COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 - 2 / 2016

Nefrologické sestry oslavily jubileum svého kongresu v Brně

Datum: 1. 2. 2016
Autor: Magda Hettnerová

Předvánoční atmosféru města Brna si užili účastníci XV. jubilejního multidisciplinárního nefrologického kongresu s mezinárodní účastí, který se konal ve dnech 3.–4. prosince 2015 v hotelu Best Western Premiere Hotel International v centru Brna. Hlavním tématem kongresu byla kvalita a bezpečnost nefrologické péče.

Úvodní slova patřila Mgr. Jindře Kracíkové, předsedkyni nefrologické sekce České asociace sester (ČAS), která za organizátory přivítala nejen posluchače, ale i hosty konference, kterými byli hlavní sestra ČR a ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) Mgr. Alice Strnadová, MBA, prezidentka ČAS PhDr. Martina Šochmanová, MBA, ředitelka NCO NZO Mgr. Jana Mikulková, MBA, a MUDr. Petr Svačina.

První přednášky patřily hostům. Jako první vystoupila hlavní sestra ČR Mgr. A. Strnadová, MBA, která přítomné seznámila s aktuální situací kolem přípravy nového zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. Důvodem, proč jeho příprava trvá tak dlouho, je fakt, že ministerstvu se k návrhu nového zákona vrátilo od 72 subjektů zhruba 1150 připomínek, z nichž některé jsou protichůdné. Ministerstvo v rámci vypořádání těchto připomínek se subjekty jedná, ale jednání jsou zdlouhavá a náročná. V červenci loňského roku proto vznikla pracovní skupina, která se má podílet na řešení problémů souvisejících s výkonem NLZP a vyjadřovat se k návrhům právních předpisů, které se týkají výkonu NLZP a které připravuje MZ ČR. Už nyní je jasné, že předložený návrh zákona je nutné upravit například v oblasti celoživotního vzdělávání, registru a zřejmě i kvalifikačního vzdělávání.

Nedostatek sester je ve většině zemí OECD

O současném postavení všeobecných sester a nelékařů v ČR pohovořila prezidentka ČAS PhDr. M. Šochmanová, MBA. Nedostatek sester není podle jejích slov jen naším problémem. Stejnou potíž hlásí i většina zemí OECD. Krátce se zastavila u otázky, jaká má být současná sestra, a zmínila i další problémy, jako jsou nedostatek lékařů a odchody zdravotnických pracovníků mimo obor či do zahraničí. Na závěr uvedla, že k tomu, aby se stávající situace zlepšila, by ministerstvo zdravotnictví mělo zajistit vysokoškolské vzdělávání sester, středoškolské vzdělávání zdravotnických asistentů a jasně vymezit jejich kompetence, zaměstnavatelé by pak měli zajistit dostatek podpůrných profesí a využívat multidisciplinární týmy.

Prvnímu bloku předsedaly (zleva) J. Pavlicová, Mgr. A. Strnadová, MBA,
PhDr. M. Šochmanová, MBA, a Mgr. J. Mikulková, MBA
foto: autorka

Ředitelka Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) Mgr. J. Mikulková, MBA, seznámila posluchače s aktivitami, které centrum dělá na rozvoj a podporu celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Předsedkyně nefrologické sekce ČAS Mgr. J. Kracíková se ve své přednášce zaměřila na pracovní rizika z pohledu sester a místopředsedkyně nefrologické sekce ČAS J. Pavlicová mluvila o etice a bezpečí z pohledu sester. Pohled sester pracujících u lůžka na dialýzu a dialyzované pacienty přednesla na závěr dopoledního bloku PhDr. M. Znojová z Interního oddělení Strahov Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN).

Odpolední blok se věnoval tématům jako například Porovnání úrovně odborných znalostí u sester ve státních a soukromých dialyzačních zařízeních, Technicky podmíněná rizika a klinické komplikace při HD/HDF či zkušenostem s hemodialýzou s Theralite (HCO membránou). J. Hartlová, T. Sedláková a M. Bartková z Kliniky nefrologie VFN pohovořily o problémech trvalých cévních přístupů u pacientů v chronických programech hemodialýzy a peritoneální dialýzy a D. Prušková a J. Stískalová z B. Braun Avitum Austerlitz, s. r. o., v Ivančicích seznámily posluchače s kazuistikou pacienta, u něhož byl komplikovaný cévní přístup řešen metodou SN CrossOver.

Zajímavou přednášku o problémech a podmínkách úspěšné akreditace zdravotnického zařízení přednesly předsedající druhého odpoledního bloku M. Kolářová a V. Homolková z Kliniky nefrologie IKEM Praha a do konce prvního dne, který završil společenský večer, zazněly ještě např. kazuistiky pacienta, u něhož došlo k selhání funkce transplantované ledviny z důvodů non-compliance, a pacientky, která si záměrně vyvolala afunkci ledvin a následně jí musela být provedena kombinovaná transplantace srdce a ledviny.

Příběh pacienta z Kežmaroku vháněl sestrám slzy do očí

Druhý den zahájila přednáška o kvalitě ošetřovatelské péče jako nejvyšší prioritě všeobecných sester z hemodialyzačního střediska (HDS) v Ivančicích, o níž pohovořily D. Prušková a J. Stískalová. Pády pacientů jsou sledovány již dlouho, ale speciálně u hemodialyzovaných dosud chyběla statistická data. To napravila B. Švárová z Interního oddělení Strahov VFN v Praze, která na konferenci prezentovala svou práci v přednášce s názvem Pády u hemodialyzovaných pacientů.

Velmi emotivní a dojemné bylo sdělení M. Bílé z Dialýzy Dialcorp s. r. o. ze slovenského Kežmaroku s názvem Ako som sa vrátil nazad. Šlo o kazuistiku pacienta, kterému v roce 2014 selhaly ledviny, proto začal docházet na dialýzu a posléze podstoupil transplantaci. Vše probíhalo naprosto v pořádku, pacient dokonce našel ve středisku zaměstnání. Po nějaké době však přišla komplikace v podobě zánětu plic, který vedl téměř k selhání životních funkcí. Pacientův stav se zhoršoval, musel být napojen na umělou plicní ventilaci a došlo i ke zhoršení funkce transplantované ledviny. Nakonec se však jako zázrakem uzdravil a v současné době je v pracovní neschopnosti.

Poslední přednáškový blok se týkal efektivní komunikace s pacientem pro bezpečnou léčbu peritoneální dialýzou. Z něj mj. vyplynulo, že nejdůležitější je nejen správná edukace, ale i správný edukátor.

Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si