných článkov, monografií a učebníc.

Ocenení Zlatou brošňou za zásluhy o rozvoj univerzitného ošetrovateľstva, 13. 3. 2015
Zlatá brošňa
fota: autorka

S ďalšími konferenčnými príspevkami súvisiacimi s odbornou tematikou, s ktorou sa zaoberala A. Hanzlíková, vystúpili odborníci zo Slovenska a z Čiech: doc. Mgr. M. Tomagová, PhD., Mgr. E. Vachková, Ph.D., Mgr. E. Hlaváčková, Ph.D., Mgr. E. Lorenzová, doc. PhDr. M. Jankechová, PhD., a doc. PaedDr. PhDr. V. Simočková, PhD. Veľmi pútavou formou boli na tejto konferencii prezentované jednotlivé posterové prednášky.

Za rozvoj univerzitného ošetrovateľstva bolo pri príležitosti konania tejto konferencie ocenených osem osobností, z nich päť z Jesseniovej lekárskej fakulty UK, ktorí boli slávnostne dekorovaní najvyšším ocenením – Zlatou brošňou za zásluhy o rozvoj univerzitného ošetrovateľstva. Medzi ocenenými osobnosťami boli prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc., prof. MUDr. Štefan Straka, DrSc., prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc., doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD., doc. Dr. József Betlehem, PhD, doc. Dr. Katalin Papp, PhD, a prof. Tony Warne, PhD.

Alžbeta Hanzlíková bola vo svojom odbore intelektuálkou a mysliteľkou európskeho významu. Nesmiernou aktivitou, vlastnou jej mentalite, prekonala tradičný prístup v ošetrovateľstve a veľmi angažovane reprezentovala moderné ošetrovateľstvo na medzinárodnej úrovni. Jej životná cesta je príkladnou pre ošetrujúcich v mnohých bývalých postsocialistických krajinách. Prostredníctvom jej diela bol vytvorený most medzi národmi a generáciami. Vďaka svojmu elánu, nadšeniu a nadhľadu inšpirovala tých, s ktorými sa stretla v profesionálnom kontakte pre realizáciu spoločných profesionálnych cieľov.

31 osobností konferencie, prednášajúci, ocenení a hostia na JLF UK v Martine, 13. 3. 2015
1. rad dole zľava, 11 osobností: doc. MUDr. Ján Bielik, CSc., prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD., prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc., doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc., MVDr. Vladimír Hanzlík, prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc., doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD., prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD., Dr. Imre Semsei
2. rad, 3 osobnosti: prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc., prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD., doc. PaedDr. PhDr. Viera Simočková, PhD.
3. rad, 13 osobností: PhDr. Melanie Beťková, PhD., PhDr. Eva Červeňanová, PhD., doc. PhDr. Mária Zamboriová, PhD., PhDr. Monika Jankechová, PhD., doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD., doc. Dr. József Betlehem, RN, MNS, MEdu, PhD, EMT, doc. Dr. Katalin Papp, PhD, prof. HND, RMN Tony Warne, MBA, PhD, prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., Alica Hanzlíková, doc. MUDr. Anna Lesňáková, PhD., doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD., doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.
4. rad hore, vzadu, 4 osobnosti: prof. MUDr. Štefan Straka, DrSc., Dr. Attila Sárváry, prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., PhDr. Mária Korintušová
Pamätná tabuľa A. Hanzlíkovej odhalená 13. 3. 2015 v Martine
fota: autorka

Ošetrovateľskú konferenciu Alžbety Hanzlíkovej, ktorá sa konala pod záštitou dekana JLF UK prof. MUDr. Jána Danka, CSc., organizovala JLF UK v spolupráci s HOSPICE-EDU, o. z., v Martine, s ÖGVP Wien, s vysokými školami vzdelávajúcimi v odbore ošetrovateľstvo na Slovensku, v Čechách, v Maďarsku a v Rakúsku a s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Martine. Zúčastnilo sa jej okolo tristo účastníkov z oblasti ošetrovateľstva a lekárstva. Odborná konferencia konaná v Aule Magna JLF UK bola ukončená slávnostným odhalením bronzovej pamätnej tabule doc. PhDr. Alžbete Hanzlíkovej, PhD., vo vestibule Ústavu M. R. Štefánika.

PhDr. Mária Korintušová (korintusova.maria@gmail.com), PhDr. Karolína Maloňová Friedlová, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava (institut@bazalni-stimulace.cz)

Literatúra:

1. Hanzlíková A. Profesionálne ošetrovateľstvo a jeho regulácia. Martin: Osveta, 2011, 155 s.

2. Kozoň V, Bašková M (eds.). Alžbeta Hanzíková a rozvoj ošetrovateľstva. Martin: JLF UK, 2015, 128 s. [online]. [cit. 2015-03-13]. Dostupné z: https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Pracoviska/ustav-porodnej-asistencie/upas/Kniha__Kozon_2c_Baskova__28ed._29_Hanzlikova_a_rozvoj_osetrovatelstva._JLF_UK__2c_Martin_2c_2015.pdf

 
  • tisk
  • předplatit si