COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2016

Chirurgický kongres letos obohatil program MEDEVAC

Datum: 13. 6. 2016
Autor: Jarmila Škubová

Chirurgický kongres s mezinárodní účastí – Pražské chirurgické dny, známý také jako Jiráskovy dny, se letos konal ve dnech 16. a 17. května 2016 v Clarion Congress Hotelu v Praze. Jeho druhý den byl celý věnován válečné traumatologii.

Letošní 23. ročník obsahově zareagoval na aktuální situaci ve světě, na potřebu zdravotnické a humanitární pomoci v oblastech postižených válečným konfliktem, proto vyčlenil jeden kongresový den tématu MEDEVAC – zdravotnická pomoc ČR.

„Vývoj aktuální situace nám přinesl nové problémy a staví nás před nové úkoly. Tím je dán program konference,“ řekl v úvodu druhého dne MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA, náměstek pro vědu, výzkum a vzdělávání a zástupce ředitelky Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze. Mezi jiným vyslovil i přesvědčení, že se Jiráskovy dny co nejdříve vrátí k mírové traumatologii, a poděkoval lékařům, sestrám a ostatním zdravotníkům, kteří program v praxi naplňují.

Stěžejním cílem kongresu bylo seznámit širokou odbornou veřejnost s organizací léčby v krizových situacích. Proto se letos vedle českých i zahraničních lékařů a zástupců managementů zdravotnických zařízení z celé ČR, zapojených do programu MEDEVAC, zúčastnili kongresu i nejvyšší představitelé Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva vnitra ČR (MV ČR) a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Kongres se konal pod záštitou rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA, České chirurgické společnosti ČLS JEP a České asociace sester (ČAS), za niž pracovala mezi koordinátory PhDr. Dagmar Škochová, MBA, předsedkyně traumatologicko-ortopedické sekce ČAS.

Program MEDEVAC – zdravotnická pomoc ČR je program humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel, primárně určený pro vážně nemocné děti z válkou postižených či jinak potřebných oblastí, kterým není možné zajistit léčbu v místních podmínkách. Je realizován MV ČR v úzké součinnosti s resorty ministerstev obrany, zdravotnictví a zahraničí.

Konference nelékařských pracovníků se zabývala historií i aktuálními tématy

Konferenci nelékařských zdravotnických pracovníků otevřel předseda organizačního a vědeckého výboru prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., z VFN, který po uvítání posluchačů uvedl, že VFN je široce zapojena do programu MEDEVAC. „Naši lékaři vyjíždějí do zahraničních misí a naopak zahraniční lékaři přijíždějí sbírat zkušenosti k nám.“ Za tuto práci týmům zdravotníků poděkoval.

Pracovní jednání nelékařských zdravotnických pracovníků proběhlo letos ve čtyřech sekcích se čtyřmi hlavními tématy. V prvním bloku se sešla témata týkající se historie ošetřovatelství, bolesti a historie analgetické léčby, druhý blok se zabýval enterální výživou v léčbě Crohnovy choroby, další se zaměřil na možnosti terapeutického krytí a rizika infekce v traumatologii a čtvrtý blok se zabýval tématem varií.

Aktuálně reagoval na migrační pohyb ve světě MUDr. Vladimír Polanecký z IPVZ Praha svou přednáškou Odhad rizika v infekční oblasti a migrace. Psychologickou problematiku, která se sester velmi týká, zvláště v oblasti emocí, zastoupil psychiatr MUDr. Radkin Honzák.

PhDr. Dagmar Škochová, MBA, zmínila v přednášce o historii ošetřovatelství mimo jiné i stoleté výročí otevření první české ošetřovatelské školy, které si letos připomínáme. Po peripetiích minulosti hodnotila současnost našeho ošetřovatelství, které bolestivě trápí nedostatek zdravotnického personálu, včetně sester. V této souvislosti provedla srovnání základních charakteristik vzdělávacích systémů zemí EU a kompetencí absolventů. Její přednáška vyústila ve formulaci nutného řešení: „V ČR je potřeba analyzovat potřebnost jednotlivých odborností a neváhat investovat do jejich přípravy.“

Sekci zdravotníků nelékařů za traumatologicko-ortopedickou sekci ČAS
organizovala a moderovala PhDr. Dagmar Škochová, MBA
MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA, při zahájení druhého jednacího dne
fota: Jarmila Škubová

V jednotlivých sekcích bylo prezentováno i několik kazuistik. Například Lenka Křižanová z Gynekologicko-porodnické kliniky VFN, oddělení nutričních terapeutů, prezentovala zdárnou intervenci enterální výživy (EV) u těhotné pacientky s Crohnovou chorobou. Pacientka byla živena výhradně EV a sippingem s dobrými výsledky. Dalšími velkými tématy této sekce byla rehabilitace a hojení ran.

Celkově byl zájem o Jiráskovy dny obrovský – kongres opět potvrdil svou pověst jedné z největších multidisciplinárních akcí v ČR, když přivítal více než 750 účastníků. Díky programu MEDEVAC letos svým významem přesáhl čistě zdravotnická hlediska a v mezinárodním měřítku potvrdil, že naši zdravotníci výrazně vstoupili do humanitární a společensko-politické spolupráce při řešení válečných situací v některých zemích.

Jarmila Škubová

 
  • tisk
  • předplatit si