COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2015

O výživě z mnoha pohledů se diskutovalo v Plzni

Datum: 7. 7. 2015
Autor: Mgr. Nina Müllerová

Dne 30. dubna 2015 se v přednáškovém sále onkologického pavilonu plzeňské fakultní nemocnice konala již šestá odborná konference pořádaná výborem plzeňského regionu ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Plzeň (FN Plzeň) na téma „Kvalita v oblasti péče o seniory; zlepšení výživy pacientů a prevence malnutrice, aneb jak můžeme podpořit mezinárodní den výživy“.

V čestném předsednictvu konference zasedli Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA, náměstkyně ošetřovatelské péče FN Plzeň, a za FZS ZČU PhDr. Jiří Frei, Ph.D. Cílem konference bylo informovat účastníky o novinkách, zejména o plánovaném mezinárodním Dni nutrice (NutritionDay), a předat jim podpůrné materiály, aby se mohli k této výzvě připojit.

Mgr. Nina Müllerová v uvítacím projevu uvedla: „Není snadné najít téma, které osloví co nejvíce posluchačů a nabídne jim opět něco nového. Původně jsme se chtěli věnovat pouze kvalitě péče o seniory, ale vyhlášení Mezinárodního dne výživy a příprava Akčního plánu podpory zdraví 2020 nás inspirovalo k doplnění programu, protože výživa pacientů s kvalitou ošetřovatelské péče velmi úzce souvisí.“ Ve svém vystoupení dále zmínila březnové výsledky voleb, složení nového prezidia ČAS a novinku, která umožní všem členům vstoupit do více sekcí v rámci jednoho členského poplatku. První rok členství je bezplatný a každý má možnost vyzkoušet si jeho výhody a získat informace, které ČAS na svých webových stránkách (www.cnna.cz) nabízí. Připomněla též významný Mezinárodní den sester (12. května) a uvedla materiál, který každým rokem vydává Mezinárodní rada sester. Téma letošního balíčku pro sestry je „Sestry – hybná síla změn: Efektivita nákladů a péče“.

Další sdělení bylo zaměřeno na Akční plán zdraví 2020. Jaroslava Kreuzbergová, DiS., seznámila přítomné s hlavní myšlenkou tohoto plánu a s důvody, proč je na oblast výživy zaměřen. Nepochybně jsou to alarmující statistické údaje, kdy je potřeba do zlepšení nutričního zdraví populace zapojit nejen zdravotníky, ale také školy, výrobce potravin a samotné občany. Vtipným způsobem podala, jak bychom měli naše stravovací návyky měnit.

NutritionDay je hlavně o informacích

MUDr. František Vojík, člen Asociace výrobců klinické výživy, představil cíl organizace – snížení incidence podvýživy v nemocnicích i ambulantní péči, zlepšení identifikace podvýživy a její léčba. Klinická výživa má podle jeho slov sloužit k dosažení optimálního výsledku léčby a úsporám ve zdravotnictví, proto tato organizace podporuje „NutritionDay“. Jeho iniciátory byli odborníci v Rakousku, do akce se už zapojují nemocnice 53 zemí na pěti kontinentech světa. V ČR však doposud chybějí rozsáhlejší data pro podporu sledování vztahu výživy a výstupů nemocniční péče pro využití směrem k plátcům a MZ ČR. Mapa a seznam zapojených nemocnic a subjektů je na www.avkv.cz. Cílem NutritionDay 2015, který se koná 19. listopadu 2015, je získat více než 2000 vyplněných dotazníků.

MUDr. Vlasta Šťastná ve své prezentaci uvedla citát Ogdena Nashe: „Stáří začíná a střední věk končí, když počet našich potomků je větší než počet našich přátel.“ Upozornila, že pro kvalitu života seniora není tolik důležitá přítomnost nemoci jako stupeň funkčního postižení, které nemoc způsobuje. Zabývala se i odlišnostmi stonání v seniorském věku, a to malnutricí, nechutenstvím a „chátráním“. Co bychom si měli zapamatovat, je, že „geriatrie je medicína pěti I“ – Inkontinence, Instabilita, Intelektové poruchy, Iatrogenie, Imobilita. Závěrem představila certifikovaný kurz „Specifická péče o nemocné vyšších věkových skupin“, který pořádá FN Plzeň. Po úspěšném absolvování kurzu získá jeho účastník zvláštní odbornou způsobilost ve vymezených činnostech a 120 kreditů do systému celoživotního vzdělávání.

Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA, svým sdělením „Jak vznikal Denní stacionář ve FN Plzeň“ upozornila, že péče o pacienty/klienty v seniorském věku nemusí být vždy směřována jen na lůžka zdravotnického zařízení, ale pokud je vyčleněn prostor pro stacionář v lokalitě nemocnice, mají klienti i jejich blízcí pocit větší jistoty, že v případě nutnosti mají zdravotníky blízko. Popsala důvody k vybudování stacionáře, průběh úpravy prostor, tvorbu nutných dokumentů a výběr vhodných zaměstnanců. Kapacita stacionáře je 20 klientů a jeho služby jsou plně hrazeny uživatelem/klientem, který může k úhradě využít příspěvek na péči.

Mgr. Gabriela Mencová, nutriční terapeutka a vedoucí stravovacího provozu Domova pro seniory „Zastávka“ se svým sdělením „Jak nakrmit staršího pacienta s demencí“ předvedla posluchačům, jak lze postupovat od teoretických problémů k praktickým krokům při naplňování specifických potřeb dementních pacientů, jako například „jídlo do ruky“, rolí prostředí a týmové spolupráce. Apelovala na posluchače výzvou „Už teď si tvořme krásné domovy, kde je zachována důstojnost, soběstačnost, kvalita života a jsou zohledňovány specifické potřeby a přání spojené se stravou, kde je kladen důraz na vzhled i chutnost stravy.“

Denní stacionář FN Plzeň přináší klientům mimo jiné i větší pocit jistoty

Mgr. Jaromíra Königsmarková se ve svém sdělení věnovala dlouhodobé intenzivní péči o pacienty v domácím prostředí. Ve své přednášce se zaměřila na vysvětlení systému poskytování odborné zdravotní péče v domácím prostředí pacientů a na to, jak vypadá intenzivní péče v domácím prostředí, napojování pacientů na další sociální služby či poskytování domácí hospicové péče. Upozornila zejména na ekonomickou efektivitu.

Pro kvalitu života seniorů není tolik důležitá přítomnost nemoci jako stupeň
funkčního postižení, které nemoc způsobuje
foto: Profimedia

Bc. Kateřina Kovářová působí na ambulanci nutriční výživy, kde se mimo jiné věnuje edukaci domácí parenterální výživy. Ročně je parenterální výživa v ČR aplikována asi 150 nemocným, kteří potřebují odpovídající edukaci a praktický nácvik. Seznámila posluchače s tím, co by měl pacient znát a jak probíhá edukační proces v praxi, zejména co se osvědčilo, např. individuální forma výuky, jeden edukátor, samostatná edukační místnost, spolupráce s rodinou a videozáznam edukace.

Mgr. Šárka Šmídová poukázala v průběhu své prezentace „Kvalita péče o seniory a bez čeho se neobejdeme“ na potřebu vybavení oddělení pomůckami i kvalitním personálem, který může být vhodně „mixován“ z různých kategorií, ale který potřebuje pro péči o seniory dobrou kvalifikační přípravu i osobnostní předpoklady. Prostřednictvím fotografií nabídla posluchačům virtuální prohlídku svého pracoviště – tří stanic dlouhodobé péče. Práce na stanici pro dlouhodobě nemocné však není pouze hra, ale je to fyzicky a psychicky náročná práce, kterou je nutné náležitě ocenit, a to nejen finančně.

Mgr. Jakub Šebek ve své přednášce s názvem „Senioři jako oběti trestné činnosti a možnosti pomoci“ představil projekt Pomoc obětem trestných činů „Proč zrovna já?“. Tento projekt byl zahájen v březnu 2013 a v jeho rámci bylo založeno 70 poraden ve 40 městech, které rozšiřují služby Probační a mediační služby pro oběti trestných činů. Služby jsou anonymní a bezplatné. Popsal, jaké služby poradna poskytuje, a typické případy, s nimiž se u seniorů setkávají. Závěrem uvedl kazuistiku, kdy jeden případ pomohla vyřešit právě zdravotní sestra, a vyzval přítomné ke spolupráci.

Doc. MUDr. Pavel Těšínský měl nelehký úkol zaujmout posluchače v pozdních odpoledních hodinách tématem „Výživa kriticky nemocných ve vyšším věku“. Výživa, a to ve správném složení, hraje v uzdravování velmi významnou roli. Má vliv zejména v předoperační péči na následné hojení ran. U onkologických pacientů nebo u geriatrických pacientů, kteří nemají možnost přijímat potřebné množství potravin ústy, je nezbytné přistoupit k parenterální výživě. Na několika studiích ukázal, že existují důkazy, kdy nedostatečně vyživený pacient může i po dobře provedené operaci zemřít na podvýživu. Upozornil také na mýty, kdy zavedené postupy „od půlnoci nejíst a nepít“ před operací mohou být pro pacienta spíš komplikací než správnou přípravou na operační výkon. Dále zmínil význam Dne výživy a uvedl první výsledky porovnání ČR se zahraničními partnery z roku 2013. Na závěr svého sdělení vyzval posluchače k podpoře a zapojení se do této akce. Jen na základě pádných argumentů je totiž možné něco změnit.

Přátelská diskuze nad odbornými tématy zakončila konferenci ve večerních hodinách. Přítomní ocenili, že získali nejen nové informace, ale také odborné materiály, které mohou využívat celoročně. Přednášky jsou též k dispozici na webových stránkách regionu www.casrp.cz. O uspořádání konference se zasloužil pracovní výbor v čele s Mgr. Ninou Müllerovou, předsedkyní plzeňského regionu ČAS, a náměstkyní ošetřovatelské péče FN Plzeň Ing. Bc. Andreou Mašínovou, MBA. Všem za to patří veliký dík. Věříme, že další plánovaná akce na podzim 2015 si najde svoje posluchače. Sledujete proto naše webové stránky a nezapomeňte se včas přihlásit. Na setkání s vámi se těší celý výbor plzeňského regionu ČAS.

Mgr. Nina Müllerová, vedoucí Centra řízení kvality FN Plzeň

 
  • tisk
  • předplatit si