COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2016

Pardubice hostily III. mezinárodní konferenci a XI. celostátní studentskou vědeckou konferenci

Datum: 13. 6. 2016
Autor: Mgr. Jan Pospíchal; Ing. Eva Kynclová

Dne 20. dubna 2016 se na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice (FZS UPa) uskutečnila III. mezinárodní konference s názvem Kvalita a její perspektivy s podtitulem Péče o psychiku ve zdraví a nemoci. Druhý den se konala i XI. celostátní studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů.

Mezinárodní konferenci zahájil rektor univerzity prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., děkan FZS UPa prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc., a místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Mgr. Miluše Horská. Konference se konala pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky, 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Ing. Romana Línka a primátora statutárního města Pardubic Ing. Martina Charváta.

Nabitý program zahrnoval devatenáct sdělení, pět komentovaných posterových prezentací a jeden workshop. Odpolední program byl rozdělen na dva paralelní bloky. Jeden byl veden v českém, druhý v anglickém jazyce. V letošním roce se konference zúčastnili i zahraniční kolegové z Finska, Francie, Rakouska, Řecka, Slovenska a Velké Británie.

Úvodní krátká sdělení byla zaměřena na aktuální legislativní změny ve vzdělávání a rozdělení kompetencí nelékařských zdravotnických pracovníků. Hlavní sdělení prezentovaly hlavní sestra ČR Mgr. Alice Strnadová, MBA, a prezidentka České asociace sester PhDr. Martina Šochmanová, MBA.

Celý dopolední blok se soustředil na přednášky z oblasti psychiatrické péče, její reformu, kvalitu péče s využitím nových technologií a na jednotlivé tíživé aspekty péče. Jednotlivé příspěvky přednesli přednosta Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., PhDr. Bohumila Baštecká z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ing. Martin Doležal z Odboru koncepcí a strategií Ministerstva zdravotnictví ČR, ředitel Národního ústavu duševního zdraví prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., a primář dětského oddělení Psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě MUDr. František Čihák.

Odpolední sekci, která probíhala v češtině, moderovaly proděkanka pro vnitřní a vnější vztahy FZS UPa Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D., a doktorka Bohumila Baštecká. V této sekci se příspěvky zaměřily na péči o psychiku pomáhajících profesí. Blok sdělení otevíral prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Paralelně probíhající sekci zaměřenou na odlišné přístupy k psychosociální péči vedly v anglickém jazyce proděkanka pro vědu a výzkum FZS UPa Ing. Jan Holá, Ph.D., a Petra Mandysová, MSN, Ph.D., taktéž z FZS UPa. Sekci otevíral svým příspěvkem prof. Christopher Buckingham, PhD, z Aston University v Birminghamu. Téměř ve stejný čas měli předem přihlášení účastníci možnost zúčastnit se workshopu na téma Hudební humanizace nemocnic, který vedl ředitel Evropské asociace nemocničních hudebníků prof. Victor Flusser z univerzity ve Štrasburku.

Poslední, odpolední společnou sekci věnovanou různým přístupům k různým skupinám pacientů vedl prof. Jiří Mareš a vedoucí Katedry porodní asistence a zdravotně sociální práce FZS UPa Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.

Za zdařilý průběh celé akce poděkovala všem na závěr proděkanka FZS UPa Ing. Jana Holá a připojila i pozvánku na příští ročník konference, který se bude v Pardubicích konat 19. dubna 2017.

Součástí konference byl workshop na téma Hudební humanizace nemocnic,
který vedl ředitel Evropské asociace nemocničních hudebníků
prof. Victor Flusser z univerzity ve Štrasburku
fota: autoři, T.E.O. Consulting, s. r. o.

Studenti bakalářských a magisterských programů se utkali v soutěži

V pořadí již čtvrté celostátní studentské konference se zúčastnilo se celkem 103 studentů FZS UPa a dalších vysokých škol v ČR. Se soutěžními příspěvky vystoupilo 14 studentů a studentek ze tří univerzit z České republiky a dvě studentky ze Slovenské republiky. FZS UPa reprezentovali studenti, kteří se umístili na předních místech fakultního kola studentské vědecké soutěže, konaného na půdě FZS dne 21. března 2016 – Michala Bačkovská, Šárka Fišerová a Erik Vidlák z bakalářských studijních programů a Bc. Eva Nedomová, Bc. Iveta Petrová a Bc. Barbora Pokorná z magisterských studijních programů. Další účastníci soutěže byli ze Západočeské univerzity v Plzni, z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a z Univerzity Komenského v Bratislavě, Jeseniovy lekárské fakulty v Martině. Prezentace studentů hodnotila odborná komise podle předem daných kritérií. Předsedou komise byl plk. PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D., z Univerzity obrany v Hradci Králové. Dalšími členy odborné komise byli prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.. z FZS UPa, Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D., ze Západočeské univerzity v Plzni, Mgr. Dita Nováková, Ph.D., a PhDr. Marie Trešlová, Ph.D., z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Na 1. místě se v soutěži studentů bakalářských studijních programů umístily studentky Šárka Fišerová z Univerzity Pardubice s prezentací Přehled publikací o mechanické srdeční masáži a Anna Šrenkelová z Univerzity Komenského v Bratislavě, Jeseniovy lekárské fakulty v Martině, s prezentací Očakávania rodičky od podpornej osoby pri pôrode, 2. místo obsadil Erik Vidlák z Univerzity Pardubice s prezentací Tvorba edukačního materiálu pro telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci, na 3. místě se umístil Michal Podzimek ze Západočeské univerzity v Plzni s přednáškou Kvalita života pacientů po kardiopulmonální resuscitaci.

V kategorii magisterských studijních programů bylo vzhledem k malému počtu účastníků vyhlášeno pouze první místo, které získala Bc. Monika Tenklová z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s prezentací Možnosti využití školní sestry u dětí s Crohnovou chorobou. Prezentace všech zúčastněných studentů měly vysokou odbornou úroveň. Pro studenty bylo přínosem vyzkoušet si prezentaci výsledků své práce před zkušenými pedagogy i před studenty naší fakulty i jiných vysokých škol.

Součástí konference byla i odborná sdělení odborníků z praxe MUDr. Kateřiny Vítkové z Fakultní nemocnice v Hradci Králové s názvem Porodnická anestezie v terénu traumatu a Renaty Kalinové z Nestlé Česko s. r. o Praha, nazvané Nestlé – nejnovější trendy v kojenecké výživě.

Konference se konala v rámci udržitelnosti projektu OP VK, Zdravotnické studijní programy v inovaci, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0357. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Sponzorem konferencí byly firmy Gastromedic s. r. o., Helago-cz s. r. o., Medin s. r. o., Nestlé Česko s. r. o., Stapro s. r. o., Weleda s. r. o., Pardubický kraj a město Pardubice. Všem sponzorům děkujeme.

Mgr. Jan Pospíchal, Ing. Eva Kynclová, organizační výbor konference

 
  • tisk
  • předplatit si