COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 11 / 2017

Lékař nemusí pacienta přijmout a léčit vždy

Datum: 6. 11. 2017
Autor: MgA. Kateřina Havelková

Pacient se může rozhodnout, že se chce léčit někde jinde, nebo dokonce může léčbu zcela odmítnout. (Samozřejmě až na výjimky, jako je například léčba infekčních nemocí.) Je to však stejné i naopak? Může zdravotník prostě prohlásit: „S vámi, milá paní, já nechci mít nic společného?“

Bez lékaře kvůli obezitě

„Jsem tlustá a nemám gynekologa. Žádný mě nechce přijmout. Oslovila jsem svoji zdravotní pojišťovnu s žádostí o pomoc. Ta mi zaslala seznam smluvních gynekologů, ani jeden mě do péče stejně nevzal. Nemám tedy zajištěnou gynekologickou péči,“ stěžovala si paní M.

Okolnosti, za jakých může lékař odmítnout pacienta, jsou striktně dány zákonem o zdravotních službách.

a) Lze to, pokud by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení – to znamená, že zajištěním zdravotních služeb o nového pacienta by došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům přijatým dříve.
Poskytovatel může pacienta odmítnout také z provozních důvodů, kvůli nedostatečnému personálnímu zabezpečení nebo technickému a věcnému vybavení zdravotnického zařízení.

b) Praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost se může rozhodnout nevzít pacienta do své péče i proto, že pacient bydlí moc daleko a v případě potřeby by lékař nebyl schopen u něj vykonat návštěvní službu.

c) No a samozřejmě je důvodem k odmítnutí pacienta, jestliže není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Toto právo se nevztahuje na pojištěnce z jiných států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, Švýcarské konfederace či ze států, se kterými má Česká republika uzavřenu smlouvu o sociálním zabezpečení, zahrnující ve věcném rozsahu nároky na zdravotní péči.

Žena měla dostat zprávu o odmítnutí

Můžeme se domnívat, že příčinou odmítnutí paní M. byly u většiny gynekologů nedostačující technické podmínky pracoviště, tj. nosnost jejich gynekologického křesla neumožňovala vyšetření pacientky s morbidní obezitou. Na druhou stranu – o odmítnutí pacienta by měl poskytovatel vystavit pacientovi písemnou zprávu. A v ní by měl být uveden důvod. Jenže paní M. žádný z oslovených lékařů zprávu nevystavil. Kdyby o tom věděla, mohla (a měla) o její vystavení požádat sama. Kdyby ji lékař odmítl vystavit, dopustil by se přestupku a mohla by mu za to hrozit vysoká fi nanční pokuta.

Ještě horší důsledek by pro lékaře mohlo mít, kdyby odmítl přijmout paní M. neoprávněně, tedy například jen proto, že se mu ženu s takovou hmotností prostě vyšetřovat nechtělo. Jestliže by totiž bylo odmítnutí neoprávněné a neodůvodněné, hrozila by poskytovateli pokuta třikrát vyšší než v prvním případě. Promlčecí lhůta může být jeden až tři roky podle závažnosti přestupku. Kdykoli v té době lze podat podnět k zahájení řízení o přestupku. Je ale na rozhodnutí správního orgánu, kterým je nejčastěji krajský úřad místně příslušný danému poskytovateli zdravotních služeb, zda řízení zahájí.

Kdy lékař pacienta odmítnout nemůže

Vraťme se ale k výše zmíněným okolnostem, při jejichž naplnění může lékař pacienta odmítnout. Ani jeden z nich totiž neplatí, jestliže zdravotní stav pacienta vyžaduje neodkladnou péči, jdeli o porod nebo o zdravotní služby, které jsou nezbytné z hlediska ochrany veřejného zdraví nebo ochrany zdraví při práci. Výjimkou jsou rovněž krizové situace nebo výkon ochranného léčení nařízeného soudem.

Odmítnutí pacienta také není možné, jdeli o zajištění návaznosti na zdravotní služby poskytované v rámci vazby, trestu odnětí svobody či umístění v ústavu v souvislosti se zabezpečovací detencí. Stejně tak nelze odmítnout pacienta, který potřebuje zdravotní služby, které Vězeňská služba ČR neposkytuje. Kompletní informace najdete v elektronickém Manuálu zdravotnického práva na www.ombudsmanprozdravi.cz.

Jak sousedka vyhnala lékaře

S panem W. to nikdy nebylo jednoduché. Měl spoustu času a rozhodl se využít jej studiem všeho o své fota: Profimedia chronické, leč život neohrožující chorobě. Mimo jiné měl totiž dojem, že mu lékař předepsal staré léky, které nejsou tak účinné. Sousedka mu poradila, aby je prostě přestal užívat. Udělal to a hned se cítil o trochu lépe. S tímto poznatkem se začal řídit výhradně radami sousedky, které si ještě ověřoval informacemi získanými z internetu. Každý návrh svého lékaře negoval, a ten mu proto po čase sdělil, že ho již dále nebude léčit. Pan W. se hned durdil, že to si doktor nemůže přece dovolit, a obrátil se na naši Kancelář Ombudsmana pro zdraví.

Jedním z důvodů, kdy lékař skutečně může ukončit poskytování zdravotních služeb, je nesouhlas pacienta s poskytováním veškerých zdravotních služeb. Lékař by také mohl ukončit péči o pacienta, kdyby pacient přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro její další poskytování nebo závažným způsobem omezoval práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržoval navržený individuální léčebný postup, s nímž souhlasil, nebo se neřídil vnitřním řádem poskytovatele a jeho chování přitom nebylo způsobeno zdravotním stavem.

Ukončením péče o pacienta nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo vážnému poškození jeho zdraví.

Logicky je lékař oprávněn ukončit péči v případě, když pominou důvody k jejich poskytování (to neplatí u registrujících lékařů, jako jsou praktičtí lékaři, stomatologové a gynekologové) nebo předá pacienta s jeho souhlasem do péče jiného poskytovatele.


Jak podat podnět
Kanceláři Ombudsmana pro zdraví

1. prostřednictvím formuláře na www.ombudsmanprozdravi.cz (vyberte ten pro fyzické osoby);
2. e-mailem na ochrance@ombudsmanprozdravi.cz;
3. osobně na adrese Kancelář Ombudsmana pro zdraví, Národní 9, 110 00 Praha 1 ve středu od 9:00 do 11:30 a od 13:00 do 17:00;
4. klasickou poštou na výše uvedenou adresu s vytištěným a podepsaným formulářem;
5. telefonicky na tel.: 222 075 103;
6. prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku – jen v případě obecných dotazů.

Facebook: @OmbudsmanProZdravi
Twitter: @OmbudsmanZdravi.cz

Kancelář Ombudsmana pro zdraví, z. s., je centrem pro bezplatné poradenství a informace ve oblastech sociálního zabezpečení. Obrátit se na ni můžete kdykoli, když nevíte, jak nejlépe řešit svou aktuální situaci, či když si potřebujete ujasnit řeč zákona. k dispozici je vám i v případech problémů s nadřízenými či pacienty, diskriminace či šikany.

 
  • tisk
  • předplatit si