COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 11 / 2016

Obezitologie a bariatrie v roce 2016

Datum: 14. 11. 2016
Autor: Jarmila Škubová

I letos sestry a další zástupci nelékařských zdravotnických profesí nepřehlédnutelně participovali na přípravě a realizaci celostátní konference s mezinárodní účastí Obezitologie a bariatrie 2016. Česká obezitologická společnost ČLS JEP ruku v ruce s Českou asociací sester, její traumatologicko-ortopedickou sekcí ve spolupráci s interní sekcí, připravila přednáškami překypující program s dvanácti kvalitními postery.

Konference se konala v Táboře ve dnech 13.–15. října 2016. Přijeli na ni odborníci z celé republiky, mezinárodní rozměr jí dalo Slovensko. Už jenom setkání lékařských osobností našich zemí a aktivních sester, nutričních terapeutů a ostatních nelékařských profesí by mohlo být samo o sobě přínosem – hlavní význam uplynulých tří konferenčních dnů však spočíval v množství a kvalitě sdělení charakterizovaných aktuálností a zdravotnickou a společenskou naléhavostí.

 

Cílem konference bylo přinést aktuální a prakticky orientovaná témata

Za „nelékaře“ promluvila v úvodu předsedkyně traumatologicko-ortopedické sekce PhDr. Dagmar Škochová, MBA, členka organizačního a přípravného výboru konference, na které jako hosta přivítala PhDr. Jaroslavu Kotalíkovou, ředitelku G-centra Tábor. „Konference nejlépe vyjádří podstatu týmové práce,“ řekla mimo jiné D. Škochová. Popřála všem pohodové tři dny a co nejvíc oněch nehmotných statků, které si ku prospěchu pacientů odveze každý z účastníků domů.

S jakými ambicemi přistupovali ke konferenci letošní organizátoři, shrnul v úvodním slově prezident konference prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., předseda České obezitologické společnosti ČLS JEP. „Cílem všech, kteří konferenci připravovali, byl kvalitní odborný program s aktuálními, prakticky orientovanými a přínosnými tématy.“ Zdůraznil například novinky v konzervativní a chirurgické léčbě obezity, metabolické komplikace obezity, problematiku obézního diabetika, psychologické aspekty péče o obézní či výzkum v obezitologii. Anoncoval i některá nová témata: „Poprvé byla zařazena nová sekce kontroverze v obezitologii, jejímž cílem je odborné a objektivní zhodnocení některých kontroverzních metod v léčbě obezity. Ve spolupráci s Českou společností pro aterosklerózu se stal součástí konference také blok dyslipidémie a obezita, zaměřený na novinky v terapii dyslipidémií, a blok České hepatologické společnosti s tématem obezity a jaterních onemocnění. Součástí konference bylo slavnostní uvedení nového antiobezitika na český trh,“ řekl.

Konference pak ukázala, jak se rozvíjejí technická řešení obezity – byla představena řada technických novinek, pojmenovávají se rizikové faktory nových metodik, rozvíjí se farmakoterapie a i psychoterapie, zdůrazňuje se nutnost prevence.

 

Při péči o obézního pacienta je nutné myslet i na psychiku

V sekci zdravotnických pracovníků nelékařských profesí se letos diskutovala především tato témata: obezitologická ambulance a kompetence nutričního terapeuta; pooperační péče u obézního pacienta; potřeby obézních pacientů; role fyzioterapeuta při léčbě obezity; výzkum a varia.

Konference se konala v Táboře ve dnech 13.–15. října
foto: David Novotný

Sestry z chirurgických pracovišť přednášely, jak nejefektivněji pečovat o pacienty po bariatrické operaci, nechyběla ani problematika hojení ran. Většinou přednášek prolínala i péče o psychické potřeby pacientů, ale i připomenutí toho, jak je péče o obézního pacienta fyzicky náročná. Pro všechny přítomné byla přínosná přednáška nutriční terapeutky o tom, jak zabezpečit redukční dietu pacientů při hospitalizaci, jak je motivovat pro zdravé stravování a zdravý životní styl v domácím prostředí.

Všichni si uvědomují, jak úzce souvisí obezita s diabetem. V této problematice mají nelékaři, nejen interní sestry, ale i sestry v diabetologii, společný cíl a musejí ladit své postupy. V sekci nelékařů nechyběl ani sociologický výzkum prevalence obezity romské populace v Jihočeském kraji. Přínosný byl i blok o dětské obezitě, který ukázal, že s bojem proti obezitě je třeba začít už v dětském věku, že je potřeba posílit prevenci, uvědomit si úlohu zdravotníků v ambulancích, úlohu edukace a znalosti sociálních souvislostí a psychologie.

U nás je už tradicí, že o přednášky, které zaznívají v nelékařské sekci, je značný zájem i ze strany lékařů. To platilo i zde. Zájem však byl oboustranný a potvrdil to, co v úvodu konference zaznělo jako přání: Posílit multioborový přístup k řešení problému zvaného obezita.

Jarmila Škubová

 
  • tisk
  • předplatit si