COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2016

Harrachov hostil jubilejní XX. Harrachovské chirurgické dny

Datum: 4. 7. 2016
Autor: Mgr. Jaroslava Knapová

Jubilejní sympozium se konalo ve dnech 16.–17. června 2016 v malebném horském prostředí pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Bc. Martina Půty, radního pro resort zdravotnictví Libereckého kraje Mgr. Petra Tulpy, starostky města Semily Lenky Mlejnkové a ředitelů Krajské nemocnice Liberec, a. s., MUDr. Luďka Nečesaného a Nemocnice Semily Ing. Aleny Kuželové, MBA.

Letošní Harrachovské chirurgické dny byly věnovány emeritnímu primáři MUDr. Georgiovi Karadzosovi, který stál u zrodu tohoto odborného chirurgického kongresu. Jeho profesionalitu, lidský přístup a aktivní přednáškovou a publikační činnost, které zasvětil celý svůj život, vyzdvihl ve svém úvodním proslovu odborný garant lékařské sekce MUDr. Peter Hromádka. Kromě toho poděkoval i všem aktivním přednášejícím, kteří vytvořili bohatý program lékařské i sesterské sekce, jejíž odbornou garantkou byla Mgr. Ladislava Kohoutová. Sesterské sekce se zúčastnilo celkem 131 sester. I letos byla součástí kongresu prezentace firem, které představily novinky v oblasti zdravotnických materiálů, a zájemci se mohli zúčastnit i workshopu virtuální chirurgie na simulátoru Simbionix pod vedením certifikovaných školitelů.

Sesterská sekce přivítala v průběhu prvního dne kongresu celkem dvanáct přednášejících. Úvodní slova patřila ředitelce ošetřovatelské péče a vrchní sestře Centrálních operačních sálů Krajské nemocnice Liberec, a. s., Mgr. Marii Fryaufové. Ve svém sdělení vyzdvihla mj. komunikační dovednosti jako důležitý základ pro práci sestry a ve své bohatě ilustrované prezentaci se snažila nalézt odpovědi i na otázky, co nás vede k rozhodnutí zvolit si povolání sestry a jak nás vidí naši pacienti.

Mgr. Hana Bláhová, MBA, z pražské Nemocnice Na Bulovce provedla posluchače ve své přednášce zásadami prevence a ochrannými opatřeními před nozokomiálními nákazami způsobenými bakterií Clostridium difficile. Vedle lékové terapie představila i další terapeutické možnosti, jako například aplikaci roztoků imunoglobulinů a fekální bakterioterapii.

Další prezentace s názvem „MOOC (Massive open online course) – fenomén posledních let“ představila možnosti interaktivního vzdělávání pomocí otevřených online kurzů. Zpět do terénu zavedla posluchače přednáška Mgr. Jaroslavy Knapové, která referovala o zásahu složek integrovaného záchranného systému při velkých průmyslových haváriích v posledních pěti letech. Její sdělení připomnělo, jak nebezpečná je práce členů integrovaného záchranného systému a jak významnou roli hrají tyto složky při záchraně lidských životů.

Kazuistiky z Neurocentra liberecké nemocnice přednesly sestry z tohoto centra společně s vrchní sestrou Milenou Dudovou. Při vyprávění o pacientce, které byl v 38. týdnu těhotenství diagnostikován anaplastický astrocytom, takže jí byl proveden nejprve císařský řez a následně operace mozku, publikum téměř nedýchalo. Užasle očekávalo závěr, který naštěstí dopadl dobře nejen pro pacientku, ale oddychl si i celý ošetřovatelský tým. Vrchní sestra M. Dudová se s publikem podělila i o zkušenosti s předoperačním a pooperačním ošetřováním pacientky – arabské muslimky, včetně odlišností v chování a zvyklostech této kultury.

Poslední sdělení dopoledního bloku s názvem „Játra, jak je neznáme“ se týkalo zákroků na játrech. Mimořádnému zájmu účastníků se těšil i workshop s názvem „Ošetření i. v. vstupu, prevence katetrové sepse, prevence ragád a péče o pergamenovou pokožku“, který prezentovaly PhDr. Andrea Vilímková a Kateřina Palušáková z FN Ostrava.

Tým perioperačních sester z turnovských operačních sálů představil ve videoukázce bariatrickou operaci. Graficky zpracoval i nárůst obézních pacientů a představil obezitu jako celosvětový problém, který má spojitost s celou řadou dalších chorob. Sestry z operačních sálů Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha popsaly moderní nástroje, které využívají k přerušení a koagulaci tkání při laparoskopiích, a jejich výhody a nevýhody. Tématem dalších dvou přednášek bylo využití hyperbarické komory v léčbě komplikovaných defektů a možnosti využití hemostatického krytí Tromboguard. První den přednášek pak uzavřel Mgr. Ing. Tomáš Hendrych, který hovořil o koncepci dobrovolnického programu a o významných projektech, které úzce souvisejí s chirurgickými obory.

Lékaři se zabývali hrudní, břišní i cévní chirurgií a mammologií

Lékařská sekce měla v průběhu prvního dne na programu celkem čtyři přednáškové bloky. Z oblasti břišní chirurgie zazněla sdělení z 12. World congress of IHPBA 2016 z úst prof. MUDr. Zdeňka Kršky, DrSc., z 1. chirurgické kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Fakultní nemocnici Královské Vinohrady reprezentoval tým prof. MUDr. Roberta Grülicha, který zaujal publikum prezentacemi na téma resekabilita nádorů žaludku a chirurgická léčba akutní cholecystitidy. Závažnými traumaty jater se zabýval MUDr. Peter Hromádka, který se svými kazuistikami, na nichž ukázal možnosti ošetření poranění hepatických žil nebo dolní duté žíly, uzavíral první dopolední blok.

Druhý blok, který se zabýval chirurgií štítné žlázy a mammologií. Otevřel jej prof. MUDr. Josef Dvořák, DrSc., z chirurgického oddělení Karlovarské krajské nemocnice se svou přednáškou Nepravdy v tyreoidální chirurgii se stále opakují. Na možnosti chirurgické intervence u pacientky s karcinomem prsu, jednoho z nejrozšířenějších nádorových onemocnění u žen, se posluchači podívali společně s prof. MUDr. Jindřichem Vomelou, CSc., LL.M., z Chirurgické kliniky FN Brno a do hrudní chirurgie je zavedla kazuistika pacienta s poraněním ductus thoracikus MUDr. Jiřího Chroboka z Nemocnice Na Homolce. Jak stabilizovat blokovou zlomeninu žeber pomocí žeberních dlah, představil MUDr. David Jírava a komplexní terapii hrudního edému přednesl MUDr. Andy Karpyuk. V poslední přednášce třetího bloku poukázali liberečtí chirurgové na využitelnost UniPortal VATS (video asistovaná torakoskopie jedním portem) – nejméně invazivního přístupu v hrudní chirurgii, který je využitelný i pro komplexní plicní resekce.

Poslední blok prvního dne byl věnován cévní chirurgii a měl na programu celkem pět přednášek. U mikrofonu se postupně vystřídali MUDr. Miloslav Pirkl a MUDr. Michaela Krejbichová, kteří hovořili o aneurysmatu, MUDr. Alexandr Škaryd, který zmínil, jaký je život s cévní příslužbou, MUDr. Miloš Černý prezentoval chirurgická řešení cévních poranění v běžné praxi a MUDr. Pavel Janata představil kazuistiku poměrně vzácné arteriovenózní píštěle po traumatu na končetinách.

Po vyčerpávajícím dni plném nových poznatků byl pro účastníky konference připraven společenský večer s bohatým kulturním programem, během kterého mohli návštěvníci v příjemné a přátelské atmosféře diskutovat s kolegy z oboru.

Zpestřením obou sekcí byly workshopy týkající se i. v. vstupů a trenažéru Simbionix
fota: autorka

Odborná setkání lékařů a sester jsou pro praxi důležitá

Druhý den byla sesterská sekce rozdělena do dvou bloků. V prvním prezentovaly sestry z chirurgie například ošetřovatelský proces u pacienta s tumorem stehna a sestry z JIP hovořily o život ohrožujícím stavu – aspiraci do plic, s níž se můžeme setkat nejen v nemocnici, ale i mimo ni. Třetí přednáška se zaměřila na to, v jakých situacích lze využít podtlakovou terapii v chirurgii a jaké jsou její klinické benefity. Kazuistiky pacientů s kolorektálním karcinomem pak zmapovaly dva pohledy na ošetřovatelskou péči.

Druhý přednáškový blok představil např. možnosti využití stříbra obsaženého v materiálech na vlhké hojení ran nebo ukázal, jak správně vybrat vhodnou pomůcku a jak dostatečnou informovaností předejít komplikacím a zvýšit kvalitu života stomiků. Poslední prezentace pak cílila na péči o zdravotníky, jejich duševní hygienu a snížení rizika vzniku a rozvoje syndromu vyhoření.

Lékaři měli druhý den na programu varia a přednášky, které zazněly, se týkaly například nových orálních antikoagulancií, vývojových trendů v oblasti polního zdravotnického materiálu určeného pro první pomoc nebo komplikací, které mohou nastat při gastroskopii, možností léčby chronických ran a dalších.

Bohatý program a diskuze v závěru jednotlivých bloků opět ukázaly, jak významné je pro odbornou veřejnost pořádání těchto odborných setkání, při kterých si mohou lékaři i sestry sdělovat své poznatky, vyměňovat si své zkušenosti, vzájemně se obohacovat a rozvíjet tak nejen obor ošetřovatelství, ale i multidisciplinární spolupráci celých týmů.

Mgr. Jaroslava Knapová, Chirurgické centrum, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

 
  • tisk
  • předplatit si