COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 9 / 2015

Jarní konference Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Datum: 7. 9. 2015
Autor: Mgr. Ivana Trnková; Mgr. Jana Matušinská

Na půdě 3. lékařské fakulty UK v Praze se 13. května 2015 konala Jarní konference, která se stala oslavou Mezinárodního dne sester. Záštitu nad konferencí převzali děkan 3. LF UK prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., a MUDr. Jan Šturma, CSc., pověřený řízením Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) v Praze.

Před zahájením odborné části konference zazněly v úvodních slovech prof. MUDr. Michala Anděla, CSc., a MUDr. Jana Šturmy, CSc., myšlenky úzce související s historií, současností a budoucností spolupráce 3. LF UK a FNKV. Oba na závěr svého vystoupení poděkovali dlouholetým zaměstnankyním interní kliniky Ludmile Janečkové a Evě Vrbovcové za jejich obětavou a celoživotní práci ve FNKV.

Na úvod odborné části programu přivítaly účastnice také náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FNKV PhDr. Libuše Gavlasová, MBA, a přednostka Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK PhDr. Hana Svobodová.

Přednášky Bc. Ivany Šturmové a Bc. Jany Duškové nás zavedly až do roku 1902, kdy byla založena dnešní Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, tehdy ovšem s názvem Všeobecná veřejná nemocnice císaře a krále Františka Josefa I., okresu Vinohradského a Žižkovského. Historická data a představení významných osobností naší nemocnice v mnohých z nás vyvolaly pocity hrdosti a sounáležitosti s naší nemocnicí.

V průběhu konference dále zazněly prezentace týkající se oblasti poskytování vysoce specializované léčebné a ošetřovatelské péče ve FNKV, které zároveň poukázaly na vzájemnou dlouhodobou spolupráci nemocnice a fakulty při vzdělávání všeobecných sester.

Sociální a podpůrnou péči prezentovala vrchní zdravotně-sociální pracovnice Bc. Blanka Radjenovičová z Oddělení zdravotně sociálního, která představila spektrum činností a intervencí sociálních pracovnic v rámci péče o hospitalizované i ambulantní pacienty FNKV. Svým sdělením vyjádřila nezbytnost a důležitost propojení zdravotních a sociálních služeb.

Dobrovolnický program FNKV, který se intenzivně rozvíjí na mnohých pracovištích naší nemocnice a přispívá tak ke zpříjemnění a zkvalitnění hospitalizace pacientů zejména po psychické stránce, představila vedoucí činnosti dobrovolníků v rámci FNKV PhDr. Martina Krynská, PhD.

Občanské sdružení Bolíto zastoupené Mgr. Lenkou Šetelíkovou, vrchní sestrou Kliniky popáleninové medicíny, nám ukázalo, jak pracuje a pomáhá dětem po popáleninových úrazech. Sportovní, kulturní a sociální aktivity jsou pro popálené děti neocenitelnou pomocí v jejich boji s následky úrazu a v jejich postupné integraci.

Ludmila Janečková a Eva Vrbovcová převzaly ocenění za svou obětavou a celoživotní práci ve FNKV
foto: autorky

Sestřičky z novorozeneckého oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky nás seznámily s projektem „Život v kufříku“, který vznikl na základě spontánního rozhodnutí zdravotníků a je určen novorozencům, kteří jsou již po narození zatíženi nemožností vyrůstat v biologické rodině. Každé dítě určené pro náhradní rodinnou péči je vybaveno kufříkem, který svým obsahem může v budoucnu přispět k poznání identity dítěte a jeho prvních dnů života. Kufřík obsahuje tzv. „první knížku“, první otisky nohou a rukou, pletené bačkůrky a čepičku, fotografie a jiné maličkosti pro novorozence. Na základě pozitivní zpětné vazby od náhradních rodin či ústavů, kam jsou děti umísťovány, zasluhuje tato aktivita naše uznání a podporu.

Do odborné části programu byla zařazena i posterová sekce, která se týkala odborných postupů v rámci specializované péče o nemocné ve FNKV.

V rámci doprovodného programu byly v předsálí Syllabovy posluchárny 3. LF UK k dispozici stánky s charitativním prodejem. Dobrovolnický program FNKV nabízel výrobky dobrovolníků a ve stánku Adžamal si mohli zájemci koupit ručně šité panenky vyrobené v českých domovech důchodců, psychiatrických léčebnách i školách. Výtěžek z prodeje jde v rámci humanitárního projektu na úhradu rohovek pro děti a mladé lidi v Afghánistánu. S touto aktivitou i s jedinečnou funkcí Oční tkáňové banky (OTK) FNKV nás v odborné části semináře seznámila vedoucí manažerka OTK Mgr. Yveta Urbanová.

V průběhu celého programu byl účastníkům k dispozici „Stánek proti melanomu“, který pod vedením prim. MUDr. Gkalpakiotise Spyridona, Ph.D., a vrchní sestry Dermatovenerologické kliniky FNKV Jarmily Karlové nabízel zájemcům bezplatné vyšetření dermatoskopem.

Všechny příspěvky, které na konferenci zazněly, měly vysokou úroveň, vypovídaly o nadšení a pozitivním vztahu sester k svojí práci. Celý den jsme strávily v příjemné, přátelské atmosféře a odcházely jsme s vědomím, že Jarní sesterská konference bude mít příští rok své pokračování.

Děkujeme všem za účast a těšíme se příště. (Informace o akci a fotogalerii najdete na: http://www.lf3.cuni.cz/3LF-477.html?news=1006&locale=CZ.)

Mgr. Ivana Trnková, Mgr. Jana Matušinská – koordinátorky akce

 
  • tisk
  • předplatit si