Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2016

Nový registr nelékařských zdravotnických pracovníků

Datum: 4. 7. 2016
Autor: PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková; Marta Hebronová

Představujeme vám elektronické žádosti o vydání a prodloužení platnosti osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (registrace).

V květnovém čísle časopisu Florence jsme vám přinesli první informace o změnách softwaru v Registru zdravotnických pracovníků. V tomto dalším pokračování bychom vám rádi představili elektronické šablony žádostí o vydání a prodloužení platnosti osvědčení.

Na začátek je nutné říci, že elektronickou šablonu žádosti naleznete na webové adrese http://www.nconzo.cz/web/guest/formulare1. Se žádostí pracujte intuitivně!

Jak na to?

Elektronické šablony obsahují údaje o:

 • žadateli
 • trvalé a kontaktní adrese
 • zaměstnavateli
 • výkonu povolání
 • odborné způsobilosti
 • specializované způsobilosti
 • zvláštní odborné způsobilosti

Vkládání dat do elektronické žádosti je uživatelsky přívětivé. Při vepisování konkrétního údaje lze využít nápovědy z rolovacího seznamu nebo je možné použít přímé vkládání do pole, kdy se objeví našeptávač. Povinná pole jsou vždy označená žlutě a je nutné je vyplnit.

Software umožňuje vyplnit žadatelům více způsobilostí (navazující stupně vzdělání, specializační vzdělávání a certifikované kurzy) použitím tlačítka Přidat. V případě, že nebyly dohledány žádné položky v číselníku způsobilostí, danou způsobilost nevyplňujte – bude dopsána referenty z vámi doložených úředně ověřených dokladů.

Při vstupu do jednotlivých elektronických žádostí naleznete jejich odlišnosti (obr. 1). V případě, že nebude některá z povinných položek v elektronickém formuláři uvedena (vámi vyplněna) a stisknete tlačítko Odeslat, program vás na tyto nedostatky v žádosti upozorní tak, že červeně označí nevyplněné údaje v horní části elektronické žádosti (obr. 2). Po doplnění chybějících údajů zvolte znovu tlačítko Odeslat ve spodní levé části elektronické žádosti.

Po odeslání elektronické žádosti se objeví dokončovací formulář (obr. 3), v rámci něhož se zobrazí pokyny k vyplnění. Zde je možné nalézt důležité informace k:

 • Potvrzení o výkonu zdravotnického povolání,
 • Dokladu o celoživotním vzdělávání žadatele/žadatelky,
 • zastoupení zplnomocněnou osobou.

Pokud jste v rámci vyplňování uvedli e-mailovou adresu, lze tuto žádost odeslat na uvedenou e-mailovou adresu.

Závěrečným krokem je:

 • tisk vyplněné elektronické žádosti,
 • její kompletace:
 • nalepení kolku na 1. straně žádosti,
 • doložení „Potvrzení o výkonu zdravotnického povolání,“
 • soupis „Doklad o celoživotním vzdělávání žadatele/žadatelky“ potvrzený zaměstnavatelem, včetně doložených prostých kopií dokladů o vzdělávání (potvrzení, certifikátů apod.),
 • podpis.

Věnujte pozornost pokynům pro vyplnění potvrzení o výkonu povolání a účasti na celoživotním vzdělávání, které jsou umístěny ve spodní části dokončovacího formuláře.

Výkon povolání a celoživotní vzdělávání nemusejí dokládat zdravotničtí pracovníci, kteří žádají o vydání osvědčení do 18 měsíců ode dne získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v příslušném oboru. POZOR! – nevztahuje se ke všem povoláním, raději si ověřte podmínky získání způsobilosti podle příslušných ustanovení zákona č. 96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Pokud potřebujete průvodce vyplňováním vytisknout, použijte tlačítka CTRL+P. Práci s elektronickou šablonou žádosti ukončíte stisknutím křížku v pravém horním rohu.

Poslední krokem žadatele je pak odeslání kompletní podepsané žádosti na uvedenou poštovní adresu:

MZ ČR
Registrace
Vinařská 6
603 00 Brno

Průvodce vyplňováním elektronického formuláře naleznete jak v nápovědě umístěné v elektronické šabloně, tak i na webových stránkách Registru zdravotnických povolání: http://www.nconzo.cz/web/guest/formulare1.

Jaký komfort přináší žadatelům elektronická šablona žádostí:

 • snížení chybovosti při vyplňování žádostí, a tím i zkrácení doby správního řízení.
 • aplikace upozorní žadatele na ev. nedodržení zákonem stanovené 60denní lhůty k podání žádosti o prodloužení platnosti osvědčení a nabídne mu možnost vyplnění žádosti o vydání osvědčení.
 • u platného prodloužení platnosti osvědčení jsou předvyplněné údaje z Registru zdravotnických pracovníků.

Přejeme vám hodně úspěchů při využívání nové aplikace. V případě problémů pište na e-mailovou adresu infolinka@nconzo.cz.

PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková, Marta Hebronová, NCO NZO

 
 • tisk
 • předplatit si