COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 - 2 / 2017

Výročí oslavila VSZaSP Příbramskými dny zdravotnictví a sociální práce

Datum: 23. 1. 2017
Autor: Mgr. Věra Kvasničková; Doc. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD.; Doc. MUDr. Mgr. Jan Bydžovský, DiS., PhD.

U příležitosti 10. výročí vzniku detašovaného pracoviště Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě – Ústavu sv. Jana Nepomuka Neumanna v Příbrami se ve dnech 21.–22. října 2016 konala konference Příbramské dny zdravotnictví a sociální práce.

Na konferenci s mezinárodní účastí přijala pozvání i prezidentka České asociace sester (ČAS) PhDr. Martina Šochmanová, MBA. V aule Ústavu sv. Jana Nepomuka Neumanna se sešli přednášející a hosté z Čech, Slovenska, Srbska a Polska.

Účastníky konference na úvod pozdravila ředitelka ústavu doc. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD., mim. prof., která stála již u jeho zrodu. Zdravici za univerzitu přednesl emeritní rektor a zakládající člen Ústavu sv. J. N. Neumanna v Příbrami prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc., a úvodní řeč přednesl i doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD., mim. prof., garant oboru Sociální práce.

Prezidentka ČAS PhDr. Martina Šochmanová, MBA, seznámila přítomné s pohledem ČAS na aktuální problematiku nedostatku sester v České republice a přednesla i velmi aktuální připomínku týkající se novely zákona č. 96/2004 Sb. S tím souvisí i připravovaná změna ve vzdělávání sester systémem 4 + 1 a zrušení kreditního systému celoživotního vzdělávání. Vzhledem k tomu, že toto téma je velmi aktuální, prolínalo se diskuzemi jak během přednášek, tak i v kuloárech. Dle PhDr. M. Šochmanové, MBA, tyto plánované změny tolik chybějící sestry do praxe nepřivedou. Faktory, které nedostatek sester ovlivňují, nejsou podle ní jen délka získání kvalifikace pro výkon povolání sestry, ale zejména podmínky a pracovní vytížení, ekonomické, ale i společenské faktory. Je nutné si uvědomit, že střední zdravotnická škola bývala výběrovou školou, ale systémem vzdělávání neodpovídala požadavkům evropských směrnic. V současné době jsou na střední zdravotnickou školu přijímáni žáci s průměrem velmi vzdáleným hranici výběrové školy, osnova vzdělávání je zaměřena spíše všeobecně, a proto se nabízí otázka: Bude absolventům střední zdravotnické školy stačit jeden rok odborného studia k získání potřebné odbornosti k poskytování kvalitní a odborné péče našim pacientům? A kreditní systém? Je získání 40 kreditů za deset let opravdu tak těžko dosažitelný závazek zatěžující zaměstnané sestry? Anebo, když se na to podíváme z jiného úhlu pohledu, jsou čtyři kredity ročně, které lze získat i za pasivní účast na konferenci, na níž sestra získá aktuální informace o dění v naší profesi, taková zátěž? Podle mého názoru může každá sestra nebo nelékařský zdravotnický pracovník věnovat jeden z 365 dní v roce svému vzdělávání.

Po úvodních slovech se účastníci rozdělili podle svých oborů do zdravotnické a sociální sekce. Během konference totiž byla prezentována odborná a vědecká témata z těchto dvou oborů.

 

Komunikace s neslyšícími studenty oboru Ošetřovatelství zajímá

Ve zdravotnické sekci zazněly první den konference příspěvky kolektivu autorů z Kliniky oftalmologie LF UK a UN Ružinov, Bratislava, s názvem Perforačná keratoplastika v liečbe ochorení rohovky a velmi zajímavá přednáška s názvem Amniová membrána a jej využitie v oftalmológii, v níž doc. MUDr. Alena Furdová, PhD., seznámila přítomné s léčbou očních patologických stavů pomocí amniové membrány, která má výjimečné vlastnosti. V této souvislosti apelovala na dárcovství placenty.

Slavnostní zahájení odborné konference

Doc. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., prezentoval retrospektivní průzkum o prvním vysokoškolském studiu ošetřovatelství v bývalém Československu z pohledu aktivního účastníka v podpoře vysokoškolského studia sester – učitelek, kterých bylo zapotřebí k výchově sester na odborných školách. „V roce 2014 tomu bylo 50 let, kdy byly ve staroslavné aule Karlovy univerzity promovány první absolventky vysokoškolského studia ošetřovatelství,“ řekl. Mezi absolventkami byla i Marta Bašná, provdaná Staňková, velká osobnost českého ošetřovatelství, autorka Koncepce ošetřovatelství, a mnoho dalších sester, které významně ovlivnily úroveň českého i slovenského ošetřovatelství.

První zkušenosti s vyučováním předmětu Základy komunikace s neslyšícími v Příbrami prezentoval doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc. Zkušenosti ukázaly, že studenti ošetřovatelství mají zájem o tuto problematiku, která v praxi představuje bariéry při poskytování ošetřovatelské péče. Další přednášky, které zazněly, se týkaly konceptu humanismu v ošetřovatelské praxi, dodržování charakteristických znaků průzkumu v diplomových pracích, hranice mezi kriticky a terminálně nemocným pacientem, motivace ke studiu ošetřovatelství, specifik při ošetřování dětí se zevní fixací, uvědomění sester v oblasti prevence nádorového onemocnění prsou, důležitosti vitaminu D v prevenci nádorů, rolí sestry v problematice pohlavně přenosných chorob u homosexuálně orientovaných mužů, blahoslavené Sáry Salkaházi – patronky detašovaného pracoviště univerzity v Rožňavě a rozdílu v hrazení léků pojišťovnami v Evropské unii.

V odpoledních hodinách pozdravil přítomné rektor Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD. U příležitosti významného jubilea předal ředitelce ústavu doc. PhDr. Dagmar Kalátové, PhD., mim. prof., a emeritnímu rektorovi prof. MUDr. Mironu Šramkovi, DrSc., pamětní medaili vysoké školy.

V průběhu prvního dne nás ještě Mgr. Markéta Platilová seznámila s historií a vývojem ústavu, s jeho osobnostmi a jejich publikační činností a také s projekty, na nichž se ústav aktivně podílí. První den konference pak zakončil společenský večer s ochutnávkou slovenských vín.

 

Příbram otevírá nový obor Urgentní zdravotní péče

Druhý den konference zahájil doc. MUDr. Mgr. Jan Bydžovský, DiS., PhD., zástupce ředitelky ústavu, který představil profesi zdravotnického záchranáře z historického pohledu, vývoj vzdělávání a kompetencí zdravotnických záchranářů. Představil i připravované kvalifikační studium Urgentní zdravotní péče jako nový tříletý bakalářský studijní program na Ústavu sv. J. N. Neumanna v Příbrami. Tento program nabídne kromě předepsaných studijních předmětů studentům předměty jako např. Technika v urgentní medicíně, Civilizační choroby, EKG diagnostika, Geriatrie a paliativní péče, Základy psychoterapie a krizové intervence apod.

Další přednášející prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD., hovořila o vzájemném uznávání odborné kvalifikace v povolání sestry podle znění směrnice Rady Evropy, které je velmi aktuální s ohledem na připravované změny ve vzdělávání sester v České republice.

PhDr. Viera Hulková, PhD., prezentovala výsledky komparativní analýzy rozsahu ošetřovatelských činností vyplývajících ze směrnic v České republice a na Slovensku, které zaručují profesi sestry její autonomii. Signifikantní rozdíly byly zaznamenány v rozsahu péče poskytované sestrou specialistkou na základě indikace lékaře, kdy sestry v Čechách mají vyšší kompetence než na Slovensku. Bohužel ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 55/2011 Sb. nacházíme pojem „asistence“ lékaři, což staví sestry do submisivního postavení. Na Slovensku byl tento pojem nahrazen pojmem „spolupráce“.

Během druhého dne konference zazněly i příspěvky na téma přirozená larvální terapie, klinické zkušenosti s 3D tiskem, znalost specifik neverbální komunikace u vybraných kulturních etnik, vybraná rizika v rámci domácí péče, nahraditelnost bioekvivalentních léků a s tím spojená rizika, význam standardů v ošetřovatelství a řízená péče jako skrytá rezerva finančních nákladů na zdravotní péči.

Účastníci sekce sociální péče diskutovali na téma etické aspekty v praxi sociálních služeb, pracovní zátěž a syndrom vyhoření výchovných pracovníků, dítě v dětském domově z pedagogického pohledu, resocializační proces mladistvých závislých atd.

Doc. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD., mim. prof. (vlevo) a PhDr. Martina Šochmanová, MBA
fota: archiv Ústavu sv. J. N. Neumanna

Celou konferenci doprovázely posterové prezentace a zájemci měli možnost absolvovat i dva workshopy – jeden s názvem Neodkladná resuscitace: aktuální doporučení a praktický nácvik a druhý Technika balintovské skupiny jako příležitost hledání nových řešení.

Přednášky, které na konferenci zazněly, jsou dostupné ve Sbírce odborných prací ošetřovatelství a sociální práce k 10. výročí příbramského pracoviště VŠZaSP sv. Alžbety, která je ke stažení zdarma na webu: http://www.vszsp.cz/dokumenty/sbirka_odbornych_praci_k_10_vyroci.pdf

 

Mgr. Věra Kvasničková, ZZS Jihočeského kraje
Doc. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD., mim. prof., ředitelka Ústavu sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram
Doc. MUDr. Mgr. Jan Bydžovský, DiS., PhD., zástupce ředitelky Ústavu sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram

 
  • tisk
  • předplatit si