COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 11 / 2017

Divadlo Za plotem hostilo jubilejní konferenci Psychiatrické sekce ČAS

Datum: 6. 11. 2017
Autor: Bc. Magda Hettnerová

Po stopách psychiatrického ošetřovatelství se vydali účastníci stejnojmenné konference, která se konala již podvacáté ve své historii. Letos to bylo ve dnech 5.–6. října v prostorách Divadla Za plotem v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice v Praze.

Jubilejní konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky pracující v oblasti psychiatrie uspořádala jako vždy Psychiatrická sekce České asociace sester (ČAS). Konference hostila kromě českých zástupců také odborníky ze Slovenska, Maďarska a Polska, které na začátku prvního dne konference přivítal předseda psychiatrické sekce ČAS Mgr. Tomáš Petr, Ph.D.

Po úvodních slovech a přivítání všech účastníků přišel čas na první přednášku. Té se ujal prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych, který posluchače seznámil s aktuálními trendy a výzvami v oblasti duševního zdraví. Na otázku, kam kráčí česká psychiatrie, hledal odpověď další přednášející – předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D., a zprávu o stavu českého ošetřovatelství podala poslední přednášející prvního dne konference, prezidentka ČAS PhDr. Martina Šochmanová, MBA.

První den konference pak završil společenský večer, na němž nechyběla živá hudba, raut a zábava.

Druhý den konference byl rozdělen do několika bloků. V rámci plenárních přednášek, které zahajovaly dopolední společný program, vystoupil jako první Ing. Michael Viereckl, manažer pro reformu psychiatrické péče České psychiatrické společnosti, který hovořil o této reformě. Vysvětlil důvody, proč se může někomu zdát, že reforma postupuje pomalu, a představil její časový harmonogram. Přiblížil také projekty, které už v jejím rámci běží a které budou v nejbližší době spuštěny. V závěru pak také upozornil na webové stránky www.reformapsychiatrie.cz, kde mohou zájemci nalézt veškeré informace, které se reformy týkají. Předsedající Mgr. Tomáš Petr, Ph.D., pak jeho sdělení doplnil, že informace týkající se reformy psychiatrické péče v ČR naleznou členové ČAS také na stránkách psychiatrické sekce ČAS.

Druhá přednášející, Mgr. Anna Kaminska z Polské asociace sester, nastínila problematiku psychiatrické péče v této zemi a už několik let trvající snahu o její změnu. Jak se však bohužel ukazuje, péče o pacienty s duševním onemocněním je v Polsku dlouhodobě zanedbaná a vybudovat nový pohled na psychiatrickou péči bude obtížné.

O nových přístupech v léčbě závislosti a Projektu 3D, který vytvořili v Psychiatrické léčebně Červený Dvůr, hovořil MUDr. Jiří Dvořáček.

Doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D., z Psychiatrické kliniky FN Plzeň hovořil na téma Přístup k nespolupracujícím pacientům v akutní fázi duševního onemocnění. Na úvod svého sdělení uvedl, že je běžně rozšířená představa, že lidé s duševním onemocněním jsou nebezpeční, a tato představa je velkým faktorem ve stigmatizaci těchto lidí veřejností. Na druhou stranu však existují důkazy o tom, že většina uživatelů psychiatrické péče není násilných a že lidé s vážným duševním onemocněním jsou častěji obětí fyzického napadení. Ve své přednášce pak představil prospektivní studii prevalence násilného chování na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN Praha, která probíhala v letech 2000 a 2012 na celkem 140 lůžkách a pouze u pacientů s MOAS (Modified Overt Aggression Scale) více než tři. Ze závěrů této studie vyplynulo, že nebyl zjištěn výrazný nárůst prevalence násilí u hospitalizovaných pacientů. „Nebyl zjištěn ani výrazný nárůst prevalence násilí u pacientů s psychotickou poruchou. Celoživotní prevalence násilí je 42 % u mužů a 33 % u žen, přičemž nejčastější obětí je jejich rodina nebo zdravotnický personál. Výzkum také ukázal, že většina (61 %) napadení u pacientů s psychózou je vyvolána narušenou kontrolou impulsů s přítomným vnějším spouštěčem. Celkem 39 % napadení je přímo vyvoláno pozitivním spouštěčem,“ uvedl.

Zajímavá byla i poslední dvě sdělení dopoledního bloku. První, které přednesl Mgr. Tomáš Petr, Ph.D., se zabývalo otázkou, jak vytvořit bezpečné prostředí na akutním psychiatrickém oddělení, a přednášející v něm představil bezpečnostní pomůcky, jako jsou protizávěsné háčky, sprchy a další vybavení koupelen a nemocničních pokojů, kterými je nově vybaveno Psychiatrické oddělení ÚVN v Praze. (O těchto novinkách se můžete dočíst ve Florence 10/17 – pozn. red.) Druhé, které přednesla vrchní sestra Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Bc. Zuzana Fišarová společně s kolegyní Mgr. Michaelou Novákovou, pak popisovalo spolupráci akutního oddělení s komunitním týmem.

Ve stejném čase, v jakém probíhaly tyto přednášky, se ve vedlejším sále konalo sympozium zaměřené na léčbu závislostí. Na něm zazněla sdělení zaměřená na aktuální situaci v léčbě závislosti na alkoholu, specifika přístupu k léčbě závislostí u dětí a adolescentů, adiktologickou péči ve všeobecné nemocnici a léčbu závislosti na tabáku u pacientů s psychickými poruchami.

V rámci odpoledního bloku se pak konala další dvě sympozia, v jejichž rámci zazněly přednášky zaměřené na komunitní psychiatrickou péči a na dlouhodobou péči a resocializaci klientů. Závěrečný blok plenárních přednášek pak představil například roli sestry v psychoedukaci, canisterapii v psychiatrii a představila se v něm i destigmatizační kampaň organizovaná středoškoláky nazvaná Dávám židli do kruhu. Nechyběla samozřejmě ani posterová sekce, v jejímž rámci byly vystaveny tři postery. Konference se zúčastnilo přes 150 sester, sociálních pracovníků a adiktologů z různých typů služeb z celé České republiky.

Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si