Zpět na detail čísla

Číslo 3 / 2016

Sestry se učily navzájem s fyzioterapeuty, ergoterapeuty a ostatními NLZP

Datum: 14. 3. 2016
Autor: PhDr. Jarmila Škubová

Učíme se navzájem II … spolupráce mezi profesemi byl název odborné konference, která se konala ve čtvrtek 11. února 2016 na Klinice rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze. Název akce je v podstatě i návodem pro každodenní praxi, protože nejen sestry se musejí stále učit. Škola je škola, ale vědomosti získané od kolegů z jiných oborů se nezapomínají a slouží i k prospěchu pacientů.

Konference vznikla díky spolupráci Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN), Institutu klinické a experimentální medicíny Praha (IKEM) a České asociace sester (ČAS), konkrétně sekce managementu a Traumatologicko-ortopedické sekce ČAS.

Za pořadatele uvítal přítomné náměstek pro vědu, výzkum a vzdělávání VFN v Praze MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA, předsedkyně sekce managementu ČAS Anna Chrzová, předsedkyně Traumatologicko-ortopedické sekce ČAS PhDr. Dagmar Škochová, MBA, a prezidentka ČAS a náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a kvalitu IKEM Praha PhDr. Martina Šochmanová, MBA.

Klinika rehabilitačního lékařství názorně představila prostřednictvím vystoupení zástupců jednotlivých odborností týmovost jako základní princip své práce. Přednášelo se o fyzioterapii, ergoterapii, klinické logopedii, klinické psychologii a rehabilitaci. Mnohé z přednášek byly kazuistiky, dokládající vysokou erudovanost specialistů a tomu i odpovídající výsledky.

Hostitelské pracoviště uspořádalo pro účastníky akce prohlídku rehabilitačních místností. S úžasem jsme obdivovali účelné propojení charakteristických prostor historické budovy s nejmodernějšími pomůckami a metodikami. Podle hostitelů nad ním žasnou i zahraniční návštěvníci. Když člověk prochází těmito prostorami, prochází nejen místy, kudy kráčela historie české medicíny, ale zároveň i uznávaným a moderním pracovištěm, které odpovídá měřítkům nejen západoevropským, ale i americkým.

PhDr. M. Šochmanová, MBA, s MUDr. J. Břízou, CSc., MBA, zasedli
po úvodních slovech do lavic mezi posluchače

Právě o historii rehabilitace ve VFN, vzniku fyzioterapie a rehabilitačního školství přednášela přednostka kliniky doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D. Netajila se pýchou nad tím, že právě zde byly položeny základy moderní rehabilitace a také tu byl založen nový obor – neurorehabilitace, který je dnes na světové úrovni. Za rozvojem pracoviště stála vzácná konstelace výjimečných lékařských osobností. Vedle lékařů jsou to i sestry, které se podílejí na dobrém jménu kliniky. „Postavení sester v rehabilitaci je velmi důležité,“ uvedla přednášející. „Sestra s pacientem stráví nejdelší čas, má velký vliv na udržení kvality jeho života a podílí se na našem nejvyšším společném cíli, kterým je návrat pacienta do původního stavu,“ dodala.

Podstatu propojení sester a ostatních nelékařů v ošetřovatelské praxi vyjádřila primářka kliniky MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA. Nejvíce pacientů přichází podle jejích slov s diagnózami po cévní mozkové příhodě. Na tomto příkladu vyzdvihla úlohu sester, které jsou s postiženými lidmi už první hodiny po příhodě, což je právě čas, ve kterém se rozhoduje o další kvalitě jejich života a úspěšnosti následné rehabilitační péče. Z tohoto hlediska je například velmi důležité polohování pacienta.

Posluchači měli možnost prohlédnout si i prostory pro muzikoterapii
fota: autorka

V závěru svého sdělení seznámila primářka přítomné s programem denního stacionáře, který úspěšně doplňuje mozaiku rehabilitační péče kliniky.

Fundovanou a souhrnnou přednáškou o dárcovství orgánů v ČR se představilo další pracoviště – IKEM v podání Mgr. Moniky Horáčkové. V programu konference zaujala s chirurgickým tématem Mgr. Věra Brzicová se svou kazuistikou s názvem Válečná zranění. S těmito pacienty se chirurgické sestry z VFN setkávají v projektu MEDEVAC. Posluchači se dozvěděli o projektu podstatné informace, například jakým způsobem probíhá výběr pacientů, jaké jsou nejčastější diagnózy pacientů postižených válečným konfliktem, jak jsou specifická poranění zbraněmi či jak probíhá péče o cizince a komunikace s nimi.

Program konference uzavřela vedoucí fyzioterapeutka Kliniky rehabilitačního lékařství VFN Vendula Matolínová přednáškou Udělejme něco pro sebe!, v níž shrnula to, co se na konferenci neustále opakovalo jako mantra: „Dávejte si na sebe pozor a říkejte to všem. I jediná vteřina nepozornosti dokáže lidem převrátit život naruby!“

PhDr. Jarmila Škubová

 
  • tisk
  • předplatit si