COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 3 / 2017

Mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO má za sebou osmý ročník

Datum: 6. 3. 2017
Autor: Bc. Magda Hettnerová

Do osmé sezóny vstoupila letos největší pražská onkologická konference s názvem PragueONCO 2017, která se konala ve dnech 25.–27. ledna 2017 v Clarion Congress Hotelu Prague.

I letos se na tomto jediném českém onkologickém kongresu, který se koná pod záštitou Evropské onkologické společnosti (ESMO) a všech tří pražských lékařských fakult, sešli nejvýznamnější čeští odborníci, kteří se podílejí na diagnostice a léčbě zhoubných onemocnění. Chybět samozřejmě nemohla ani tradiční sesterská sekce. Jak napovídá již podtitul akce, „Lékaři a sestry různých oborů společně proti zhoubným onemocněním“, sestry jsou totiž nedílnou součástí multidisciplinární péče o onkologické pacienty.

Sesterská sekce se konala ve čtvrtek 26. ledna 2017. Úvodního slova se ujala náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA, která pozdravila přítomné a vyjádřila potěšení nad plnou posluchárnou, která byla důkazem zájmu sester o problematiku onkologie. Vyřídila i pozdrav od prezidentky České asociace sester (ČAS) PhDr. Martiny Šochmanové, MBA, a krátce se zmínila o aktuální situaci ohledně novely zákona č. 96/2004 Sb., jejíž projednávání bylo na začátku letošního roku odloženo, ale která pravděpodobně projde hlasováním do Senátu. Zmínila se i o novinkách týkajících se platů sester, které se pro letošní rok chystají.

Prvním dopoledním blokem pak posluchače provázela organizátorka sesterské sekce PhDr. Dagmar Škochová, MBA, která přítomné pozdravila i za traumatologicko-ortopedickou sekci ČAS, jejíž je předsedkyní. Ujala se i první přednášky na téma Hodnocení kvality života v ošetřovatelské praxi. Krátce pohovořila o pojmu kvalita života a definici, co to kvalita života je. Ve svém sdělení se zabývala také nástroji, které jsou k měření kvality života k dispozici, a jednotlivými kritérii kvality života. V závěru svého sdělení se krátce zastavila i u kvality života pacienta při hospitalizaci a v domácí péči.

foto: We Make Media

O tématu onkologických onemocnění hovořili i pacienti

Jako druhá vystoupila na konferenci ředitelka společnosti České ILCO Ing. Marie Ředinová, která zastupovala pacienty. Nejprve představila sdružení České ILCO, které zastřešuje celkem dvacet spolků stomiků po celé ČR a má zhruba tisíc členů. Stomických pacientů je však u nás podle jejích slov desetinásobně víc. Dále hovořila o prioritách, které si tato organizace stanovila pro letošní rok. Mezi ně patří především informování veřejnosti o preventivním screeningu jako prevenci rakoviny tlustého střeva. „Zjistit problém včas totiž znamená vyhnout se nepříjemné léčbě a často i zachránit si život,“ upozornila. České ILCO se proto snaží, aby se lidé nebáli jít na vyšetření, a na riziko rakoviny tlustého střeva upozorňuje i v rámci akcí jiných organizací, jako jsou třeba výstavy Ligy proti rakovině, Dny zdraví v různých městech, spolupodílením se na projektu Vy a my společně proti rakovině tlustého střeva či vystupováním na různých kongresech a konferencích.

Za pacienty vystoupila i další přednášející Mgr. Jana Drexlerová, ředitelka sítě Mamma HELP center, která mluvila o své vlastní zkušenosti s onkologickým onemocněním. Před osmnácti lety podstoupila léčbu, ale nemoc se jí po třinácti letech znovu objevila. Hovořila i o činnosti center Mamma HELP a přednesla tři kazuistiky žen, které byly jejími blízkými přítelkyněmi a které podlehly rakovině prsu. Představila i novinku – psychologickou poradnu pro onkologicky nemocné matky s dětmi, která je nově otevřená v pražském Mamma HELP centru jeden den v týdnu. Matky tu mají možnost promluvit si s psycholožkou a poradit se, jak například mají s dětmi o své nemoci mluvit. „Po půl roce fungování činnost poradny vyhodnotíme, a pokud se osvědčí, otevřeli bychom ji od září letošního roku ve všech centrech v ČR,“ řekla Mgr. Drexlerová. Nutné je ovšem sehnat na její provoz finance, protože poradna by měla fungovat pro pacientky bezplatně. „A co bych si já sama přála při progresi nemoci?“ položila si v závěru své prezentace otázku. „Mít možnost léčby, která umožní prodloužení života, mít lékaře, který nebude mít problém mluvit se mnou otevřeně a který bude akceptovat moje rozhodnutí, mít možnost adekvátní paliativní péče a dojít klidu a smíření,“ uzavřela.

V prvním dopoledním bloku přednášek vystoupil ještě velmi oblíbený přednášející MUDr. Radkin Honzák, CSc., který hovořil o své zkušenosti lékaře jako pacienta na onkologii, a PhDr. Daniela Šimonová, která si jako téma své přednášky vybrala zajímavé téma týkající se alternativní léčby, s níž se jako sestra na onkologii setkává.

Druhý dopolední blok obsahoval přednášku Kristýny Koháčkové z Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol zaměřenou na optimalizaci administrace LHRH medikace (degarelix) u pacientů s karcinomem prostaty a přednášku Mgr. Věry Brzicové z VFN v Praze, která hovořila o syndromu vyhoření. Závěr dopoledního bloku patřil další oblíbené přednášející doc. PhDr. Dr. phil. Lauře Janáčkové, CSc., která hovořila na téma Sedm hlavních hříchů v životě onkologických pacientů. Své sdělení doplnila videem, v němž několik žen, které prodělaly léčbu onkologického onemocnění nebo v ní stále ještě byly, odpovídaly na otázky, jak si myslí, že se k rakovině dopracovaly, a co jim nemoc vzala a dala. Většina z nich se shodovala v tom, že si myslí, že jejich nemoc způsobil nadměrný stres a fakt, že se staraly více o druhé než samy o sebe, a v odpovědích na otázku, co jim nemoc dala, zase nejčastěji zaznívalo, že se naučily mít se rády a starat se v první řadě samy o sebe.

I odpolední blok byl plný zajímavých sdělení. PhDr. Iveta Michalková v něm hovořila o detekci sentinelových uzlin při karcinomu děložního hrdla a PhDr. Robert Huneš, prezident Asociace hospiců a ředitel Hospice sv. Jana Neumanna v Prachaticích, promluvil o léčbě duchovní bolesti.

Druhá část odpoledního bloku patřila edukačnímu semináři pro NLZP, který se týkal frekvence výskytu, časného rozpoznání a managementu nových nežádoucích účinků imunologické léčby. V úplném závěru sesterské konference se konal křest knihy Samuela Vokurky a kol. s názvem Postižení dutiny ústní a trávicího traktu onkologických pacientů, kterou vydalo nakladatelství Current Media, s. r. o.

Bc. Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si