Zpět na detail čísla

Číslo 3 / 2016

Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům již posedmé v Praze

Datum: 14. 3. 2016
Autor: PhDr. Jarmila Škubová

Vysokou zdatnost všech zdravotníků v boji proti zhoubným nádorům prokázalo mezinárodní 7. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO s podtitulem Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům, které se konalo ve dnech 27.–29. ledna 2016 v pražském Clarion Congress Hotelu. Zasvěcenými vystoupeními se zde kromě lékařů prezentovaly i sestry a další nelékařští zdravotničtí pracovníci.

Akci odborně zaštítilo několik odborných společností ČLS JEP, Evropská onkologická společnost ESMO, některá ministerstva a další zainteresované subjekty. Sestry prezentovala jejich největší profesní organizace – Česká asociace sester (ČAS). Prezidentství kolokvia přijal přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK, VFN a ÚVN v Praze prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., sesterskou sekci organizovala a vedla PhDr. Dagmar Škochová, MBA, předsedkyně Traumatologicko-ortopedické sekce ČAS.

Konference, která již má svou tradici, přilákala do Prahy k přednáškám, diskuzím a setkáním ty nejlepší z nejlepších. Zazněla zde sdělení zástupců onkologických pracovišť z řady evropských zemí i z Ameriky.

Už pohled do programu napověděl, kterými směry se dnešní onkologie rozvíjí. V popředí byla témata jako karcinom pankreatu, zažívacího traktu, kolorektální karcinom, karcinom plic, maligní melanom atd. Jeden blok byl věnován onkogynekologii a také onkologickým onemocněním těhotných žen. Pro mnohé byl zajímavý křest nových publikací (Neuroendokrinní nádory, Onkologická onemocnění během těhotenství), kvalitní posterová sekce, diskuze s mladými onkology nebo pohled z druhé strany zprostředkovaný díky pacientskému semináři.

Paliativní péče zajímá lékaře stejně jako sestry

Nebývá zvykem, aby sestry na konferencích běžně navštěvovaly lékařské sekce. Paliativní seminář pro lékaře však potvrdil přísloví, že výjimka potvrzuje pravidlo a že problematika paliativní péče zajímá lékaře stejnou měrou jako sestry.

Nejen nutriční terapeutky plnily své zápisníky na přenášce MUDr. Evy Meisnerové ze IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN nazvané Nutriční podpora onkologických pacientů. Byly tu i sestry z domácí péče a z hospicových zařízení.

Sesterskou sekci organizovala
a moderovala předsedkyně
Traumatologicko-ortopedické
sekce ČAS PhDr. Dagmar Škochová, MBA

Ví se, že malnutrice zkracuje délku života pacientů, a proto je její léčba neopomenutelnou součástí onkologické léčby. Hovořilo se také o indikaci k parenterální výživě (PV) v onkologické péči a její realizaci v domácím prostředí. „Edukace příbuzných zde znamená udělat během čtrnácti dnů z laiků profesionální sestry,“ upozornila přednášející. Výsledky pracoviště jsou podle jejích slov bez výjimky dobré a nutriční stav nemocných na PV se podařilo udržet nebo i zlepšit. Dobré výsledky jsou pak doporučením pro tuto léčbu, kterou je třeba vyzkoušet. U pacientů je podle jejích slov nutné postupovat individuálně a s lidmi hovořit.

MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D., se zabývala právy zdravotníků. Mluvila o tom, jak by v době přibývajících stížností pacientů měla vypadat právní sebeobrana zdravotnického pracovníka a jaké jsou její možnosti podle platných právních norem.

Další blok semináře byl věnován léčbě kožních komplikací u onkologických pacientů. U všech přednášek byl kladen důraz na využití všech možností v prevenci vzniku kožních komplikací onkologických pacientů a na nutnou úzkou spolupráci odborností, především onkologických a dermatovenerologických klinik.

Sesterská sekce se zabývala hojením ran i komunikací

Prvnímu bloku páteční sesterské sekce předsedaly PhDr. Dagmar Škochová, MBA, a Zdeňka Dlouhá z VFN. Na úvod vystoupila prezidentka ČAS PhDr. Martina Šochmanová, MBA, která přítomným sestrám slíbila, že ČAS bude dělat vše pro to, aby byl jejich hlas vyslyšen.

V sesterské sekci zazněly mj. i přednášky zaměřené na psychiku
nemocného člověka
fota: autorka

Exkurzem do historie zahájila svou přednášku Sestra ve 21. století PhDr. Dagmar Škochová, MBA. Připomněla v ní mimo jiné, že letos uplyne 100 let od založení první české ošetřovatelské školy, dvouletky v Ječné ulici v Praze. V této souvislosti zmínila lékařské osobnosti té doby, které sestry podporovaly a které považovaly vzdělané sestry za podmínku kvalitní péče o pacienty. Dnes už sestra není tou, kterou byla před sto lety. Dnešní sestra se podílí na výuce na praktické výuce studentů, získává nové kompetence k samostatnému výkonu profese (přibývají stomické poradny, ambulance pro hojení chronických ran apod.), sestry publikují v odborných časopisech, jsou autory a spoluautory odborných publikací, aktivně se účastní národních i mezinárodních konferencí atd. D. Škochová též zmínila aktuální otázky budoucího vzdělávání sester, stabilizace sester ve zdravotním systému či řešení kompetencí sester. „Nyní jde o to, aby byly kompetence správně nastaveny a také správně ohodnoceny,“ uvedla.

Posluchači měli možnost poslechnout si také několik kazuistik o spolupráci při péči o pacienta mezi onkologickými a dermatologickými sestrami a velmi dobrých výsledcích právě zásluhou této spolupráce. Kazuistiky byly vybírány s ohledem na náročnost léčby a dosažení zlepšení kvality života pacientů v závěru života.

Sestry jsou zapojeny i do péče o pacienty, kterým je poskytována léčba prostřednictvím unikátních technických novinek, jako je např. ozařovač nejnovější generace TOMOTOM ve VFN, který je dosud jediný v republice. Zazněly též zkušenosti s použitím VAC systému u různých typů ran a kazuistiky, kdy se tato metoda osvědčila u komplikovaného hojení. Závěr byl, že VAC systém je velmi účinný při správné indikaci.

Sesterské sekce se zúčastnili i odborníci zabývající se psychikou nemocného člověka.

Nový projekt na posílení informovanosti a spolupráce s rodinami těžce nemocných dětí se závažnými vzácnými onemocněními, který vznikl ve spolupráci s 1. LF UK a VFN v Praze, představila na konferenci speciální pedagožka Mgr. Petra Tomalová z Centra provázení (www.centrumprovazeni.cz). Přednášku nazvala Podpora a provázení pečujících osob a informovala v ní o projektu, který vznikl na základě tříleté smlouvy s nemocnicí, z čehož již jeden rok uplynul. Činnost centra začíná sdělením diagnózy, zahrnuje první fáze vyrovnávání se s novou skutečností a končí předáním rodiny do péče jí dostupných služeb. Součástí Centra provázení je i 24hodinová krizová linka, kam se pro radu a pomoc mohou obrátit vedle rodičů i zdravotníci.

Nedílnou součástí konference byl i pohled ze strany pacientů. O tom, jak se cítí onkologický pacient, hovořila na konferenci Ing. Marie Ředinová, předsedkyně sdružení České ILCO (www.ilco.cz), které pomáhá pacientům se stomiemi. Uvedla, že pro tyto pacienty jsou mnohdy rozhodující informace, které jsou však, bohužel, stále dostupné jen v omezené míře.

PhDr. Jarmila Škubová

 
  • tisk
  • předplatit si