COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2016

V Plzni se konala VII. konference Cesta k poznání a vzdělávání v ošetřovatelství

Datum: 13. 6. 2016
Autor: PhDr. Mgr. Jitka Krocová; PhDr. Petra Bejvančická

V prvním květnovém týdnu se v aule Fakultní nemocnice v Plzni (FN Plzeň) konala již posedmé konference s názvem Cesta poznání a vzdělávání v ošetřovatelství, kterou již tradičně pořádala Katedra ošetřovatelství a porodní asistence (KOS) Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity (FZS ZČU) v Plzni ve spolupráci s FN Plzeň, Českou asociací sester (ČAS) a Sdružením porodních asistentek Plzeňského kraje.

Konferenci zahájila děkanka FZS ZČU doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., která posluchače pozdravila a přivítala. Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA, zmínila ve svém pozdravu účastníkům význam spolupráce FZS ZČU a FN Plzeň a její kolegyně Mgr. Bc. Světlana Chabrová, manažerka pro vzdělání a výuku nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP) FN Plzeň, popřála všem účastníkům spoustu nových a pro praxi přínosných poznatků a konferenci mnoho zdaru.

Po zahájení následovala sdělení Mgr. Kateřiny Ratislavové, Ph.D., o činnosti Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje a sdělení Mgr. Niny Müllerové, které se týkalo práce ČAS Plzeňského regionu a změn ve výboru regionu.

Další část konference byla věnovaná soutěžním příspěvkům studentů KOS FZS. Úvodní přednášku prezentovala Bc. Lenka Hajžmanová. Její příspěvek se týkal možností využití e-learningu v profesní přípravě všeobecných sester. Problematice ošetřovatelské péče u pacientů s monstrózní obezitou se věnovala Bc. Monika Bednářová. Její prezentace popisovala specifika a úskalí ošetřovatelské péče u těchto pacientů a součástí byly i fotografie s ukázkami polohování pacientů s monstrózní obezitou. Analýzu paliativní péče v ČR a v Ugandě prezentovala Petra Nováková, která se ve svém sdělení věnovala historii i současnosti paliativní péče v obou zemích. V přednášce se věnovala i komparaci zajištění a způsobů paliativní péče v ČR a v Ugandě. Autorka čerpala z vlastních zkušeností, které získala při návštěvách zařízení paliativní péče v ČR a v Africe. Blok studentských příspěvků zakončila prezentace, která se věnovala otázce kvality života u nemocných se sluchovou vadou. Bc. Martina Lísková v ní prezentovala problematiku nemocných a uvedla i dvě kazuistiky. V závěru příspěvku pak byla diskutována i sociální a ekonomická stránka této problematiky.

V druhém bloku konference zazněly příspěvky na aktuální témata. Okruhy přednášek byly velmi rozmanité. Sdělení Mgr. Heleny Michálkové, Ph.D., se věnovalo specifikům ošetřovatelské péče u příslušníků scientologické církve a poskytlo posluchačům komplexní pohled na tuto problematiku. Zajímavým příspěvkem byla také prezentace Mgr. Jany Maňhové týkající se finality života pohledem kulturně svébytného jedince doplněná poutavým obrazovým příspěvkem. Edukaci a vzdělávání nelékařů v oblasti KPR se ve svém sdělení věnovala Mgr. Petra Kourková. V návaznosti na tento příspěvek se rozvinula i bohatá diskuze o kompetencích NLZP. Oblasti psychiatrie a sexuologie přiblížila prezentace autorek PhDr. Jany Novotné, Ph. D., a Aleny Krejčové, která se týkala problematiky parafilií v kontextu ošetřovatelství. Zazněla mj. i specifika ošetřovatelské péče a zásady komunikace s nemocnými. Přednáška Mgr. Jiřího Kaase se věnovala adaptaci na změny související se stárnutím. Autor v ní prezentoval výsledky svého šetření a komentoval názory respondentů na proces stárnutí. Mgr. David Kimmer seznámil ve svém přehledném sdělení posluchače s činností Centra prevence civilizačních chorob v Českých Budějovicích, což vyvolalo debatu o problematice financování center, která se zabývají prevencí civilizačních chorob a která souvisejí s poradenskou činností.

Ze studentských příspěvků zaujala komisi přednáška o e-learningu

Po krátké přestávce vystoupila Mgr. Denisa Wagnerová, aby nás informovala o nových materiálech v oblasti vlhkého hojení ran a seznámila nás s typy a s možným využitím jednotlivých materiálů. Svou prezentaci doplnila i o názornou fotodokumentaci.

Posledním a velmi zajímavým příspěvkem pak byla přednáška MUDr. Jaromíra Matějeka, Ph.D., Th.D., na téma etické poradenství – nový přístup k řešení eticky komplikovaných situací, který seznámil posluchače s původem a podstatou etického poradenství. Přednášející zmínil i možnosti jeho využití. Prezentace přítomné velmi zaujala a o tématu se následně dlouho diskutovalo.

Děkanka FZS ZČU doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., zahajuje konferenci
Cesta poznání a vzdělávání v ošetřovatelství
foto: autorky

V závěru konference pak předsedkyně hodnotící komise Mgr. Helena Michálková, Ph.D., předala vítězce studentské soutěže Bc. Lence Hajžmanové květinu a dárek a podotkla, že bodové ohodnocení jednotlivých příspěvků bylo skutečně velmi těsné.

Konference proběhla v přátelské atmosféře a zazněly během ní příspěvky, které posluchačům přinesly velké množství nových poznatků pro praxi. Naším přáním proto je, aby zúčastnění přijali pozvání i na další konferenci, kterou bude Katedra ošetřovatelství a porodní asistence FZS ZČU v Plzni pořádat.

PhDr. Mgr. Jitka Krocová, PhDr. Petra Bejvančická, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, FZS ZČU

 
  • tisk
  • předplatit si