COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 10 / 2017

První zkušenosti s domácí umělou plicní ventilací

Datum: 9. 10. 2017
Autor: Petra Tůmová; Miroslav Vosáhlo

Rádi bychom se podělili o naši první zkušenost s realizací převedení pacienta závislého na umělé plicní ventilaci z akutního resuscitačního lůžka do domácí péče.

Domácí umělá plicní ventilace (DUPV) se využívá u pacientů, u kterých došlo k dechovému selhání a nejsou nadále schopni trvale dýchat bez přístroje. Dalšími předpoklady jsou stabilní zdravotní stav, spolupracující a motivovaná rodina a blízcí a splnění všech požadavků Ministerstva zdravotnictví ČR na zařazení do programu DUPV.

Dne 13. června 2014 byl na naše resuscitační oddělení Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice v Praze (ÚVN) letecky transportován ze spinální jednotky Krajské nemocnice Liberec, a. s., mladý muž J. V., který tu byl hospitalizován po pádu ze skály v květnu roku 2013. Během hospitalizace v liberecké nemocnici byla provedena stabilizace páteře C1/C2 a následně stanovena diagnóza transverzální míšní léze v úrovni C2, pentaplegie.

Od samého počátku hospitalizace se rodina aktivně zapojovala do všech ošetřovatelských činností a projevila zájem o péči o svého syna v domácím prostředí. Oslovila proto organizaci CZEPA (Česká asociace paraplegiků), která jim pomohla zahájit bezbariérové úpravy bytových i nebytových prostor, jež bylo nezbytné realizovat s ohledem na typ pacientova poranění. Z důvodu realizace DUPV bylo také žádoucí přiblížit pacienta k místu trvalého bydliště.

Pacient byl na Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN přijat ve stabilizovaném stavu s tracheostomií a epicystostomií, se závislostí na umělé plicní ventilaci a potřebou komplexní intenzivní ošetřovatelské péče.

Naším úkolem bylo edukovat členy rodiny ve všech směrech ošetřovatelské péče o imobilního pacienta. Rodiče se naučili kompletně pečovat o toaletu dýchacích cest, odsávat sekret z tracheostomické kanyly otevřeným systémem, provádět převaz kanyly a ovládat rescue postup výměny tracheostomické kanyly a také ošetřovat epicystostomii.

Bylo nutné naučit rodinu správným postupům hygienické péče, péče o dutinu ústní, oči i pokožku.

Mladý pacient J. V. má dnes online poradnu pro zvířecí pacienty
foto: autoři

V rámci prevence dekubitů se rodiče učili správnému polohování, základům kinestetické mobilizace a předcházení vzniku imobilizačního syndromu.

Během edukace rodiny bylo také potřeba zařídit velké množství administrativy. Zajištění kvalifikované agentury domácí péče, obeznámení praktického lékaře a zajištění jeho souhlasu s ošetřováním a následným zajišťováním zdravotnického materiálu. Důležitá byla i spolupráce sociálního pracovníka a vyřízení sociálních dávek. Jednou z podmínek umožnění DUPV byl posudek psychologa na členy rodiny.

Spolupráce s rodinou byla výborná. Přestože požadavky kladené na péči o jejich syna byly vysoké, rodiče vše zvládali naprosto mimořádně a urychlili tím celý proces přesunu domů.

Pro náš tým byla tato první zkušenost s DUPV náročná zejména z důvodu předání teoretických poznatků laické rodině, která neměla do té doby žádné zkušenosti se zdravotní péčí o imobilního pacienta. Ošetřování pacienta v nemocničním prostředí je v mnoha ohledech velmi odlišné od péče v domácím prostředí.

Během následujících dní od příjmu pacienta kontinuálně probíhala edukace rodiny. Doma byly mezitím dovršeny všechny stavební úpravy, uskutečnilo se dovybavení domácnosti všemi potřebnými pomůckami a dne 25. června 2014 byl pacient propuštěn do domácího ošetřování za asistence agentury domácí péče.

V současné době pacient nadále jezdí na pravidelné měsíční kontroly celkového stavu na naše oddělení. Při těchto kontrolách probíhá výměna tracheostomické kanyly a přizvané urologické konzilium provede výměnu epicystostomie, na místě se zrealizují i případná další konziliární vyšetření.

Za zmínku také stojí, že pacient dokončil během hospitalizace v Krajské nemocnici Liberec, a. s., fakultu veterinárního lékařství a své vzdělání uplatňuje pomocí internetu, kde má online poradnu pro zvířecí pacienty.

Od tohoto prvního případu jsme do roku 2017 převedli do režimu domácí umělé plicní ventilace už celkem osm pacientů.

Petra Tůmová, Miroslav Vosáhlo, ÚVN Praha

 
  • tisk
  • předplatit si