COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 12 / 2016

Paliativní péče byla tématem podzimní konference Plzeňského regionu ČAS

Datum: 12. 12. 2016
Autor: PhDr. Mgr. Jitka Krocová

Ve čtvrtek 13. října 2016 se v aule Onkologické a radioterapeutické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň (FN Plzeň) uskutečnila podzimní konference Plzeňského regionu ČAS. Tématem konference byla paliativní péče. Program konference byl doplněn prezentacemi, které sice s tématem zdánlivě nekorespondovaly, ale přesto se ho okrajově dotýkaly, jako například metoda canisterapie nebo využití portů v dlouhodobé infuzní terapii.

Konferenci zahájila předsedkyně plzeňského regionu PhDr. Mgr. Jitka Krocová, která také přivítala vzácné hosty: Ing. Bc. Andreu Mašínovou, MBA, náměstkyni pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň, PhDr. Alenu Pistulkovou, proděkanku pro praxi, mobilitu a kvalitu Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni (FZS ZČU), a Mgr. Ninu Müllerovou, členku prezidia ČAS.

Po úvodních slovech a zdravicích hostů seznámila předsedkyně výboru posluchače s činností výboru regionu a představila plány na první pololetí roku 2017.

První blok přednášek zahájila svojí prezentací Bc. Drahomíra Loužecká, která představila charitativní akci na podporu dětského hemato-onkologického oddělení FN Plzeň, kalendář „Sestra v akci“. Nápad nafotit kalendář s tematikou, která spojuje ošetřovatelství prezentované sestrami a známé plzeňské sportovce, se zrodil snadno. Jeho realizace však vyžadovala nadšení nejen zdravotníků. Dobrou myšlenku podpořil kromě sportovců také skvělý fotograf, kosmetička a další členové realizačního týmu.

Následoval příspěvek PhDr. Květoslavy Vachudové, která popsala práci psychologa na klinickém onkologickém pracovišti ze svého osobního pohledu. Toto zamyšlení uvedlo posluchače do tématu paliativní péče, kterému byla podzimní konference věnována. Její kolegyně PhDr. Vlasta Romanová následně představila koncepci psychologické pomoci na Onkologické a radioterapeutické klinice FN Plzeň. Hovořila zejména o komunikaci zdravotníků s nemocnými a jejich příbuznými a naznačila i doporučení pro pomáhající profese z oblasti duševní hygieny a odpočinku.

Domácí hospicovou péči představili zástupci Domácího hospice Náruč Jana Červánková a Hospice sv. Jiří Bc. Petr Gubiš. V jejich sdělení zazněly nejen informace o tom, jaké služby obě organizace nabízejí, ale také kazuistiky, které přiblížily posluchačům, co vše musejí zvládnout zdravotníci i blízcí klientů, kteří se vydali na poslední cestu. Doprovázení při umírání je stále tabuizované téma a najít člověka, který je schopen v tomto segmentu péče pracovat, není snadné. Když už se však pro tuto práci rozhodne, je potřeba pečovat také o něj a nenechat ho vyhořet. Z projevu obou přednášejících bylo zřejmé, že svou práci považují za potřebnou a důležitou, a to i přes to, že není dostatečně honorována. Domácí hospicová péče u nás totiž není ze strany zdravotních pojišťoven hrazena vůbec (!). V následující diskuzi pak byla opakovaně řešena problematika financování domácí hospicové péče a zástupci hospiců byli vyzváni ke spolupráci s ČAS v otázce jejího řešení.

V průběhu prvního bloku vystoupila i Bc. Iva Chvojková ze sdružení MAMMA Help, která prezentovala cíle tohoto sdružení, jež pomáhá ženám s rakovinou prsu a jejich rodinám. Představila také právě probíhající kampaň zaměřenou na prevenci rakoviny prsu. První blok ukončila přednáška o venózní terapii u dlouhodobě léčených pacientů a po ní následovala živá diskuze o kompetencích sester v této oblasti.

O přestávce měli zájemci možnost prohlédnout si nabídku firem Promedica Praha Group, a. s., a APOTEX ČR, spol. s r.o. – hlavních partnerů konference a také expozici sdružení MAMMA Help, kde si mohli nacvičit, jak se provádí samovyšetření prsu a zapojit se do nové kampaně „Udělej si uzel“.

České ženy často nemají možnost rozloučit se s mrtvorozeným dítětem

Druhý blok přednášek zahájil MUDr. Martin Pachner z Hospice sv. Lazara v Plzni, který podal přítomným komplexní informace o hospicové a paliativní péči u nás. Hovořil nejen o potřebnosti této péče, ale představil i několik statistických údajů. Například kolik lidí si přeje zemřít doma (80 % dotázaných) a jaká je skutečnost (90 % lidí umírá v institucionálním zařízení). Nedostatek pomoci rodinám, které by se chtěly postarat o svého blízkého, aby mohl skonat doma, je stále největší překážkou, která lidem brání zemřít v domácím prostředí. Uvedl také, jaké jsou možnosti umístění klientů do Hospice sv. Lazara, a na fotografiích předvedl, že jakkoli je tato konečná fáze života vážné téma, může být zakončena i splněním posledního přání umírajícího a může být klidná a důstojná.

Poutavé sdělení Mgr. Kateřiny Ratislavové, Ph.D., uvedlo posluchače do problematiky perinatální paliativní péče. Přednášející prezentovala výsledky vlastního výzkumu a uvedla, že rituály rozloučení s mrtvým miminkem prostřednictvím vizuálního nebo fyzického kontaktu jsou v České republice značně odlišné od údajů prezentovaných odborníky z anglicky mluvících zemí a Skandinávie. Ve výzkumu, který Mgr. Ratislavová prováděla v ČR, nevidělo 60,3 % žen své mrtvorozené dítě po porodu, zatímco v zahraničních výzkumech to bylo jen 5–9 % žen. I po této prezentaci následovala živá diskuze.

Zkušenosti ze zahraničních pobytů v zařízeních paliativní péče předaly účastníkům konference Mgr. Jarmila Neumannová a Bc. Petra Nováková. Mgr. J. Neumannová seznámila přítomné se způsoby komunikace a fundraisingu na Novém Zélandu a ve svém sdělení upozornila i na skutečnost, že ani v zahraničí není hospicová péče dostatečně hrazena z fondů zdravotních pojišťoven. Ukázala také způsoby získávání finančních prostředků např. formou prodeje různých výrobků, keramických dlaždic se jmény dárců, organizování sbírek atd. Bc. P. Nováková pak srovnala poskytování paliativní péče u nás a v Ugandě. Ve své prezentaci se věnovala vzdělávání sester v paliativní péči, rozdílům v kompetencích sester u nás a v Ugandě a srovnala i organizaci paliativní péče. Svou prezentaci doplnila i snímky hospice v Kambale.

V závěru konference ještě vystoupila fyzioterapeutka Lucie Hergetová, která společně se psem Schrekem představila metodu canisterapie, jež probíhá ve FN Plzeň, a poslední přednáška prezentovala posluchačům nové možnosti hojení chronických a maligních ran.

Všichni přítomní se shodli na tom, že téma paliativní péče je sice smutným tématem, nicméně je třeba o něm hovořit a věnovat mu náležitou pozornost. Na úplný závěr pak ještě organizátoři pozvali posluchače na další setkání – jarní konferenci Plzeňského regionu ČAS.

 

PhDr. Mgr. Jitka Krocová, FZS ZČU Plzeň

 
  • tisk
  • předplatit si