Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2016

S jarem zavítala na Vysočinu již XIV. konference o sterilizaci

Datum: 2. 5. 2016
Autor: Magda Hettnerová

S pořadovým číslem XIV. se konala ve dnech 5.–6. dubna 2016 v Hotelu Ski v Novém Městě na Moravě tradiční mezinárodní konference Dny centrální sterilizace – Vysočina 2016. Na akci, kterou pořádá Nemocnice Nové Město na Moravě pod záštitou hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka a České společnosti pro sterilizaci, se sjely desítky lékařů a sester z ČR i ze Slovenska.

Program dvoudenní konference byl jako každý rok nabitý novinkami z oblasti dezinfekce a sterilizace stejně jako zkušenostmi z praxe a řadou praktických doporučení. Úvodní slova patřila ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě JUDr. Věře Palečkové a generálnímu řediteli firmy MEDIN, a.s., která je jedním z hlavních partnerů akce, Ing. Milanu Ettelovi. Oba přivítali účastníky konference v krásném prostředí „srdce Vysočiny“ – Nového Města na Moravě a popřáli jim, aby se jim připravený program líbil. Generální ředitel firmy MEDIN, a.s., pak ještě posluchače pozval k prohlídce firmy MEDIN, která se rozkládá jen pár kroků od hotelu, v němž se akce konala. Účastníky konference také přivítal a celou konferencí provázel předseda České společnosti pro sterilizaci RNDr. Bruno Šudřich.

Pak už přišel čas na první přednášku. Tu přednesla PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková z Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) v Brně; týkala se „nového“ Registru zdravotnických pracovníků, který byl spuštěn na začátku dubna. „Původní software fungoval jedenáct let a byl už morálně i funkčně zastaralý,“ vysvětlila důvod změn přednášející. Posluchače pak seznámila se všemi novými funkcionalitami registru, který najdou na webu www.nconzo.cz, a názorně je provedla krok po kroku celým jeho fungováním. S tím, jak registr nově funguje, jaké jsou nejčastější chyby, jichž se žadatelé dopouštějí, a jak se v registru orientovat, se dočtete v tomto a v příštím čísle časopisu Florence.

Další přednáška se již tradičně týkala aktualit v oblasti dezinfekce a sterilizace a přednesla ji RNDr. Jaroslava Zelenková z Hygienické stanice hlavního města Prahy. O kontrole účinnosti sterilizátorů prováděné pracovníky autorizovaných laboratoří podle setu E6 pohovořila MUDr. Věra Melicherčíková, CSc., ze Státního zdravotního ústavu Praha.

V krásném prostředí Hotelu Ski v Novém Městě na Moravě zazněla na XIV. konferenci
o sterilizaci celá řada sdělení, například o novém registru REDEP

Registr usnadní hledání informací o dezinfekčních přípravcích

MUDr. Pavel Totušek, předseda Společnosti nemocniční epidemiologie a hygieny (SNEH) představil nový Registr dezinfekčních přípravků doporučených pro zdravotnictví (REDEP). Registr byl spuštěn na začátku letošního roku a jeho cílem je zvýšit efektivitu prováděné profylaktické a ohniskové dezinfekce ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociální péče. K 18. dubnu v něm bylo registrováno jedenáct přípravků, ale jejich počet bude narůstat tak, jak je budou výrobci a distributoři do REDEP přihlašovat. Registr by měl pomoci nejen zdravotnickým zařízením, ale i občanům či domácnostem v případě nemoci či péče o dlouhodobě nemocné s orientací v nabídce přípravků určených k dezinfekci. Registr by měl přinášet mj. informace o dezinfekčních přípravcích určených k dezinfekci ploch a povrchů, nástrojů, rukou, kůže, sliznic a operačního pole, které jsou dostupné na trhu v ČR a jejichž účinnost je prokázána podle kritérií stanovených v Pravidlech REDEP a doložena výsledky laboratorních testů, přičemž tyto testy musejí být prováděny v akreditovaných laboratořích, které mají akreditovanou i příslušnou laboratorní metodu. Dále by měl obsahovat údaje týkající se účinnosti, koncentrací a expozičních časů dezinfekčních přípravků, návody, etikety a bezpečnostní listy zveřejněných přípravků. Uživatelé by tu měli nalézt i informace o pozastavení či stažení zveřejněného výrobku z oběhu nebo podezření či prokázání nežádoucí události v souvislosti s výrobou, distribucí a užíváním dezinfekčního přípravku. Co tu naopak lidé nenajdou, jsou ceny jednotlivých přípravků nebo účinnosti dezinfekčních přípravků testované podle jiných kritérií. Odkaz na REDEP naleznou zájemci na webu SNEH www.sneh.cz.

O tom, jak těžký je „boj“ s legionellami ve vodovodním systému zdravotnického zařízení, hovořila RNDr. PhDr. Jana Boledovičová, MPH, z Detské fakultné nemocnice s poliklinikou v Bratislave (DFNsP). Legionella pneumophila byla objevena v roce 1977 a onemocnění, které vyvolává, má dvě klinicky rozdílné formy. Jedna je tzv. legionářská choroba, u níž je doba inkubace dva až deset dní a projevuje se jako zápal plic. Mezi její příznaky patří malátnost, zvýšená teplota, bolest hlavy a kašel. Objevuje se i bolest na hrudi a nemocný může omdlévat. Dalším projevem mohou být bolesti břicha a průjem. Druhou klinickou formou je pontiacká horečka, která má kratší inkubační dobu a její projevy jsou vidět už po 48 hodinách od vstupu bakterie do těla. Její projevy jsou podobné s chřipkou – třesavka, zimnice, bolení hlavy a celková malátnost. Na pneumonie vyvolané bakterií Legionella pneumophila je u imunosuprimovaných pacientů úmrtnost kolem 40 %. Faktorů, které umožňují této bakterii kolonizaci a množení ve vodovodním systému, je několik. Patří sem teplota vody v rozmezí 25–42 °C, stagnace nebo nedostatečný průtok vody, přítomnost biofilmu, šupin a sedimentů, usazených kalů, rzi nebo jiné organické hmoty, dále je to vysoká koncentrace mikroorganismů včetně řas, vodních améb a dalších bakterií, mohou to být i špatné instalatérské materiály, jako např. gumové součásti. Mezi preventivní opatření proto patří technická revize rozvodů vody, jejich regulace (odstraňování „mrtvých“ ramen) a udržování teploty pod 20 °C nebo nad 55 °C. Represivními opatřeními pak jsou hlášení onemocnění, vyhledávání exponovaných kontaktů (cestovatelská anamnéza, nozokomiální přenos), chlorování vody, chlordioxid, přehřívání vody na 70 °C, ionizace Cu a Ag, UV záření a membránové filtry. V DFNsP byl zachycen výskyt legionell poprvé v roce 2014 na Klinike detskej hematológie a onkológie, kde se objevilo 12 případů onemocnění neobjasněnou pneumonií. Vyšetřením a rozborem vody byla prokázána přítomnost legionelly a po dlouhých peripetiích byla přijata opatření, která se dodnes dodržují.

Účastníky konference přivítali (zleva) RNDr. Bruno Šudřich, předseda České
společnosti pro sterilizaci, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě
JUDr. Věra Palečková a generální ředitel firmy MEDIN, a.s., Ing. Milan Ettel
fota: Magda Hettnerová, archiv

Další příspěvek ze Slovenska přednesla Iveta Rečová, která posluchačům představila novou Centrální sterilizaci v Nemocnici Košice-Šaca, a. s., její přístrojové vybavení i její chod. Další přednášející, Jaroslav Gajarský z firmy Johnson & Johnson, s. r. o., Praha, pohovořil o dvaceti letech sterilizace plazmatem v ČR a Ing. Hana Lišková, CSc., z Ecolab Hygiene s. r. o. Brno představila Hi-speed H2O2TM – novou generaci dezinfekčních prostředků.

Do konce prvního dne i během dopoledne druhého konference zazněla celá řada zajímavých příspěvků, které se týkaly nejen novinek v oblasti sterilizace, ale i příkladů z praxe. Například Ing. Lenka Žďárská přednesla sdělení s názvem Nejčastější zjištění v rámci certifikačních auditů, Ing. Jan Bártů ze společnosti MIELE spol. s r. o. pohovořil o rekonstrukcích centrálních sterilizací v ČR, Jiří Goldman ze společnosti Goldman water s. r. o. hovořil o přípravě napájecí vody pro centrální sterilizaci a Miloš Klikar ze společnosti MEDIN, a.s., o možnostech a trendech ve značení nástrojů laserem.

Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si