COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 12 / 2017

Transplantace ledvin od žijících dárců byly tématem čtvrtého setkání ambasadorů v IKEM

Datum: 4. 12. 2017
Autor: Bc. Magda Hettnerová

V pořadí čtvrté setkání „ambasadorů transplantace“ se uskutečnilo ve středu 15. listopadu 2017 v Kongresovém sále Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze (IKEM).

Posluchače, kteří zcela zaplnili sál, přivítal přednosta Transplantcentra (TC) a přednosta Kliniky nefrologie IKEM prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. Svou přednášku nazval Historie a současnost transplantací ledvin od žijících dárců v IKEM, ale u historie se zastavil jen krátce. Hovořil především o současné situaci, kdy se Česká republika v transplantační aktivitě řadí do první poloviny žebříčku mezi Švédsko a Velkou Británii (údaje jsou z roku 2015). K 1. listopadu 2017 bylo na čekací listině zapsáno celkem 804 lidí, kteří čekali na transplantaci ledviny. Tvoří tak největší skupinu čekatelů – pro srovnání na transplantaci srdce čekalo 148 lidí, 89 na játra, 57 na plíce, 43 na pankreas a 12 na Langerhansovy ostrůvky.

Čekací doba na transplantaci ledvin (medián) byla v IKEM v loňském roce 259 dní. Přednášející také upozornil na to, že přežití transplantovaných ledvin se v poslední době významně zlepšilo a že přežití ledvin transplantovaných od žijících dárců je lepší oproti přežití ledvin transplantovaných od dárců zemřelých. I přes tento fakt však u nás zatím ještě stále výrazně dominuje transplantace ledvin od zemřelých dárců. Dosud nejvyšší počet transplantací od žijících dárců (65) zaznamenali v IKEM v roce 2013 (v témže roce bylo provedeno 217 transplantací od zemřelých dárců). A právě proto, aby se zvýšilo povědomí zdravotnické, ale i laické veřejnosti o transplantacích ledvin od žijících dárců a jejich výhodách, konají se nejen konference, jako byla tato, ale i řada dalších aktivit – například různé semináře, pravidelně jsou informováni lékaři, nefrologové i pacienti, ale pořádají se i osvětové kampaně, jakou byla například v roce 2000 kampaň s názvem „Láska prochází ledvinou“. Na těchto aktivitách se významně podílejí i sestry z IKEM, jež na konferenci představily nový edukační materiál pro pacienty, který vytvořily. Navázaly tak na svůj počin z roku 2015, kdy vytvořily edukační materiál pro sestry.

Nejen o těchto materiálech, ale i o činnosti sester – ambasadorek hovořily ve své přednášce Bc. Vladěna Homolková a Mgr. Marie Kolářová z Kliniky nefrologie, TC IKEM, které stály společně s kolegyní Bc. Helenou Slavíčkovou a přednostou TC a Kliniky nefrologie IKEM prof. MUDr. O. Viklickým, CSc., u zrodu projektu „ambasador transplantace“ v roce 2011.

MUDr. Tomáš Pantoflíček, Ph.D., z Klinky transplantační chirurgie IKEM popsal možné operační techniky při nefrektomii
fota: Magda Hettnerová, IKEM

„Cílem tohoto projektu bylo zvýšit informovanost pacientů s nezvratným selháním ledvin o transplantacích, včetně transplantací ledvin od žijících dárců, a také podpořit transplantační program a více zapojit do procesu edukace sestry,“ vysvětlila Bc. Vladěna Homolková. Sestra totiž tráví s pacientem víc času než lékař, zná dobře biopsychosociální problematiku svých pacientů a dokáže s nimi hovořit tak, aby jí rozuměli. V letech 2012–2014 se proto konalo celkem šest kurzů, kterých se účastnilo 160 zdravotníků z celkem 90 pracovišť v ČR. Kromě toho se v rámci projektu konaly také čtyři konference, jeden workshop a proběhla dvě dotazníková šetření. Současně s tím byly vytvořeny již zmíněné edukační materiály, které mají jednak sjednotit a ulehčit práci edukujícím a za druhé vysvětlit pacientům vše potřebné.

Ledvinu nejčastěji věnují manželky

Jak edukace probíhá v praxi, popsaly další přednášející Bc. Renata Zámečníková a Mgr. Tereza Neradová, DiS., z Kliniky transplantační chirurgie TC IKEM. Ve svém sdělení popsaly, jak vypadá práce s žijícím dárcem od prvního kontaktu až k samotnému operačnímu výkonu. Nejčastějšími dárci, s nimiž se v IKEM setkávají, jsou podle posledních dat manželky a rodiče. Dále to jsou sourozenci, ostatní příbuzní, kamarádi, druhové a družky, manželé, děti a altruisté.

Jak vypadá hledání vhodného dárce v praxi, představila v následujících několika kazuistikách MUDr. Janka Slatinská, vedoucí lékařka lůžkového oddělení Kliniky nefrologie TC IKEM. Její kolega MUDr. Tomáš Pantoflíček, Ph.D., z Klinky transplantační chirurgie IKEM popsal operační techniky, jaké jsou při nefrektomii možné, a jejich výhody a rizika. V IKEM používají manuálně asistovanou laparoskopickou extraperitoneální nefrektomii (HARS), jejíž výhodou je mj. krátký čas operace, malá krevní ztráta (medián 20 ml), není při ní potřeba žádný drén a močový katetr se odstraňuje hned první den po operaci. Druhý den po operaci může být dárce bez komplikací propuštěn domů a k případné analgezii stačí Paracetamol.

Velmi zajímavou přednášku, která vyvolala mezi posluchači diskuzi, přednesla psycholožka IKEM Mgr. Helena Petrovová. Hovořila o psychologickém vyšetření, které musí podstoupit dobrovolný dárce orgánů, a o motivacích, které se při těchto vyšetřeních někdy odhalí. Na to navázal doc. MUDr. Ivo Matl, CSc., který představil práci Etické komise a legislativu, která se k její činnosti váže.

Odpolední blok byl neméně zajímavý a nabídl přednášky, které představily program  párových výměn v ČR, řešení inkompatibilit v AB0 systému a HLA parametrech u transplantací ledvin nebo využití aferetických metod v transplantologii. MUDr. Zdeněk Hrubý ze stomatologické ambulance IKEM popsal, jak vypadá stomatologická příprava příjemce před transplantací ledviny a jak je důležité vyšetření stomatologem u každého čekatele na transplantaci, a MUDr. Silvie Rajnochová-Bloudíčková, Ph.D., zakončila konferenci svým optimistickým sdělením o možnostech rodičovství po transplantaci.

Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si