Zpět na detail čísla

Číslo 12 / 2016

Brno hostilo mezinárodní sympozium o dekubitech

Datum: 12. 12. 2016
Autor: Doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Doslova pár dnů před světovým dnem STOP dekubitům (který letos připadl na 17. listopad) se v sobotu 12. listopadu 2016 konalo na půdě Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) v Brně mezinárodní sympozium zaměřené na prevenci, léčbu a klinické doporučené postupy s názvem Dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni.

Akci přijelo podpořit celkem 123 účastníků, včetně významných zahraničních přednášejících ze Spojených států amerických (prof. Joyce Black, PhD), ze Švédska (doc. Rut Öien, PhD) a z Belgie (prof. Dimitri Beeckman, PhD) a zástupců lůžkových i ambulantních zdravotnických zařízení z celé České republiky.

Organizátorka se zahraničními hosty (zleva) prof. Joyce Black, USA; Susane Selan, Švédsko; prof. Rut Öien, Švédsko; doc. Pokorná, ČR; prof. Beeckman, Belgie

Hlavními organizátory sympozia byly Česká společnost pro léčbu ran (ČSLR) a Česká asociace sester (ČAS). Další podporující a zaštiťující organizace byly Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR), Masarykova univerzita (MU) a Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR). Odborné sympozium bylo realizováno s podporou mezinárodních společností Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (EPUAP) a Evropské asociace pro léčbu ran (EWMA), na jejichž stránkách byly také informace o sympoziu zveřejněny.

Odborný program byl zahájen hlavní organizátorkou akce doc. PhDr. Andreou Pokornou, Ph.D., která přítomné pozdravila jménem ČSLR, EWMA a ÚZIS ČR a předala slovo zástupcům dalších organizací. Za Ministerstvo zdravotnictví vystoupila Mgr. Alice Strnadová, MBA, Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity reprezentovala prof. MUDr. Anna Vašků, CSc., jménem EPUAP pozdravil přítomné prof. Dimitri Beeckman, PhD, za NCO NZO vystoupila jeho ředitelka Mgr. Jana Mikulková, MBA, a za Českou asociaci sester popřála účastníkům získání mnoha odborných znalostí Mgr. Nina Müllerová.

Prezentace přednášejících byly zaměřeny na prevalenci a výskyt dekubitů, hodnoticí škály, možnosti využití materiálů vlhkého hojení ran v prevenci a léčbě dekubitů a zhodnocení používání antidekubitních pomůcek – především antidekubitních matrací. V diskuzích k jednotlivým přednáškám zazněla jasná kritika stávajících možností obnovy antidekubitních matrací, protože řada zdravotnických zařízení stále ještě používá lůžka starší dvaceti let, anebo jsou naopak v terénu k dispozici moderní lůžka s laterálním náklonem, která však nejsou využívána dle doporučení. Obdobně kritická slova zazněla i k otázce účelné prevence s využitím amorfních i plošných materiálů.

Velký ohlas vyvolala přednáška popisující inkontinenční dermatitidu, současné poznatky o etiologii, diagnóze a možnostech její prevence od prof. Dimitri Beeckmana, PhD. Po přednášce se rozpoutala diskuze, protože se stále setkáváme s tím, že dochází k záměně hodnocení stupně dekubitů a příznaků inkontinenční dermatitidy. Jedním z vhodných postupů v prevenci nesprávné diferenciální diagnostiky by bylo zavedení jednotné ošetřovatelské dokumentace shodné pro všechny poskytovatele zdravotních služeb a především důsledná edukace zdravotnických pracovníků. Pro podporu sdíleného učení a předávání aktualizovaných poznatků byly na sympoziu poskytnuty edukační materiály, které byly vytvořeny v rámci projektu s názvem Registr dekubitálních lézí – sjednocení sledování a strategie preventivních intervencí na národní úrovni (kód projektu 15-29111A). Účastníci také obdrželi českou verzi zcela nového doporučeného postupu publikovaného Světovou asociací pro léčbu ran (WUWHS) s názvem Role krytí v prevenci dekubitů.

Pro všechny účastníky sympozia byly přínosné přednášky, které prezentovaly statistické výsledky hodnotící možnosti využívání dat pro sledování incidence a prevalence jednotlivých onemocnění, se zvláštním zřetelem na dekubitální léze (dg. L89 dle MKN-10). Zástupcům poskytovatelů zdravotních služeb ukázaly, jaké informace lze získat při správném vykazování vybraných dat a jak s nimi naložit pro účelné plánování péče. Právě vhodně vybraná statistická šetření mohou zajistit managementu nemocnic zpětnou vazbu a poskytnout mu možnosti při plánování ošetřovatelských cílů a intervencí.

Účastníkům sympozia byly také rozdány hodnoticí dotazníky, které měli v průběhu akce vyplnit. Z celkového počtu 108 pasivních účastníků odevzdalo vyplněný dotazník 96 osob (89 %). Kvalitu odborného programu a organizační zajištění hodnotili pozitivně. Jako nejzajímavější ohodnotili přednášku zaměřenou na problematiku sorroigenních ran (autorského kolektivu doc. Pokorné) a druhá nejzajímavější byla podle nich přednáška o významu pressure mappingu u pacientů na vozíku MUDr. Lii Vašíčkové. Pomyslnou třetí příčku pak obsadilo v hodnocení sdělení prof. Joyce Black, která hovořila o implementaci klinických doporučených postupů v prevenci a léčbě dekubitů.

Všechny přednášky, které na sympoziu zazněly, budou dostupné na webové stránce www.dekubity.eu. Na mezinárodní sympozium navázal již 4. kulatý stůl, který se konal pod záštitou hlavní sestry ČR Mgr. Alice Strnadové, MBA.

 

Doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

 
  • tisk
  • předplatit si