COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2016

Fakulta architektury ČVUT hostila nefrologickou společnost

Datum: 4. 7. 2016
Autor: Jindra Pavlicová

Již 36. kongres České nefrologické společnosti s mezinárodní účastí se konal ve dnech 6.–8. června 2016 na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze. Hlavním tématem letošního ročníku byl pacient s diabetem mellitem a chronickým onemocněním ledvin.

Program byl členěn do mnoha sekcí a jednu z nich tvořilo i samostatné odborné setkání nelékařských zdravotnických pracovníků pracujících v nefrologii. Tuto část, která se letos konala v Gočárově sálu, připravuje již tradičně nefrologická sekce České asociace sester (ČAS).

Po slavnostním zahájení přednesla předsedkyně nefrologické sekce ČAS Mgr. J. Kracíková informace o činnosti této sekce a seznámila posluchače i s tím, co sekci ještě v letošním roce čeká. Kromě přípravy Multidisciplinárního kongresu v Brně to budou i volby nového předsednictva. Poté následoval odborný program, který se zaměřil na všechny aspekty ošetřovatelské péče v nefrologii. Zazněla sdělení věnovaná prevenci, hemodialýze, peritoneální dialýze, transplantaci ledvin i nutrici pacientů a řada kazuistik.

Pro prevenci má velký význam Světový den ledvin, který letos připadl na 10. březen a v jehož rámci si mohou lidé každoročně nechat zdarma preventivně vyšetřit ledviny. Jde o příspěvek ke koncepci primární prevence v ochraně veřejného zdraví. Tomuto tématu se ve své přednášce věnovaly J. Pospíšilová a B. Dobešová z FN Brno-Bohunice. M. Bílá a O. Lásková z dialyzačního střediska v Kežmaroku (DIALCORP) se ve svém sdělení zaměřily na historii a činnost tohoto střediska.

Jak se žije pacientům s dialýzou po třicetileté léčbě, pohovořily Z. Švarcová a L. Melkusová z B. Braun Avitum a z Nemocnice Na Homolce. Hemodialýza je život zachraňující léčba, ale pro pacienta je velmi náročná. Pacienti mají obvykle různé komorbidity, ale obrovská je i psychická zátěž. Proto je snahou sester, ale i ostatních členů týmu tyto obtíže pacientů alespoň zmírnit.

Velmi emotivní byla kazuistika, kterou přednesla F. Diallo a kol. z hemodialyzačního oddělení na Strahově Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN). Z kazuistiky vyplynulo, že při hemodialýze je nutné získat ke spolupráci nejen pacienta, ale i jeho rodinu. V tomto případě šlo o manžela pacientky, který velmi negativně ovlivňoval nejen svou ženu, ale vůbec celkový průběh léčby. Taková negativa mohou mít někdy i špatný konec.

Kongres hostila Fakulta architektury Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze

O přehledu komplikací pacientů v peritoneální dialýze a o desetiletých zkušenostech dialyzačního střediska hovořila Š. Albrechtová a kol. z dialyzačního střediska FMC-DC ve FN Královské Vinohrady v Praze. Léčba peritoneální dialýzou je při selhání ledvin léčbou rovnocennou hemodialýze a komplikace se vyskytují u každé z nich. Autoři tohoto sdělení se zaměřili zejména na komplikace typu peritonitis, neinfekční komplikace typu pupeční hernie a další.

Od komplikací jsme se následně přesunuli k nutričním režimům u pacientů s onemocněním ledvin a diabetem mellitem. O. Mengerová se zaměřila na konkrétní režimy a na jejich realizaci, což demonstrovala na kazuistice. Další kazuistika E. Gubkové a I. Hlavačkové z B. Braun Avitum Bánovce nad Bebravou představila pacienta s kombinovanou transplantací ledviny a pankreatu. Vhodnost této kombinované transplantace je nutné dobře posoudit. Autorky sdělení nás seznámily s celou škálou ošetřovatelských činností po kombinované transplantaci.

S indikátorem kvality hemodialyzačního střediska ve FN Hradec Králové nás seznámila L. Štěrbová a kol., která popsala bezpečí poskytované péče. Pro sledování kvality vybraly autorky sdělení počet komplikací cévních přístupů včetně infekcí u chronicky dialyzovaného pacienta.

fota: www.kongrescns2016.cz

Další kazuistikou, která v odpoledním bloku zazněla, byl popis goretexového AV shuntu, který je obvykle zakládán u pacienta s horším cévním systémem, který neumožňuje založení nativní AVF. Autory sdělení byli M. Indráčková, K. Balosová a E. Grande z FN Brno-Bohunice. Tím, jaký vliv má směr zavedení arteriální jehly při měření průtoku krve cévním přístupem, se zabývala J. Vermiřovská a kol. z hemodialyzačního střediska na Strahově VFN v Praze. Autoři nás seznámili s metodikou a s tím, jak vypadá spolupráce sestra–technik na středisku.

Zástupci hemodialyzačního střediska Nemocnice Děčín seznámili posluchače s domácí hemodialýzou a se zkušenostmi s edukací prvního pacienta. Sdělení se zaměřilo na popis prvního pacienta, u kterého byla schválena možnost provádět hemodialýzu v domácím prostředí. Kód pro domácí hemodialýzu byl zařazen do sazebníku 1. ledna 2015. Tento způsob léčby pacienta v domácím prostředí je jistě výzvou pro ostatní hemodialyzační střediska v ČR.

V závěru druhého dne konference představilo středisko Fresenius Medical Care a autoři M. Drboutová, M. Sedlář a K. Timková novou metodu dialyzační léčby Mixed HDF. Mixed HDF – mixdiluce je nová vysoce účinná terapie, která kombinuje prediluční a postdiluční substituci. Je přínosná pro pacienty s určitým omezením pro běžnou postdiluční HDF. Pro sestru je tato metoda jednoduchá a má pozitivní efekt na kvalitu léčby pacienta.

Posledním sdělením pak byla lipoproteinová aferéza jako další možnost ve využití hemoeliminačních metod. Její nevýhodou je vysoká finanční nákladnost dlouhodobé léčby. Toto sdělení přednesli autoři Z. Eretová a kol. z pražského IKEM.

Následovaly krátké prezentace posterů, které se týkaly transkulturálního ošetřovatelství, měření a monitorování enviromentálních aspektů na hemodialyzačním středisku, spokojenosti dialyzovaných pacientů v ČR a v dalších evropských zemích, běžného života dialyzovaných pacientů a individuálního vnímání dialyzační léčby a transplantace.

Jako každý rok měly i letos sestry možnost vyslechnout si sdělení určená lékařům a naopak. Součástí kongresu byl i společenský večer, který se uskutečnil v reprezentativních prostorách Břevnovského kláštera v Praze na Břevnově. Letošní 36. ročník kongresu se velmi vydařil a už nyní se těšíme na další odborné setkání, které se bude konat ve dnech 24.–25. listopadu 2016, kdy se sestry a ostatní nelékaři setkají na dalším Multidisciplinárním kongresu v Brně.

Jindra Pavlicová, místopředsedkyně nefrologické sekce ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si