Zpět na detail čísla

Číslo 1 - 2 / 2016

V Brně se hovořilo o budoucnosti komunitní péče v ČR

Datum: 1. 2. 2016
Autor: PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková; Mgr. Františka Ertlová

Ve dnech 23. a 24. listopadu 2015 se v NCO NZO Brno uskutečnila konference s názvem Budoucnost komunitní péče v ČR. Toto setkání oborné veřejnosti bylo vyvrcholením práce na projektu „Systém vzdělávání v komunitní péči a zajištění kvality poskytované zdravotní péče“, reg. č. CZ.1.04/1.1.00/D3.00003, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Dvoudenní konference se zúčastnily především sestry pracující v různých oblastech komunitní péče – v agenturách domácí péče, paliativní a hospicové péči, dlouhodobé péči. Pozvání na konferenci přijali i zástupci sociálních institucí, ředitel sekcí Unie zaměstnavatelských svazů ČR Mgr. Petr Hanuš, předsedkyně OSZSP Bc. Dagmar Žitníková, předsedkyně sekce sester pracujících v ADOS Anna Kúdelová ze Slovenské republiky a senátorka Emílie Třísková.

Jak již název projektu naznačuje, jeho hlavní cíle jsou spočívají ve vytvoření systému kontinuálního vzdělávání komunitních sester s možností navýšení jejich kompetencí, což by v důsledku mělo vést ke zvyšování kvality poskytované zdravotní péče. V NCO NZO Brno se sešlo kolem stovky účastníků z celé České republiky, kteří byli mj. seznámeni s přínosem a výstupy projektu.

Dvoudenní konference nabídla celkem tři tematicky zaměřené panely. Úvodní panel byl orientován na představení projektu. Účastníci měli možnost vyslechnout si hlavní poznatky z práce na projektu a byli seznámeni s klíčovými aktivitami a jejich dopadem do praxe v domácí péči. Vytyčeným cílem prací na projektu bylo, aby sestry získaly možnost kvalitního vzdělání v oblasti komunitní péče s odpovídajícími kompetencemi. Sestry s rozšířenými kompetencemi mohou mnoha pacientům poskytovat péči časově i ekonomicky méně náročnou, než je návštěva lékaře či hospitalizace. Nedílnou součástí této strategie je navrhovaná úprava v oblasti právních předpisů, aby sestry měly pro svoji práci legislativní oporu.

Druhý panel nabídl pohled na jednotlivé klasifikační systémy v ošetřovatelství používané v ČR a jejich vzájemné srovnání v prostředí komunitní péče s možnostmi implementace v našich podmínkách. Účastníci projektu prezentovali kazuistiky zpracované na podkladě vybraného klasifikačního systému, pozornost věnovali poznatkům získaným z kurzů pořádaných v rámci realizace projektu. Tématem zajímavým, užitečným a značně diskutovaným bylo představení nizozemského typu poskytování domácí péče Buurtzorg, jehož zakladatelem je Jos de Blok.

V NCO NZO Brno se sešlo kolem stovky účastníků z celé ČR
fota: autorky

Druhý den konference se zaměřil na dílčí témata problematiky domácí a paliativní péče. Komunitní sestry představují významný atribut pro poskytování kvalitní péče v obtížných podmínkách oblasti komunitní péče zejména tím, že se podílejí na efektivitě a kvalitě poskytované péče zejména v sociálním prostředí pacienta. Úzká spolupráce sester s příjemci zdravotní péče v jejich přirozeném prostředí jim umožňuje orientovat se ve zdravotních potřebách pacientů, zaměřit se na různé činitele okolního prostředí působící na zdraví klientů i jejich rodin. Mohou rovněž postihnout reakce komunity na služby či intervence a zprostředkovat pomoc tam, kde je zapotřebí.

Oblast komunitní péče je komplexní organizační systém zdravotní péče o pacienta s dosahem do sociálních služeb a pro poskytování potřebných zdravotních služeb musí být využita správná kombinace. I to bylo jedno z diskutovaných témat nejen konference, ale i odborných diskuzí mezi účastníky a hosty konference.

Ze závěrů a diskuzí účastníků konference vyplynula nutnost evaluace výstupů projektu. Realizační tým na tuto potřebu bezprostředně zareagoval a v následujících dnech zorganizoval evaluační workshop, v němž se tři pracovní skupiny věnovaly doplnění popisu stávajícího stavu v oblasti vzdělávání, právních předpisů a kompetencí sester v domácí péči. Zároveň s tím jeho účastníci definovali nezbytné změny v těchto oblastech, které by reagovaly nejen na současný stav v komunitní ošetřovatelské péči – domácí péči, ale které by i vytyčily směr k nové budoucnosti v domácí péči.

Z mezinárodní konference i z evaluačního workshopu vyplynulo, že sestry v komunitní ošetřovatelské péči – domácí péči jsou důležitou součástí zdravotnického týmu, mají přehled o interakcích pacientů a jejich rodin s celou řadou dalších poskytovatelů zapojených do péče o jejich zdraví, ale přesto jim ke zkvalitnění péče i usnadnění jejich práce často chybí podpora ze strany příslušných orgánů.

PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková, Mgr. Františka Ertlová, NCO NZO

 
  • tisk
  • předplatit si